Skrifterna
Läran och förbunden 20


Kapitel 20

Uppenbarelse om kyrkans organisation och styrelsesätt, given genom profeten Joseph Smith i eller i närheten av Fayette i New York. Delar av den här uppenbarelsen kan ha getts så tidigt som sommaren 1829. Hela uppenbarelsen, som på den tiden kallades för Föreskrifter och förbund, skrevs troligtvis ner strax efter den 6 april 1830 (dagen när kyrkan organiserades). Profeten skrev: ”Vi erhöll följande av honom [Jesus Kristus] genom profetians och uppenbarelsens ande, som inte bara gav oss stor kunskap, utan också tillkännagav för oss den exakta dag då vi, enligt hans vilja och befallning, skulle organisera hans kyrka på nytt här på jorden.”

1–16: Mormons bok bevisar gudomligheten i de sista dagarnas verk; 17–28: Lärosatser om skapelsen, fallet, försoningen och dopet fastställs; 29–37: Lagar som styr omvändelse, rättfärdiggörelse, heliggörelse och dop framställs; 38–67: Äldsternas, prästernas, lärarnas och diakonernas plikter sammanfattas; 68–74: Medlemmarnas plikter, välsignandet av barn och dopsättet uppenbaras; 75–84: Sakramentsbönerna och de föreskrifter som gäller för medlemskap i kyrkan ges.

1 aJesu Kristi kyrkas btillkomst i dessa sista dagar ägde rum ettusenåttahundratrettio år efter vår Herres och Frälsares, Jesu Kristi, ankomst i köttet, och den corganiserades vederbörligen och upprättades i överensstämmelse med vårt lands lagar, genom Guds vilja och befallningar, i fjärde månaden och på sjätte dagen av den månad som heter april –

2 vilka befallningar gavs till Joseph Smith den yngre, som akallades av Gud och ordinerades till en Jesu Kristi bapostel för att vara denna kyrkas förste cäldste,

3 och till Oliver Cowdery, som också kallades av Gud till en Jesu Kristi apostel för att vara denna kyrkas andre äldste, och ordinerades under hans hand.

4 Och detta skedde enligt vår Herres och Frälsares Jesu Kristi nåd, vilken tillkommer all ära, både nu och för evigt. Amen.

5 Sedan det tydligt tillkännagetts för denne förste äldste att han hade fått förlåtelse för sina synder, blev han åter asnärjd i världens fåfängligheter.

6 Men sedan han omvänt sig och uppriktigt ödmjukat sig genom tro, betjänade Gud honom genom en helig aängel, vars bansikte var som blixten och vars kläder var rena och vitare än all annan vithet,

7 och gav honom bud som inspirerade honom,

8 och gav honom, genom de tidigare beredda amedlen, kraft från höjden till att översätta Mormons bok,

9 som innehåller ett fallet folks historia och aJesu Kristi evangeliums bfullhet till icke-judarna och även till judarna,

10 som gavs genom inspiration och är bekräftad för aandra genom änglars betjäning, och är av dem bförkunnad för världen –

11 vilket bevisar för världen att de heliga skrifterna är asanna och att Gud binspirerar människor och kallar dem till sitt cheliga verk i denna tidsålder och i detta släktled såväl som i forna släktled,

12 och därigenom visar att han är asamme Gud i går, i dag och för evigt. Amen.

13 Därför ska världen, eftersom den har så stora vittnen, dömas av dem, ja, alla som härefter kommer till kunskap om detta verk.

14 Och de som tar emot det i tro och utövar arättfärdighet ska få det eviga livets bkrona,

15 men för dem som förhärdar sina hjärtan i aotro och förkastar det, ska det leda till deras egen fördömelse –

16 för Herren Gud har talat det. Och vi, kyrkans äldster, har hört och bär vittne om orden från det härliga Majestätet i höjden, vilken tillkommer ära i evigheters evighet. Amen.

