Písma
Eter 6
predchádzajúce ďalej


Kapitola 6

Vetry ženú járeditské člny do zasľúbenej krajiny – Ľudia chvália Pána za Jeho dobrotivosť – Oria je nad nimi ustanovený za kráľa – Járed a jeho brat umierajú.

1 A teraz ja, Moroni, pokračujem, aby som podal záznam Járeda a brata jeho.

2 Lebo, stalo sa, že potom, čo Pán pripravil akamene, ktoré brat Járedov vyniesol na horu, zišiel brat Járedov z hory a vložil kamene do plavidiel, ktoré boli pripravené, jeden na každý ich koniec; a hľa, oni poskytovali plavidlám svetlo.

3 A tak Pán spôsobil, že kamene svietili v temnote, aby dávali svetlo mužom, ženám a deťom, aby nemuseli preplaviť veľké vody v temnote.

4 A stalo sa, že keď pripravili všelijakú potravu, aby z nej mohli žiť na vode, a tiež potravu pre stáda svoje a dobytok, a všetku zver či zviera, či vtáka, ktoré so sebou mali niesť – a stalo sa, že keď učinili všetky veci tieto, nalodili sa na plavidlá svoje alebo člny a vyplávali na more, zveriac sa Pánovi, svojmu Bohu.

5 A stalo sa, že Pán Boh spôsobil, že na tvári vôd smerom k zasľúbenej krajine dul azúrivý vietor; a tak boli vetrom unášaní na vlnách morských.

6 A stalo sa, že boli mnohokrát pochovaní v hlbinách morských kvôli vlnám ako hory, ktoré sa o nich trieštili, a tiež kvôli veľkým a strašným búrkam, ktoré spôsobila prudkosť vetra.

7 A stalo sa, že keď boli pochovaní v hlbine, nebolo žiadnej vody, ktorá by im mohla ublížiť, pretože ich plavidlá boli autesnené ako nádoba a boli tesné ako bkoráb Nóachov; takže keď boli obklopení mnohými vodami, volali k Pánovi a on ich znova vyniesol hore na hladinu vôd.

8 A stalo sa, že zatiaľ čo boli na vodách, vietor nikdy neprestal duť smerom k zasľúbenej krajine; a tak boli hnaní vetrom vpred.

9 aspievali chválospevy Pánovi; áno, brat Járedov spieval Pánovi chválospevy a bďakoval Pánovi, a chválil ho po celý deň; a keď nadišla noc, neprestali Pána chváliť.

10 A tak boli hnaní vpred; a žiadny netvor morský ich nemohol rozbiť, ani veľryba ich nemohla zničiť; a neustále mali svetlo, či už to bolo nad vodou, či pod vodou.

11 A tak boli hnaní vpred, tristo a štyridsať a štyri dni na vode.

12 A pristáli na brehu zasľúbenej krajiny. A keď položili nohy svoje na breh zasľúbenej krajiny, sklonili sa na tvári krajiny a pokorili sa pred Pánom, a prelievali pred Pánom slzy radosti pre množstvo láskyplných milosrdenstiev jeho voči nim.

13 A stalo sa, že vyšli na tvár krajiny a začali obrábať zem.

14 A Járed mal štyroch synov; a volali sa Jakom a Gilga, a Maha, a Oria.

15 A brat Járedov tiež splodil synov a dcéry.

16 apriateľov Járeda a brata jeho bolo čo do počtu okolo dvadsať a dve duše; a tí tiež splodili synov a dcéry, než prišli do zasľúbenej krajiny; a takže ich začalo byť mnoho.

17 A boli poučovaní, aby akráčali pokorne pred Pánom; a boli tiež bpoučovaní z výsosti.

18 A stalo sa, že sa začali šíriť po tvári krajiny a množiť sa, a obrábať zem; a silneli v krajine.

19 A brat Járedov začal byť starý a videl, že čoskoro bude musieť zísť dole do hrobu; a preto povedal Járedovi: Zhromaždime ľud svoj, aby sme ich mohli spočítať, aby sme sa od nich mohli dozvedieť, čo si od nás budú priať, skôr ako zídeme dole do hrobov našich.

20 A tak sa ľud zhromaždil. Teraz, počet synov a dcér brata Járedovho bol dvadsať a dve duše; a počet synov a dcér Járedových bol dvanásť a mal štyroch synov.

21 A stalo sa, že ľud svoj sčítali; a potom, čo ich sčítali, priali si od nich vedieť, čo by chceli, aby urobili, než zídu dole do hrobov svojich.

22 A stalo sa, že ľud si prial, aby apomazali jedného zo synov svojich, aby bol nad nimi kráľom.

23 A teraz hľa, to ich zarmútilo. A brat Járedov im povedal: Vec táto určite avedie k zajatiu.

24 Ale Járed povedal bratovi svojmu: Dovoľ im, aby mohli mať kráľa. A takže on im povedal: Vyvoľte si spomedzi synov našich kráľa, kohokoľvek chcete.

25 A stalo sa, že si vyvolili dokonca prvorodeného syna brata Járedovho, a meno jeho bolo Pagag. A stalo sa, že ten odmietol a nechcel byť ich kráľom. A ľudia chceli, aby ho otec jeho prinútil, ale otec jeho nechcel; a prikázal im, aby nikoho nenútili, aby bol ich kráľom.

26 A stalo sa, že si vyvolili všetkých bratov Pagagových, a oni nechceli.

27 A stalo sa, že nechceli ani synovia Járedovi, dokonca nikto, až na jedného; a Oria bol pomazaný, aby bol kráľom nad ľudom.

28 A začal vládnuť a ľuďom sa začalo dariť; a nesmierne zbohatli.

29 A stalo sa, že Járed zomrel, a brat jeho tiež.

30 A stalo sa, že Oria kráčal pokorne pred Pánom a pamätal, aké veľké veci Pán učinil pre otca jeho, a tiež učil ľud svoj, aké veľké veci Pán učinil pre ich otcov.