Studiehjälpmedel
Joseph Smiths översättning (JSÖ)


Joseph Smiths översättning (JSÖ)

En revision eller nyöversättning av King James version av Bibeln på engelska som profeten Joseph Smith påbörjade i juni 1830. Han fick befallning av Gud att göra översättningen och betraktade detta som en del av sin kallelse som profet.

Joseph var klar med större delen av översättningen i juli 1833, men fortsatte fram till sin död 1844 att göra ändringar medan han förberedde ett manuskript för tryckning. Fastän han publicerade vissa delar under sin livstid, är det möjligt att han skulle ha gjort ytterligare förändringar om han levat länge nog att ge ut hela verket. The Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints gav ut den första upplagan av Joseph Smiths inspirerade översättning år 1867, och har gett ut flera nya upplagor sedan dess.

Profeten lärde sig mycket under översättningsarbetet. Flera av kapitlen i Läran och förbunden togs emot med anledning av översättningsarbetet (till exempel L&F 76; 77; 91 och 132). Dessutom gav Herren Joseph konkreta instruktioner om översättningen, vilka upptecknades i Läran och förbunden (L&F 37:1; 45:60–61; 76:15–18; 90:13; 91; 94:10; 104:58; 124:89). Moses bok och Joseph Smith – Matteus, som nu finns i Den kostbara pärlan, togs direkt ur Joseph Smiths översättning.

Joseph Smiths översättning har återställt vissa av de tydliga och dyrbara stycken som gått förlorade i Bibeln (1 Ne. 13). Denna översättning är inte kyrkans officiella bibel, men den ger många intressanta inblickar och har stort värde som hjälpmedel för att förstå Bibeln. Den är också ett vittne om profeten Joseph Smiths gudomliga kallelse och verksamhet.