Studiehjälpmedel
Sabbatsdagen


Sabbatsdagen

En helig dag avsatt varje vecka för vila och gudsdyrkan. Sedan Gud skapat allt, vilade han på den sjunde dagen och befallde att en dag varje vecka skulle vara en dag för vila och för att hjälpa människorna att minnas honom (2 Mos. 20:8–11).

Före Kristi uppståndelse helighöll kyrkans medlemmar veckans sista dag som sabbatsdag liksom judarna. Efter uppståndelsen firade kyrkans medlemmar, både judar och icke-judar, veckans första dag (Herrens dag) för att minnas Herrens uppståndelse. Kyrkan fortsätter i dag att fira en dag varje vecka som en helig sabbatsdag då man dyrkar Gud och vilar från världsliga omsorger.

Sabbaten påminner människor om deras behov av andlig näring och om deras plikt att lyda Gud. När en nation slutar helga sabbaten påverkas alla delar av livet, och nationens religiösa liv försämras (Neh. 13:15–18; Jer. 17:21–27).