Studiehjälpmedel
Samariter


Samariter

Det folk i Bibeln som levde i Samarien efter det att Israels norra rike erövrats av assyrierna. Samariterna var delvis israeliter och delvis hedningar. Deras religion var en blandning av judiska och hedniska riter och trosuppfattningar. Liknelsen om den barmhärtige samariten i Lukas 10:25–37 visar det hat som bland judarna uppstått mot samariterna på grund av att dessa avfallit från den israelitiska religionen. Herren befallde apostlarna att predika evangeliet i Samarien (Apg. 1:6–8). Filippus predikade framgångsrikt Kristi evangelium för folket i Samarien och utförde många under bland dem (Apg. 8:5–39).