Písma
Eter 10
predchádzajúce ďalej


Kapitola 10

Jeden kráľ nasleduje po druhom – Niektorí z kráľov sú spravodliví; iní sú zlovoľní – Keď prevláda spravodlivosť, Pán ľuďom žehná a obdaruje ich.

1 A stalo sa, že Šéz, ktorý bol potomkom Hetovým – lebo Het zahynul hladom, aj celý dom jeho okrem Šéza – a preto, Šéz začal znova budovať zlomený ľud.

2 A stalo sa, že Šéz pamätal na zničenie otcov svojich a vybudoval spravodlivé kráľovstvo; lebo pamätal na to, čo Pán učinil, keď previedol Járeda a brata jeho acez hlbinu; a kráčal po cestách Pána; a splodil synov a dcéry.

3 A najstarší syn jeho, ktorý sa volal Šéz, sa proti nemu vzbúril; a predsa, Šéza udrela ruka lupiča, pre nesmierne bohatstvo jeho, čo prinieslo otcovi jeho znova mier.

4 A stalo sa, že otec jeho postavil mnoho miest na tvári krajiny a ľudia sa začali znova šíriť po celej tvári krajiny. A Šéz sa dožil nesmierne vysokého veku; a splodil Riplakiša. A zomrel a Riplakiš vládol na jeho mieste.

5 A stalo sa, že Riplakiš nečinil to, čo je správne v očiach Pána, lebo mal mnoho manželiek a avedľajších žien a nakladal ľuďom na bedrá to, čo bolo ťažké niesť; áno, uložil im ťažké dane; a z daní postavil mnoho priestranných budov.

6 A postavil si prekrásny trón; a postavil mnoho väzení a každého, kto sa daniam nechcel podriadiť, uvrhol do väzenia; a každého, kto nebol schopný dane platiť, uvrhol do väzenia; a dal, aby neustále pracovali pre ich vydržiavanie; a každého, kto odmietal pracovať, dal zabiť.

7 A preto, získaval všetku svoju jemnú prácu, áno, dokonca dal, aby jeho vybrané zlato bolo čistené vo väzení; a dal, aby všelijaké jemné práce boli vykonávané vo väzení. A stalo sa, že sužoval ľud svojimi smilstvami a ohavnosťami.

8 A keď vládol po dobu štyridsiatich a dvoch rokov, ľud povstal proti nemu vo vzbure; a v krajine začala znova byť vojna, natoľko, že Riplakiš bol zabitý a potomkovia jeho boli vyhnaní z krajiny.

9 A stalo sa po období mnohých rokov, že Morianton (súc potomkom Riplakiša) zhromaždil vojsko oných vyvrhnutých a išiel, a stretol sa s ľudom v bitke; a získal moc nad mnohými mestami; a vojna začala byť nesmierne krutá a trvala po dobu mnohých rokov; a on získal moc nad celou krajinou a ustanovil sa za kráľa nad celou krajinou.

10 A potom, čo sa ustanovil za kráľa, uľahčil bremeno ľudu, čím v očiach ľudu získal priazeň, a oni ho pomazali, aby bol ich kráľom.

11 A on činil ľudu spravodlivosť, ale nie sám sebe, pre mnohé smilstvá svoje; a preto bol z prítomnosti Pánovej odrezaný.

12 A stalo sa, že Morianton postavil mnoho miest a ľudia za vlády jeho nesmierne zbohatli ako v stavbách, tak v zlate a striebre, a v pestovaní obilia, a v stádach, a dobytku, a tých veciach, ktoré im boli navrátené.

13 A Morianton sa dožil nesmierne vysokého veku, a potom splodil Kima; a Kim vládol na mieste otca svojho; a vládol osem rokov a otec jeho zomrel. A stalo sa, že Kim nevládol v spravodlivosti, a preto nemal Pánovu priazeň.

14 A brat jeho proti nemu povstal vo vzbure, pri ktorej ho priviedol do zajatia; a on zostal v zajatí po všetky dni svoje; a splodil v zajatí synov a dcéry, a v starobe svojej splodil Léviho; a zomrel.

