Písma
Eter 7
predchádzajúce ďalej


Kapitola 7

Oria vládne v spravodlivosti – Uprostred násilia a rozbrojov vznikajú súperiace kráľovstvá Šulove a Kohorove – Proroci odsudzujú zlovoľnosť a modlárstvo ľudu, ktorý potom činí pokánie.

1 A stalo sa, že Oria vykonával v krajine súd v spravodlivosti po všetky dni svoje, ktorých bolo nesmierne mnoho.

2 A splodil synov a dcéry; áno, splodil tridsať a jeden, medzi ktorými bolo dvadsať a traja synovia.

3 A stalo sa, že v starobe svojej splodil tiež Kiba. A stalo sa, že Kib vládol na jeho mieste; a Kib splodil Korihora.

4 A keď mal Korihor tridsať a dva roky, vzbúril sa proti otcovi svojmu a odišiel, a prebýval v krajine Nehor; a splodil synov a dcéry a oni sa stali nesmierne krásnymi; a preto Korihor k sebe pritiahol mnoho ľudí.

5 A keď zhromaždil vojsko, prišiel do krajiny Moron, kde prebýval kráľ, a zajal ho, čím sa naplnili aslová brata Járedovho, že budú privedení do zajatia.

6 Teraz, krajina Moron, kde prebýval kráľ, bola blízko krajiny, ktorú Nefiti nazývajú Pustotou.

7 A stalo sa, že Kib bol v zajatí a ľud jeho pod Korihorom, synom jeho, pokiaľ nesmierne nezostarol; a predsa Kib splodil v starobe svojej Šula, zatiaľ čo bol ešte v zajatí.

8 A stalo sa, že Šul sa nahneval na brata svojho; a Šul silnel a stal sa mocným čo do sily človeka; a bol tiež mocný v úsudku.

9 A preto, prišiel k pahorku Efrajim a vytavil rudu z pahorku, a zhotovil meče z ocele pre tých, ktorých pritiahol k sebe; a potom, čo ich vyzbrojil mečmi, vrátil sa do mesta Nehor a stretol sa v bitke s bratom svojím Korihorom, čím získal kráľovstvo a navrátil ho otcovi svojmu Kibovi.

10 A teraz, pre vec túto, ktorú Šul učinil, mu otec jeho kráľovstvo udelil; takže začal vládnuť na mieste otca svojho.

11 A stalo sa, že vykonával súd v spravodlivosti; a rozšíril kráľovstvo svoje po celej tvári krajiny, lebo ľud sa stal nesmierne početným.

12 A stalo sa, že aj Šul splodil mnoho synov a dcér.

13 A Korihor činil pokánie z oného mnohého zla, ktoré učinil; a preto mu Šul dal moc v kráľovstve svojom.

14 A stalo sa, že Korihor mal mnoho synov a dcér. A medzi synmi Korihorovými bol jeden, ktorý sa volal Nóach.

15 A stalo sa, že Nóach sa vzbúril proti Šulovi, kráľovi, a tiež proti otcovi svojmu Korihorovi a pritiahol Kohora, brata svojho, a tiež všetkých bratov svojich a mnohých z ľudu.

16 A stretol sa v bitke so Šulom, kráľom, čím získal krajinu ich prvého dedičstva; a stal sa kráľom nad onou časťou krajiny.

17 A stalo sa, že sa znova stretol v bitke so Šulom, kráľom; a zajal Šula, kráľa, a odviedol ho do zajatia do Moronu.

18 A stalo sa, že keď sa ho chystal usmrtiť, synovia Šulovi vnikli v noci do domu Nóachovho a zabili ho, a vylomili dvere väzenia, a vyviedli otca svojho, a dosadili ho na trón jeho vo vlastnom kráľovstve jeho.

19 A preto, syn Nóachov vybudoval kráľovstvo jeho na jeho mieste; a predsa oni už nezískali moc nad Šulom, kráľom, a ľudu, ktorému vládol Šul, kráľ, sa nesmierne darilo a rozrastal sa.

20 A krajina bola rozdelená; a boli tam dve kráľovstvá, kráľovstvo Šulove a kráľovstvo Kohora, syna Nóachovho.

21 A Kohor, syn Nóachov, dal, aby sa ľud jeho stretol v bitke so Šulom, v ktorej ich Šul porazil a Kohora zabil.

22 A teraz, Kohor mal syna, ktorý sa volal Nimrod; a Nimrod udelil kráľovstvo Kohorove Šulovi a získal priazeň v očiach Šulových; a preto mu Šul venoval mnoho priazne a on činil v kráľovstve Šulovom podľa prianí svojich.

23 A za vlády Šulovej tiež prišli medzi ľud proroci, ktorí boli vysielaní od Pána, a prorokovali, že zlovoľnosť a amodlárstvo ľudí privádza na krajinu prekliatie a že budú zničení, ak nebudú činiť pokánie.

24 A stalo sa, že ľudia prorokov hanobili a vysmievali sa im. A stalo sa, že kráľ Šul vykonal súd nad všetkými tými, ktorí prorokov hanobili.

25 A vydal po celej krajine zákon, ktorý dával prorokom moc, aby mohli ísť, kdekoľvek by chceli; a týmto boli ľudia privedení k pokániu.

26 A pretože ľudia činili pokánie z neprávostí svojich a modlárstva, Pán ich ušetril a začalo sa im v krajine znova dariť. A stalo sa, že Šul splodil synov a dcéry v starobe svojej.

27 A za dní Šulových už nebolo vojen; a on pamätal na veľké veci, ktoré Pán učinil pre otcov jeho, keď ich previedol acez veľkú hĺbku do zasľúbenej krajiny; a preto vykonával súd v spravodlivosti po všetky dni svoje.