Studiehjälpmedel
Förrättningar


Förrättningar

Heliga handlingar och ceremonier vilka har andlig innebörd.

Till förrättningarna i kyrkan hör bland andra att välsigna och smörja de sjuka (Jak. 5:14–15), välsigna sakramentet (L&F 20:77, 79), döpa genom nedsänkning (Matt. 3:16; L&F 20:72–74), välsigna barn (L&F 20:70), förläna den Helige Anden (L&F 20:68; 33:15), förläna prästadömet (L&F 84:6–16; 107:41–52), tempelförrättningar (L&F 124:39) och vigslar inom det nya och eviga förbundet (L&F 132:19–20).

Ställföreträdande förrättning

En förrättning som utförs av en levande till förmån för en person som är död. Dessa förrättningar träder i kraft endast om och när de för vilka förrättningarna utförts accepterar dem, håller de förbund som hör samman med dem samt beseglas genom löftets Helige Ande. Sådana förrättningar utförs i dag i templen.