15 A stalo sa, že Lévi slúžil v zajatí po smrti otca svojho po dobu štyridsiatich a dvoch rokov. A vyvolal vojnu proti kráľovi krajiny, čím získal kráľovstvo pre seba.

16 A potom, čo pre seba získal kráľovstvo, činil to, čo je správne v očiach Pána; a ľudu sa v krajine darilo; a on sa dožil veľmi vysokého veku a splodil synov a dcéry; a tiež splodil Koroma, ktorého pomazal za kráľa na svoje miesto.

17 A stalo sa, že Korom po všetky dni svoje činil to, čo je dobré v očiach Pána; a splodil mnoho synov a dcér; a potom, čo videl mnoho dní, zomrel, rovnako ako ostatní na zemi; a Kíš vládol na jeho mieste.

18 A stalo sa, že Kíš tiež zomrel, a Lib vládol na jeho mieste.

19 A stalo sa, že aj Lib činil to, čo je dobré v očiach Pána. A za dní Libových boli ajedovaté hady zničené. A preto išli do krajiny južnej, aby ulovili potravu pre ľud krajiny, lebo krajina bola pokrytá lesnou zverou. A aj sám Lib sa stal veľkým lovcom.

20 A postavili veľké mesto pri úžine krajiny pri mieste, kde more rozdeľuje krajinu.

21 A krajinu južnú zachovali ako pustatinu, aby mohli mať lovnú zver. A celá tvár krajiny severnej bola pokrytá obyvateľmi.

22 A boli nesmierne pracovití a kupovali, a predávali, a navzájom obchodovali, aby mohli dosiahnuť zisk.

23 A spracovávali všelijakú rudu a vyrábali zlato a striebro, a aželezo, a mosadz, a všelijaké kovy; a vykopávali ich zo zeme; a preto vŕšili veľké hromady zeme, aby získali rudu zlata a striebra, a železa, a medi. A robili všelijaké jemné dielo.

24 A mali hodváb a jemne tkané plátno; a vyrábali všelijaké látky, aby mohli zaodieť nahotu svoju.

25 A vyrábali všelijaké nástroje na obrábanie zeme, aby orali, i siali, žali i okopávali, a tiež mlátili.

26 A vyrábali všelijaké nástroje, ktorými pracovali so svojimi zvieratami.

27 A vyrábali všelijaké vojnové zbrane. A robili všelijaké dielo nesmierne nezvyčajného opracovania.

28 A nikdy nemohlo byť požehnanejších ľudí, než boli oni, a obdarenejších rukou Pána. A boli v krajine, ktorá bola vyvolenou nad všetky krajiny, lebo Pán tak povedal.

29 A stalo sa, že Lib žil mnoho rokov a splodil synov a dcéry; a tiež splodil Heartoma.

30 A stalo sa, že Heartom vládol na mieste otca svojho. A keď Heartom vládol dvadsať a štyri roky, hľa, kráľovstvo mu bolo odňaté. A slúžil mnoho rokov v zajatí, áno, dokonca po celý zvyšok dní svojich.

31 A splodil Heta a Het žil v zajatí po všetky dni svoje. A Het splodil Árona a Áron prebýval v zajatí po všetky dni svoje; a ten splodil Amnigaddu a Amnigadda tiež prebýval v zajatí po všetky dni svoje; a ten splodil Koriantuma a Koriantum prebýval v zajatí po všetky dni svoje; a ten splodil Koma.

32 A stalo sa, že Kom pritiahol polovicu kráľovstva. A vládol nad polovicou kráľovstva štyridsať a dva roky; a išiel, aby bojoval proti kráľovi Amgidovi, a bojovali po dobu mnohých rokov, počas ktorých Kom získal moc nad Amgidom a dosiahol moc nad zvyškom kráľovstva.

33 A za dní Komových začali byť v krajine lupiči; a prevzali staré plány a odovzdávali aprísahy spôsobom tých za stara, a znova sa snažili o to, aby zničili kráľovstvo.

34 Teraz, Kom proti nim veľmi bojoval; a predsa ich nepremohol.