Písma
Eter 5
predchádzajúce ďalej


Kapitola 5

Traja svedkovia a samotné dielo budú stáť ako svedectvo o pravdivosti Knihy Mormonovej.

1 A teraz ja, Moroni, zapísal som slová, ktoré mi boli prikázané, podľa pamäti svojej; a povedal som vám o veciach, ktoré som azapečatil; takže nedotýkajte sa ich, aby ste ich mohli preložiť; lebo to je vám zakázané, iba ak to bude časom múdrosť v Bohu.

2 A hľa, môžeš mať výsadu k tomu, aby si mohol ukázať dosky atým, ktorí budú pomáhať uskutočniť toto dielo;

3 atrom budú mocou Božou ukázané; a preto budú s istotou bvedieť, že veci tieto sú cpravdivé.

4 A v ústach troch asvedkov budú veci tieto potvrdené; a svedectvo troch, a toto dielo, v ktorom bude ukázaná moc Božia, a tiež slovo jeho, o ktorom Otec, Syn a Duch Svätý vydajú svedectvo – a všetko toto bude stáť ako svedectvo proti svetu posledného dňa.

5 A ak budú činiť pokánie a aprídu k Otcovi v mene Ježišovom, budú prijatí do kráľovstva Božieho.

6 A teraz, či mám k veciam týmto právomoc, posúďte vy; lebo budete vedieť, že mám právomoc, keď ma uvidíte a budeme stáť posledného dňa pred Bohom. Amen.