Studiehjälpmedel
Gud, gudomen


Gud, gudomen

Gudomen består av tre åtskilda personer: Gud, den evige Fadern, hans Son Jesus Kristus och den Helige Anden. Vi tror på var och en av dessa (TA 1:1). Av nutida uppenbarelse vet vi att Fadern och Sonen har påtagliga kroppar av kött och ben och att den Helige Anden är en personlighet av ande, utan kött och ben (L&F 130:22–23). Dessa tre personer är ett i fullkomlig enighet och harmoni i fråga om avsikter och lära (Joh. 17:21–23; 2 Ne. 31:21; 3 Ne. 11:27, 36).

Gud Fadern

Det är i allmänhet Fadern, eller Elohim, vi menar när vi använder titeln ”Gud”. Han kallas Fader eftersom han är våra andars Fader (4 Mos. 16:22; 27:16; Mal. 2:10; Matt. 6:9; Ef. 4:6; Hebr. 12:9). Gud Fadern är universums oinskränkte härskare. Han är allsmäktig (1 Mos. 18:14; Alma 26:35; L&F 19:1–3), allvetande (Matt. 6:8; 2 Ne. 2:24), och allestädes närvarande genom sin Ande (Ps. 139:7–12; L&F 88:7–13, 41). Människorna står i ett speciellt förhållande till Gud som skiljer dem från allt annat skapat. Män och kvinnor är Guds andebarn (Ps. 82:6; 1 Joh. 3:1–3; L&F 20:17–18).

Det finns endast ett fåtal upptecknade exempel på att Gud Fadern visat sig för eller talat till människan. Skrifterna säger att han talade till Adam och Eva (Mose 4:14–31) och presenterade Jesus Kristus vid flera tillfällen (Matt. 3:17; 17:5; Joh. 12:28–29; 3 Ne. 11:3–7). Han visade sig för Stefanus (Apg. 7:55–56) och Joseph Smith (JS–H 1:17). Senare visade han sig för både Joseph Smith och Sidney Rigdon (L&F 76:20, 23). De som älskar Gud och renar sig inför honom, ger Gud ibland förmånen att se och själva veta att han är Gud (Matt. 5:8; 3 Ne. 12:8; L&F 76:116–118; 93:1).

Gud Sonen

Den Gud som kallas Jehova är Sonen, Jesus Kristus (Jes. 12:2; 43:11; 49:26; 1 Kor. 10:1–4; 1 Tim. 1:1; Upp. 1:8; 2 Ne. 22:2). Jesus verkar under Faderns ledning och är i fullkomlig samklang med honom. Alla människor är hans bröder och systrar, eftersom han är det äldsta av alla Elohims andebarn. I vissa skriftställen kallas han ”Gud”. Så till exempel står det att ”Gud skapade himmel och jord” (1 Mos. 1:1), men det var faktiskt Jesus som var Skaparen under ledning av Gud Fadern (Joh. 1:1–3, 10, 14; Hebr. 1:1–2).

Gud den Helige Anden

Den Helige Anden är också en Gud och kallas den Helige Anden, Anden eller Guds Ande, bland andra liknande namn och titlar. Med hjälp av den Helige Anden kan människan lära känna Gud Faderns vilja och veta att Jesus är Kristus (1 Kor. 12:3).