17 Härav avet vi att det finns en bGud i himlen som är oändlig och evig, från evighet till evighet samme oföränderlige Gud som har skapat himmel och jord och allt som är i dem,

18 och att han askapade människan, man och kvinna, till sin egen bavbild och till att vara honom lika, så skapade han dem,

19 och han gav dem bud att de skulle aälska och btjäna honom, den ende levande och sanne Guden, och att han skulle vara den enda varelsen som de skulle ctillbe.

20 Men genom överträdelsen av dessa heliga lagar blev människan asinnlig och bdjävulsk och blev en cfallen människa.

21 Därför utgav den allsmäktige Guden sin aenfödde Son, som det står skrivet i de skrifter som har getts om honom.

22 Han utsattes för afrestelser men gav inte efter för dem.

23 Han akorsfästes och dog, och på den tredje dagen buppstod han,

24 och auppsteg till himlen för att sätta sig på bFaderns högra sida, för att regera med allsmäktig kraft enligt Faderns vilja,

25 för att alla som atror och låter döpa sig i hans heliga namn och bhåller ut i tro intill änden, ska bli frälsta.

26 Inte endast de som trodde sedan han kommit i köttet i atidens mitt, utan även alla de från begynnelsen, ja, alla de som fanns innan han kom, som trodde på de bheliga profeternas ord, vilka talade enligt den inspiration de fick genom den cHelige Andens gåva, vilka i sanning dvittnade om honom i allting, skulle få evigt liv,

27 liksom de som skulle komma därefter, som skulle tro på Guds agåvor och kallelser genom den Helige Anden, som bbär vittne om Fadern och om Sonen,

28 vilken Fader, Son och Helige Ande är aen enda Gud, obegränsad och evig, utan slut. Amen.

29 Och vi vet att alla människor måste aomvända sig och tro på Jesu Kristi namn och tillbe Fadern i hans namn samt hålla ut i btro på hans namn intill änden, annars kan de inte bli cfrälsta i Guds rike.

30 Och vi vet att arättfärdiggörelsen genom vår Herres och Frälsares Jesu Kristi bnåd är rättfärdig och sann.

31 Och vi vet även att aheliggörelsen genom vår Herres och Frälsares Jesu Kristi nåd är rättfärdig och sann för alla dem som älskar och tjänar Gud med all sin bförmåga, allt sitt förstånd och all sin styrka.

32 Men det finns en möjlighet att människan kan afalla ur nåden och avfalla från den levande Guden.

33 Låt därför kyrkan ta sig i akt och alltid be, så att de inte faller ai frestelse,

34 ja, och låt även de som är heliggjorda ta sig i akt.

35 Och vi vet att detta är sant och i enlighet med Johannes uppenbarelser, och vi alägger varken till eller tar bort något från hans boks profetia, de heliga bskrifterna, eller Guds uppenbarelser vilka härefter ska komma genom den Helige Andens gåva och kraft, Guds cröst eller änglars betjäning.

36 Och Herren Gud har talat det, och äran, makten och härligheten tillkommer hans heliga namn, både nu och för evigt. Amen.

37 Och vidare, som befallning till kyrkan beträffande dopsättet: Alla de som ödmjukar sig inför Gud och önskar bli adöpta samt kommer fram med bförkrossat hjärta och botfärdig ande och vittnar inför kyrkan att de verkligen har omvänt sig från alla sina synder och är villiga att ta på sig cJesu Kristi namn och är dbeslutna att tjäna honom intill änden och genom sina egärningar verkligen visar att de har tagit emot av Kristi Ande till sina synders fförlåtelse, ska genom dopet tas emot i hans kyrka.

