Skrifterna
Läran och förbunden 77


Kapitel 77

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith i Hiram i Ohio omkring mars 1832. Joseph Smiths historia uppger: ”I samband med översättningen av skrifterna fick jag följande förklaring till Uppenbarelseboken.”

1–4: Djuren har andar och kommer att bo i evig lycksalighet; 5–7: Den här jorden har en timlig tillvaro på 7 000 år; 8–10: Flera olika änglar återställer evangeliet och tjänar på jorden; 11: Beseglingen av de 144 000; 12–14: Kristus ska komma i början av det sjunde årtusendet; 15: Två profeter ska uppresas åt den judiska nationen.

1 Fråga: Vad är ahavet av glas som Johannes talar om i Uppenbarelsebokens 4:e kapitel, 6:e vers?Svar: Det är bjorden i dess heliggjorda, odödliga och ceviga tillstånd.

2 F: Vad bör vi förstå med de fyra varelser som det talas om i samma vers?S: Det är asymboliska uttryck som Johannes Uppenbararen använder för att beskriva bhimlen, Guds cparadis, människans och de fyrfota djurens och kräldjurens och luftens alla fåglars dlycka. Det som är andligt är avbildat i det som är timligt, och det som är timligt är avbildat i det som är andligt. Människans eande är avbildad i hennes person, och detsamma gäller även fdjurens och alla andra varelsers ande, vilka Gud har skapat.

3 F: Är de fyra varelserna begränsade till enskilda varelser, eller representerar de grupper eller arter?S: De är begränsade till fyra enskilda varelser som visades för Johannes och representerar härligheten hos de olika grupperna av varelser i deras bestämda rum eller asfär i skapelsen, medan de njuter av sin eviga blycksalighet.

4 F: Vad bör vi förstå med ögonen och vingarna som varelserna hade?S: Deras ögon representerar ljus och kunskap, det vill säga: de är fyllda med akunskap. Och deras vingar representerar bförmågan att förflytta sig, att handla osv.

5 F: Vad bör vi förstå med de tjugofyra aäldster som Johannes talade om?S: Vi bör förstå att dessa äldster som Johannes såg var äldster som hade varit btrofasta i tjänandeverket och var döda, som hade tillhört de csju församlingarna och nu var i Guds paradis.

6 F: Vad bör vi förstå med bokrullen som Johannes såg, som på utsidan var aförseglad med sju sigill?S: Vi bör förstå att den innehåller Guds uppenbarade vilja, bhemligheter och gärningar, det som är fördolt av hans planer för den här cjorden under de sju tusen åren av dess tillvaro eller dess timliga existens.

7 F: Vad bör vi förstå med de sju sigillen varmed den var förseglad?S: Vi bör förstå att det första sigillet innehåller det som rör det aförsta årtusendet, och det andra sigillet det som rör det andra årtusendet, och så vidare till det sjunde.

8 F: Vad bör vi förstå med de fyra änglarna som det talas om i Uppenbarelsebokens 7:e kapitel och 1:a vers?S: Vi bör förstå att de är fyra änglar, utsända från Gud, åt vilka är givna makt över jordens fyra hörn att rädda liv och att förgöra. Det är dessa som har det aeviga evangeliet att överlämna åt varje nation, släkte, tungomål och folk, och som har makt att tillsluta himlarna, att besegla till liv eller nedkasta till mörkrets bregioner.

9 F: Vad bör vi förstå med ängeln som kom upp från öster i Uppenbarelsebokens 7:e kapitel och 2:a vers?S: Vi bör förstå att ängeln som kom upp från öster är den åt vilken den levande Gudens sigill över aIsraels tolv stammar är givet. Därför ropar han till de fyra änglarna som har det eviga evangeliet och säger: ”Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har försett vår Guds tjänares bpannor med sigill.” Och detta är, om ni vill ta emot det, cElias som skulle komma för att samla Israels stammar och dåterställa allt.

10 F: När ska det som det talas om i detta kapitel fullbordas?S: Det ska fullbordas under det asjätte årtusendet eller när det sjätte sigillet bryts.

11 F: Vad bör vi förstå med att de aetthundrafyrtiofyra tusen ur Israels alla stammar, tolv tusen ur varje stam, var försedda med sigill?S: Vi bör förstå att de som har försetts med sigill är bhögpräster, ordinerade till Guds heliga orden, till att tjäna i det eviga evangeliet, för det är de som är ordinerade från varje nation, släkte, tungomål och folk, av änglar åt vilka getts makt över jordens nationer att till den cFörstföddes församling föra så många som vill komma.

12 F: Vad bör vi förstå med ljudet av abasunerna som nämns i Uppenbarelsebokens 8:e kapitel?S: Vi bör förstå att liksom Gud skapade världen på sex dagar och avslutade sitt verk på den sjunde dagen och bhelgade den, och likaså formade människan av jordens cstoft, ska Herren Gud också i början av det sjunde årtusendet dhelga jorden och fullborda människans frälsning och edöma allt och fåterlösa allt utom det som han inte har tagit i sin makt, när han har förseglat allt intill alltings ände. Och ljudet av de heliga änglarnas basuner är förberedelsen för och avslutningen på hans verk i början av det sjunde årtusendet – beredandet av vägen inför tiden för hans ankomst.

13 F: När ska det fullbordas som är skrivet i Uppenbarelsebokens 9:e kapitel?S: Det ska fullbordas sedan det sjunde sigillet har brutits, före Kristi ankomst.

14 F: Vad bör vi förstå med den lilla bokrulle som Johannes aåt upp, som nämns i Uppenbarelsebokens 10:e kapitel?S: Vi bör förstå att det var ett uppdrag och en förordning för honom att bsamla Israels stammar. Se, detta är Elias som enligt det som är skrivet måste komma och cåterställa allt.

15 F: Vad bör vi förstå med de två avittnena i Uppenbarelsebokens elfte kapitel?S: Det är två profeter som ska uppresas åt den bjudiska nationen i de csista dagarna vid tiden för dåterställelsen och som ska profetera för judarna sedan de har samlats och har byggt Jerusalems stad i sina fäders eland.