Studiehjälpmedel
Jakob, Sebedeus son


Jakob, Sebedeus son

En av de tolv apostlar som utvaldes av Jesus under dennes jordiska verksamhet. Han var bror till Johannes. Han var en av de tre apostlar som utvaldes att vara med Jesus vid speciella tillfällen: när Jairus dotter uppväcktes (Mark. 5:37), när Jesus förklarades, (Matt. 17:1; Mark. 9:2; Luk. 9:28) och i Getsemane (Matt. 26:37; Mark. 14:33). Tillsammans med Petrus och Johannes återställde han melkisedekska prästadömet till jorden genom att ordinera Joseph Smith och Oliver Cowdery (L&F 27:12; 128:20; JS–H 1:72).