Písma
Eter 11
predchádzajúce ďalej


Kapitola 11

Vojny, odštiepenia a zlovoľnosť ovládajú život Járeditov – Proroci predpovedajú úplné zničenie Járeditov, pokiaľ nebudú činiť pokánie – Ľudia zavrhujú slová prorokov.

1 A za dní Komových prišlo tiež mnoho prorokov a prorokovali zničenie oného veľkého ľudu, pokiaľ nebudú činiť pokánie a neobrátia sa k Pánovi, a nezanechajú svoje vraždy a zlovoľnosti.

2 A stalo sa, že ľud prorokov zavrhoval, a oni utiekli ku Komovi pre ochranu, lebo ľud usiloval o to, aby ich zničil.

3 A oni prorokovali Komovi mnohé veci; a on bol požehnaný po celý zvyšok dní svojich.

4 A dožil sa veľmi vysokého veku a splodil Šibloma; a Šiblom vládol na jeho mieste. A brat Šiblomov sa proti nemu vzbúril a v celej krajine začala byť nesmierne veľká vojna.

5 A stalo sa, že brat Šiblomov dal, aby všetci proroci, ktorí prorokovali o zničení ľudu, boli zabití;

6 A v celej krajine nastala veľká pohroma, lebo oni dosvedčovali, že na krajinu príde veľké prekliatie, a tiež na ľud, a že medzi nimi nastane veľké zničenie, také, aké ešte na tvári zeme nikdy nenastalo, a ich kosti budú ako ahromady zeme na tvári krajiny, pokiaľ nebudú činiť pokánie zo zlovoľnosti svojej.

7 A oni hlas Pána nepočúvali, pre zlovoľné spolky svoje; a preto v celej krajine začali vojny a sváry, a tiež mnohý hlad a mor, natoľko, že nastalo veľké zničenie, také, aké ešte nikto na tvári zeme nepoznal; a toto všetko sa stalo za dní Šiblomových.

8 A ľudia začali činiť pokánie z neprávosti svojej; a nakoľko toto činili, Pán k nim bol amilosrdný.

9 A stalo sa, že Šiblom bol zabitý a Šét bol privedený do zajatia a prebýval v zajatí po všetky dni svoje.

10 A stalo sa, že Aha, syn jeho, získal kráľovstvo; a vládol ľudu po všetky dni svoje. A činil za dní svojich všelijakú neprávosť, čím spôsobil preliatie mnohej krvi; a málo bolo dní jeho.

11 A Etem, súc potomkom Ahovým, získal kráľovstvo; a tiež on činil za dní svojich to, čo je zlovoľné.

12 A stalo sa, že za dní Etemových prišlo mnoho prorokov a prorokovali ľudu znova; áno, prorokovali, že Pán ich úplne vyhladí z tváre zeme, pokiaľ nebudú činiť pokánie z neprávostí svojich.

13 A stalo sa, že ľudia zatvrdili srdcia svoje a nechceli apočúvať ich slová; a proroci žialili a stiahli sa z prostred ľudu.

14 A stalo sa, že Etem vykonával súd v zlovoľnosti po všetky dni svoje; a splodil Morona. A stalo sa, že Moron vládol na jeho mieste; a Moron činil to, čo je zlovoľné pred Pánom.

15 A stalo sa, že medzi ľudom došlo k avzbure pre oný tajný spolok, ktorý bol vybudovaný, aby dosiahol moc a zisk; a povstal medzi nimi muž mocný v neprávosti a stretol sa s Moronom v bitke, v ktorej zvrhol polovicu kráľovstva; a po mnoho rokov si polovicu kráľovstva udržal.

16 A stalo sa, že Moron ho zvrhol a kráľovstvo znova získal.

17 A stalo sa, že povstal iný mocný muž; a bol to potomok brata Járedovho.

18 A stalo sa, že zvrhol Morona a získal kráľovstvo; a preto, Moron prebýval v zajatí po celý zvyšok dní svojich; a splodil Koriantora.

19 A stalo sa, že Koriantor prebýval v zajatí po všetky dni svoje.

20 A za dní Koriantorových tiež prišlo mnoho prorokov a prorokovali veľké a podivuhodné veci, a volali ľud k pokániu, a pokiaľ nebudú činiť pokánie, Pán Boh na nich vykoná asúd k ich úplnému zničeniu;

21 A že Pán Boh mocou svojou vyšle alebo privedie ainý ľud, aby vlastnil krajinu, spôsobom, ktorým priviedol ich otcov.

22 A oni zavrhovali všetky slová prorokov pre tajný spolok svoj a zlovoľné ohavnosti.

23 A stalo sa, že Koriantor splodil aEtera a zomrel, prebývajúc v zajatí po všetky dni svoje.