Studiehjälpmedel
Alma, Almas son


Alma, Almas son

I Mormons bok den förste överdomaren och en profet i den nephitiska nationen. I unga år försökte han förgöra kyrkan (Mosiah 27:8–10). Men en ängel visade sig för honom, och han blev omvänd till evangeliet (Mosiah 27:8–24; Alma 36:6–27). Senare avsade han sig sin ställning som överdomare för att undervisa folket (Alma 4:11–20).

Almas bok

En av böckerna i Mormons bok. Den utgör en förkortning av uppteckningar efter profeterna Alma, Almas son, och hans son Helaman. De händelser som beskrivs i boken utspelas från omkring 91 till 52 f.Kr. Boken innehåller 63 kapitel. Kapitel 1–4 beskriver Nehors och Amlicis efterföljares uppror mot nephiterna. De krig som följde blev bland de mest destruktiva i den nephitiska historien. Kapitel 5–16 innehåller redogörelsen för Almas tidiga missionsresor samt hans predikan om den gode herden (Alma 5) och hans predikan tillsammans med Amulek i staden Ammonihah. Kapitel 17–27 innehåller berättelsen om Mosiahs söner och deras verksamhet bland lamaniterna. Kapitel 28–44 innehåller några av Almas mest betydelsefulla predikningar. I kapitel 32 jämför Alma ordet med ett frö; i kapitel 36 berättar han för sin son Helaman om sin omvändelse. Kapitel 39–42 tar upp Almas råd till sin son Corianton, som överträtt moralbuden. I denna viktiga predikan förklaras begreppen rättvisan, nåden, uppståndelsen och försoningen. Kapitel 45–63 beskriver nephiternas krig under den tiden samt utvandringar under Hagoth. Stora ledare som befälhavaren Moroni, Teancum och Lehi hjälpte till att bevara nephiterna genom sitt modiga handlande i rätt tid.