Skrifterna
Läran och förbunden 112


Kapitel 112

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Thomas B. Marsh i Kirtland i Ohio den 23 juli 1837 angående Lammets tolv apostlar. Denna uppenbarelse togs emot den dag då evangeliet predikades av äldste Heber C. Kimball och äldste Orson Hyde för första gången i England. Thomas B. Marsh var vid den här tiden president för de tolv apostlarnas kvorum.

1–10: De tolv ska sända ut evangeliet och höja en varnande röst för alla nationer och folk; 11–15: De ska ta upp sitt kors, följa Jesus och föda hans får; 16–20: De som tar emot första presidentskapet tar emot Herren; 21–29: Mörker täcker jorden och endast de som tror och blir döpta ska bli frälsta; 30–34: Första presidentskapet och de tolv innehar nycklarna till tidernas fullbordans utdelning.

1 Sannerligen, så säger Herren till dig, min tjänare Thomas: Jag har hört dina böner, och dina allmosor har stigit upp som en apåminnelse för mig om dessa dina bröder, som utvaldes att bära vittne om mitt namn och att bsända ut det bland alla nationer, släkter, tungomål och folk, och som ordinerades genom mina tjänares medverkan.

2 Sannerligen säger jag dig: Det har funnits några få ting i ditt hjärta och hos dig som jag, Herren, inte har funnit behag i.

3 Men eftersom du har aödmjukat dig ska du bli upphöjd, därför är alla dina synder dig förlåtna.

4 Låt ditt hjärta vara vid gott amod inför mitt ansikte. Och du ska bära vittnesbörd om mitt namn inte endast för bicke-judarna utan också för cjudarna, och du ska sända ut mitt ord till jordens ändar.

5 aKämpa därför morgon efter morgon och låt din bvarnande röst ljuda dag efter dag, och när natten kommer, låt då inte jordens invånare sova för ditt tals skull.

6 Låt din bostad bli känd i Sion och aflytta inte ditt hus, för jag, Herren, har ett stort verk för dig att utföra genom att kungöra mitt namn bland människobarnen.

7 aFäst därför bältet om dina höfter för detta verk. Låt även sko dina fötter, för du är utvald och din stig går bland bergen och bland många nationer.

8 Och genom ditt ord ska många höga akuvas, och genom ditt ord ska många låga upphöjas.

9 Din röst ska vara en tillrättavisning för överträdaren, och låt vid tillrättavisningen förtalarens tunga sluta med sitt fördärv.

10 Var aödmjuk så ska Herren din Gud leda dig vid handen och besvara dina böner.

11 Jag känner ditt hjärta och har hört dina böner för dina bröder. Var inte partisk så att du aälskar dem framför många andra, utan låt din kärlek till dem vara som till dig själv och låt din kärlek överflöda till alla människor och till dem som älskar mitt namn.

12 Och be för dina bröder, de tolv. Förmana dem skarpt för mitt namns skull, och låt dem förmanas för alla sina synder, och var trofast mot mitt anamn inför mig.

13 Och efter deras afrestelser och många bprövningar, se då ska jag, Herren, söka efter dem, och om de inte förhärdar sina hjärtan och gör sig styvnackade mot mig, ska de bli comvända och jag ska hela dem.

14 Nu säger jag till dig, och det jag säger till dig det säger jag till alla de tolv: Stå upp och fäst bältet om era höfter, ta upp ert akors, följ mig, och bföd mina får.

15 Upphöj inte er själva. Gör inte auppror mot min tjänare Joseph, för sannerligen säger jag er: Jag är med honom och min hand ska vara över honom, och de bnycklar som jag har gett honom och även er ska inte tas ifrån honom förrän jag kommer.

16 Sannerligen säger jag dig, min tjänare Thomas: Du är den man som jag har utvalt till att ute bland alla nationer inneha mitt rikes nycklar som rör de tolv,

17 så att du kan vara min tjänare till att öppna rikets dörr överallt dit min tjänare Joseph och min tjänare aSidney och min tjänare bHyrum inte kan komma,

18 för på dem har jag för en kort tid lagt ansvaret för alla församlingarna.

19 Gå därför varthelst de sänder dig, och jag ska vara med dig. Och på alla platser där du förkunnar mitt namn ska en vid adörr öppnas för dig, så att de kan ta emot mitt ord.

20 Den som atar emot mitt ord tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot dem, det första presidentskapet, som jag har sänt och som jag för mitt namns skull har satt till att vara rådgivare åt dig.

21 Och vidare säger jag dig att vem du än sänder i mitt namn enligt dina bröders röst, de atolv som vederbörligen rekommenderats och bbemyndigats av dig, ska ha makt att öppna mitt rikes dörr för alla nationer, vart du än sänder dem,

22 i den mån de ödmjukar sig inför mig och förblir i mitt ord och ahörsammar min Andes röst.

23 Sannerligen, sannerligen säger jag dig: aMörker täcker jorden och tjockt mörker människornas sinnen, och allt kött har blivit bfördärvat inför mitt ansikte.

24 Se, ahämnden kommer raskt över jordens invånare, en vredens dag, en förbränningens dag, en ödeläggelsens dag, en bgråtens, sorgens och klagans dag. Och som en virvelvind ska den komma över hela jordens yta, säger Herren.

25 Och den ska abörja över mitt hus, och från mitt hus ska den utgå, säger Herren,

26 först bland dem av er, säger Herren, som har apåstått sig känna mitt namn och inte har bkänt mig och har chädat mig mitt i mitt hus, säger Herren.

27 Se därför till att ni inte bekymrar er för min kyrkas angelägenheter på denna plats, säger Herren,

28 utan arena era hjärtan inför mig och b sedan ut i hela världen och predika mitt evangelium för varje levande varelse som inte har fått det.

29 Och den som atror och blir bdöpt ska bli frälst, men den som inte tror och inte blir döpt ska bli cfördömd,

30 för åt er, de atolv, och åt dem, det bförsta presidentskapet, som är utsedda åt er att vara era rådgivare och era ledare, är detta prästadömets makt given för de sista dagarna och för sista gången i det som utgör ctidernas fullbordans utdelning.

31 Denna makt har ni gemensamt med alla dem som vid något tillfälle från skapelsens början har tagit emot en tidsutdelning,

32 för sannerligen säger jag er: aNycklarna till den tidsutdelning som ni har tagit emot har böverlämnats från fäderna och har till slut sänts ner från himlen till er.

33 För sannerligen säger jag er: Se hur stor er kallelse är. aRena era hjärtan och era kläder, så att inte detta släktleds blod ska butkrävas av era händer.

34 Var trofasta tills jag kommer, för jag akommer snart, och jag har min lön med mig för att vedergälla var och en efter hans bgärningar. Jag är Alfa och Omega. Amen.