Studiehjälpmedel
Jesus Kristus


Jesus Kristus

Kristus (från grekiskan) och Messias (från hebreiskan) betyder ”den smorde”. Jesus Kristus är Faderns Förstfödde i anden (Hebr. 1:6; L&F 93:21). Han är Faderns Enfödde i köttet (Joh. 1:14; 3:16). Han är Jehova (L&F 110:3–4) och förutordinerades till sin stora kallelse innan världen skapades. Under Faderns ledning skapade Jesus jorden och allt som är på den (Joh. 1:3, 14; Mose 1:31–33). Han föddes av Maria i Betlehem, levde ett syndfritt liv och åstadkom en fullkomlig försoning för hela människosläktets synder genom att utgjuta sitt blod och ge sitt liv på korset (Matt. 2:1; 1 Ne. 11:13–33; 3 Ne. 27:13–16; L&F 76:40–42). Han uppstod från de döda och säkerställde på så sätt hela människosläktets slutliga uppståndelse. Genom Jesu försoning och uppståndelse kan de som omvänder sig från sina synder och lever efter Guds bud få leva för evigt med Jesus och Fadern (2 Ne. 9:10–12; 21–22; L&F 76:50–53, 62).

Jesus Kristus är den störste som fötts på denna jord. Hans liv är det fullkomliga föredömet för hur alla människor bör leva. Alla böner, välsignelser och prästadömsförrättningar bör ske i hans namn. Han är herrarnas Herre, kungarnas Konung samt hela jordens Skapare, Frälsare och Gud.

Jesus Kristus ska komma tillbaka i makt och härlighet för att regera på jorden under tusenårsriket. På den yttersta dagen ska han döma hela människosläktet (Alma 11:40–41; JS–M 1).

Sammanfattning av hans liv (i kronologisk ordning)

Domare

Jesu Kristi exempel

Jesu Kristi härlighet

Kristus har visat sig efter sin död

Kristus i föruttillvaron

Kristus regerar under tusenårsriket

Kyrkans och församlingens huvud

Liknelser eller symboler rörande Kristus

Myndighet

Nödvändigheten av att ta på oss Kristi namn

Profetior om Jesu Kristi födelse och död

Vittnesbörd som burits om Jesus Kristus