Studiehjälpmedel
Melkisedekska prästadömet


Melkisedekska prästadömet

Melkisedekska prästadömet är det högre eller större prästadömet; aronska prästadömet är det lägre prästadömet. Melkisedekska prästadömet innehar nycklarna till de andliga välsignelserna i kyrkan. Genom det högre prästadömets förrättningar uppenbaras gudaktighetens kraft för människan (L&F 84:18–25; 107:18–21).

Gud uppenbarade detta högre prästadöme först för Adam. Patriarkerna och profeterna hade denna myndighet i varje tidsutdelning (L&F 84:6–17). Det kallades först det heliga prästadömet efter Guds Sons orden. Senare kom det att kallas melkisedekska prästadömet (L&F 107:2–4).

När Israels barn inte levde upp till melkisedekska prästadömets privilegier och förbund, tog Herren bort den högre lagen och gav dem ett lägre prästadöme och en lägre lag (L&F 84:23–26). Dessa kallades aronska prästadömet respektive Moses lag. När Jesus kom till jorden återgav han melkisedekska prästadömet till judarna och började bygga upp kyrkan bland dem. Men senare gick såväl prästadömet som kyrkan återigen förlorade genom avfall. Senare återställdes de genom Joseph Smith. (L&F 27:12–13; 128:20; JS–H 1:73).

Inom melkisedekska prästadömet finns ämbetena äldste, högpräst, patriark, sjuttio och apostel (L&F 107). Melkisedekska prästadömet kommer alltid att vara en del av Guds rike på jorden.

Presidenten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är president för det höga eller melkisedekska prästadömet, och han håller alla de nycklar som tillhör Guds rike på jorden. Kallet som president innehas av endast en man åt gången, och han är den enda personen på jorden som har myndighet att använda alla prästadömets nycklar (L&F 107:64–67; 132:7).