Písma
Eter 9
predchádzajúce ďalej


Kapitola 9

Kráľovstvo prechádza z jedného na druhého skrze rod, úklady a vraždy – Emer videl Syna Spravodlivosti – Mnohí proroci volajú k pokániu – Hlad a jedovaté hady sužujú ľud.

1 A teraz ja, Moroni, pokračujem v zázname svojom. Takže, hľa, stalo sa, že pomocou atajných spolkov Akiša a priateľov jeho, hľa, zvrhli kráľovstvo Ómerove.

2 A predsa, Pán bol k Ómerovi milosrdný, a tiež k synom jeho a dcéram jeho, ktorí neusilovali o zničenie jeho.

3 A Pán varoval Ómera v sne, aby odišiel z krajiny; a preto Ómer odišiel z krajiny s rodinou svojou a putovali po mnoho dní, a prišli k pahorku aŠim, a prešli okolo neho, a prišli k miestu, bkde boli zničení Nefiti, a odtiaľ išli na východ, a prišli na miesto, ktoré sa nazývalo Ablom, pri pobreží, a tam vztýčil stan svoj, a tiež synovia jeho a dcéry jeho, a celý dom jeho, okrem Járeda a rodiny jeho.

4 A stalo sa, že Járed bol rukou zlovoľnosti pomazaný za kráľa nad ľudom; a dal Akišovi dcéru svoju za manželku.

5 A stalo sa, že Akiš usiloval o život svokra svojho; a požiadal tých, ktorých si zaviazal prísahou oných za stara, a tí získali hlavu svokra jeho, keď sedel na tróne svojom, prijímajúc ľud svoj.

6 Lebo tak veľké bolo rozšírenie zlovoľného a tajného spolku tohto, že skazil srdcia všetkých ľudí; takže, Járed bol na tróne svojom zavraždený a Akiš vládol na jeho mieste.

7 A stalo sa, že Akiš začal byť žiarlivý na syna svojho, takže ho zavrel do väzenia a dával mu len málo potravy, alebo žiadnu, až vytrpel smrť.

8 A teraz, brat toho, ktorý vytrpel smrť (a meno jeho bolo Nimrá), sa nahneval na otca svojho pre to, čo otec jeho učinil bratovi jeho.

9 A stalo sa, že Nimrá zhromaždil malý počet mužov a utiekol z krajiny, a prišiel prebývať k Ómerovi.

10 A stalo sa, že Akiš splodil ďalších synov, a tí získali srdcia ľudu, napriek tomu, že sa mu zaprisahali, že budú činiť všetku neprávosť podľa toho, čo si bude priať.

11 Teraz, ľud Akišov túžil po zisku, rovnako ako Akiš túžil po moci; a preto, synovia Akišovi im ponúkli peniaze, čím k sebe pritiahli väčšiu časť ľudu.

12 A medzi synmi Akišovými a Akišom začala byť vojna, ktorá trvala po dobu mnohých rokov, áno, až ku skaze takmer celého ľudu v kráľovstve, áno, dokonca všetkých, okrem tridsiatich duší a tých, ktorí utiekli s domom Ómerovým.

13 A preto, Ómerovi bola znova prinavrátená krajina dedičstva jeho.

14 A stalo sa, že Ómer začal byť starý; a predsa v starobe svojej splodil Emera; a pomazal Emera, aby bol kráľom, aby vládol na jeho mieste.

15 A potom, čo pomazal Emera, aby bol kráľom, videl mier v krajine po dobu dvoch rokov a zomrel potom, čo videl nesmierne mnoho dní, ktoré boli plné zármutku. A stalo sa, že Emer vládol na jeho mieste a išiel v šľapajach otca svojho.

16 A Pán znova začal snímať prekliatie z krajiny a domu Emerovmu sa za vlády Emerovej neobyčajne darilo; a v období šesťdesiatich a dvoch rokov nesmierne zosilneli, natoľko, že nesmierne zbohatli –

17 Majúc všelijaké ovocie a obilie, a hodváb, a jemné plátno, a zlato, a striebro, a drahocenné veci;

18 A tiež všelijaký dobytok, voly a kravy, a ovce, a prasatá, a kozy, a tiež mnoho iných druhov zvierat, ktoré boli vhodné pre potravu človeka.

