Studiehjälpmedel
Bön


Bön

Ett vördnadsfullt samtal med Gud varunder en person tackar för och ber om välsignelser. Böner riktas till vår himmelske Fader i Jesu Kristi namn. Böner kan vara hörbara eller tysta. En persons tankar kan också vara en bön om de riktas till Gud. De rättfärdigas sång kan vara en bön till Gud (L&F 25:12).

Ändamålet med bönen är inte att förändra Guds vilja utan att för egen och andras del utverka de välsignelser som Gud redan är villig att ge, men som vi måste be om för att få.

Vi ber till Fadern i Kristi namn (Joh. 14:13–14; 16:23–24). Vi kan i sanning be i Kristi namn när våra önskningar överensstämmer med Kristi vilja (Joh. 15:7; L&F 46:30). Då ber vi om sådant som är rätt och därför möjligt för Gud att bevilja (3 Ne. 18:20). Vissa böner förblir obesvarade därför att de inte alls utgör Kristi vilja utan i stället kommer av människans själviskhet (Jak. 4:3; L&F 46:9). Ja, om vi ber Gud om sådant som är orättfärdigt blir det till vår fördömelse (L&F 88:65).