Skrifterna
Läran och förbunden 53


Kapitel 53

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Algernon Sidney Gilbert i Kirtland i Ohio den 8 juni 1831. På Sidney Gilberts begäran frågade profeten Herren om broder Gilberts arbete och befattning i kyrkan.

1–3: Sidney Gilberts kallelse och utkorelse i kyrkan är att ordineras till äldste; 4–7: Han ska även verka som biskopens ombud.

1 Se, jag säger dig, min tjänare Sidney Gilbert, att jag har hört dina böner, och du har åkallat mig för att av Herren din Gud få kännedom om din kallelse och autkorelse i den kyrka som jag, Herren, har upprättat i dessa sista dagar.

2 Se jag, Herren, som blev akorsfäst för världens synder, ger dig en befallning att du ska böverge världen.

3 Ikläd dig min ordination, ja, den till äldste, för att predika tro och omvändelse och syndernas aförlåtelse enligt mitt ord och mottagandet av den Helige Anden genom bhandpåläggning,

4 och även för att vara aombud för denna kyrka på den plats som ska utses av biskopen, enligt de befallningar som ska ges härefter.

5 Och vidare: Sannerligen säger jag dig: Du ska färdas tillsammans med mina tjänare Joseph Smith den yngre och Sidney Rigdon.

6 Se, dessa är de första förordningar som du ska få, och de övriga ska tillkännages framledes, i enlighet med ditt arbete i min vingård.

7 Och vidare vill jag att du ska inse att endast den som ahåller ut intill änden är frälst. Ske alltså. Amen.