19 A tiež mali akone a osly a boli tam slony a kurelomi, a kumomi; a všetky boli človeku užitočné, a obzvlášť slony a kurelomi, a kumomi.

20 A tak Pán vylieval požehnania na krajinu túto, ktorá bola avyvolená nad všetky iné krajiny; a prikázal, že tí, ktorí budú krajinu túto vlastniť, majú ju vlastniť pre Pána, inak budú bzničení, keď dozrejú v neprávosti; lebo takým hovorí Pán: Vylejem plnosť hnevu svojho.

21 A Emer vykonával súd v spravodlivosti po všetky dni svoje a splodil mnoho synov a dcér; a splodil Koriantuma, a Koriantuma pomazal, aby vládol na jeho mieste.

22 A potom, čo pomazal Koriantuma, aby vládol na jeho mieste, žil štyri roky a videl mier v krajine; áno, a dokonca videl aSyna Spravodlivosti a radoval sa a tešil z jeho dňa; a zomrel v mieri.

23 A stalo sa, že Koriantum kráčal v šľapajach otca svojho a postavil mnoho mocných miest, a po všetky dni svoje udeľoval ľudu svojmu to, čo je dobré. A stalo sa, že nemal žiadne deti, dokonca až do doby, kedy bol nesmierne starý.

24 A stalo sa, že manželka jeho zomrela, majúc sto a dva roky. A stalo sa, že Koriantum si v starobe svojej vzal za manželku mladé dievča a splodil synov a dcéry; a preto, dožil sa veku sto a štyridsať a dva roky.

25 A stalo sa, že splodil Koma, a Kom vládol na jeho mieste; a vládol štyridsať a deväť rokov a splodil Heta; a splodil aj ďalších synov a dcéry.

26 A ľud sa znova rozšíril po celej tvári krajiny a na tvári krajiny začala byť znova nesmierne veľká zlovoľnosť a Het sa znova začal chytať starodávnych tajných plánov, aby zničil otca svojho.

27 A stalo sa, že zosadil otca svojho z trónu, lebo ho zabil vlastným mečom svojím; a vládol na jeho mieste.

28 A znova prišli do krajiny proroci, volajúc ich k pokániu – že musia pripravovať cestu Pánovi, inak má na tvár krajiny prísť prekliatie; áno, dokonca má byť veľký hlad, pri ktorom majú byť zničení, ak nebudú činiť pokánie.

29 Ľudia však slovám prorokov neverili, ale vyvrhovali ich; a niektorých z nich uvrhli do jám a nechali ich zahynúť. A stalo sa, že činili všetky veci tieto podľa prikázania kráľa Heta.

30 A stalo sa, že v krajine začal byť veľký nedostatok a obyvatelia začali byť pre oný nedostatok nesmierne rýchlo ničení, lebo na tvár krajiny nepadal žiaden dážď.

31 A na tvári krajiny sa tiež objavili jedovaté hady a otrávili mnoho ľudí. A stalo sa, že ich stáda začali pred jedovatými hadmi utekať smerom ku krajine južnej, ktorú Nefiti nazývali aZarahemla.

32 A stalo sa, že mnohí z nich cestou zahynuli; a predsa boli niektorí, ktorí utiekli do krajiny južnej.

33 A stalo sa, že Pán dal, aby ich ahady už neprenasledovali, ale aby zatarasili cestu, aby tak ľudia nemohli prejsť, aby každý, kto by sa pokúsil prejsť skrze jedovatých hadov, padol.

34 A stalo sa, že ľudia sledovali smer zvierat a hltali zdochliny tých, ktoré padli cestou, až ich pohltali všetky. Teraz, keď ľudia videli, že musia zahynúť, začali ačiniť pokánie z neprávostí svojich a volať k Pánovi.

35 A stalo sa, že keď sa pred Pánom dostatočne apokorili, zoslal dážď na tvár krajiny; a ľudia začali znova ožívať a v severných krajinách a vo všetkých krajinách okolo začali byť plody. A Pán im ukázal moc svoju skrze ich záchranu pred hladom.