38 Äldsternas, prästernas, lärarnas, diakonernas och medlemmarnas plikt i Kristi kyrka: En aapostel är en äldste och det är hans kallelse att bdöpa

39 och att aordinera andra äldster, präster, lärare och diakoner,

40 och att avälsigna brödet och vinet – sinnebilderna för Kristi kött och blod –

41 och att akonfirmera dem som döps in i kyrkan, genom bhandpåläggning för dopet med eld och den cHelige Anden, i enlighet med skrifterna,

42 och att undervisa, förklara, förmana, döpa och vaka över kyrkan,

43 och att konfirmera kyrkan genom handpåläggning och genom att ge den Helige Anden

44 samt att ta ledningen vid alla möten.

45 Äldsterna ska aleda mötena såsom den Helige Anden leder dem i enlighet med Guds befallningar och uppenbarelser.

46 aPrästens plikt är att predika, bundervisa, förklara, förmana och döpa samt välsigna sakramentet,

47 och besöka varje medlems hem och förmana dem att abe bhögt och i det fördolda samt att sköta alla cfamiljeplikter.

48 Och han kan även aordinera andra präster, lärare och diakoner.

49 Och han ska ta ledningen vid mötena när ingen äldste är närvarande,

50 men när det finns en äldste närvarande ska han endast predika, undervisa, förklara, förmana och döpa

51 samt besöka varje medlems hem och förmana dem att be högt och i det fördolda samt att sköta alla familjeplikter.

52 I alla dessa plikter ska prästen abiträda äldsten om situationen så kräver.

53 aLärarens plikt är att alltid bvaka över kyrkan och att vara med och styrka dem,

54 och se till att det inte finns någon ondska i kyrkan, inte heller någon inbördes ahårdhet, inte heller lögner, förtal eller bskvaller,

55 samt se till att kyrkan ofta kommer tillsammans och även se till att alla medlemmarna gör sin plikt.

56 Och han ska ta ledningen vid mötena i äldstens eller prästens frånvaro –

57 och i alla sina plikter i kyrkan ska han alltid biträdas av adiakonerna, om situationen så kräver.

58 Men varken lärare eller diakoner har myndighet att döpa eller välsigna sakramentet eller till att utföra handpåläggning.

59 De ska emellertid varna, förklara, förmana och undervisa samt inbjuda alla att komma till Kristus.

60 Varje aäldste, präst, lärare och diakon ska ordineras enligt Guds gåvor och bkallelser till honom, och han ska ordineras genom den Helige Andens kraft som är i den som ordinerar honom.

61 De olika äldsterna som utgör denna Kristi kyrka ska samlas till konferens en gång var tredje månad, eller tid efter annan såsom nämnda konferenser bestämmer eller förordnar.

62 Och nämnda konferenser ska handha alla de kyrkans angelägenheter som då är nödvändiga att behandla.

63 Äldsterna ska få sin fullmakt från andra äldster genom aröstning i den församling de tillhör eller från konferenserna.

64 Varje präst, lärare och diakon, som är ordinerad av en präst, kan då få ett aintyg av honom som, när intyget visas för en äldste, ska berättiga honom till en fullmakt som bemyndigar honom att utföra sin kallelses plikter, eller också kan han få den från en konferens.

65 Ingen ska aordineras till något ämbete i denna kyrka, där det finns en regelmässigt organiserad gren av den, utan den församlingens bröstning.

66 Men de presiderande äldsterna, resande biskoparna, högrådsmedlemmarna, högprästerna och äldsterna har rätten att ordinera där det inte finns någon gren av kyrkan så att röstning kan genomföras.

67 Varje president i det höga prästadömet (eller presiderande äldste), abiskop, högrådsmedlem och bhögpräst ska ordineras under ledning av ett chögråd eller en generalkonferens.

68 Medlemmarnas aplikt sedan de upptogs genom dop: Äldsterna eller prästerna ska ha tillräckligt med tid att förklara allting angående Kristi kyrka, så att de bförstår det innan de tar del av csakramentet och konfirmeras genom dhandpåläggning av äldsterna, så att allting kan ske med ordning.

69 Och medlemmarna ska genom gudfruktigt leverne och tal visa inför kyrkan och även inför äldsterna att de är värdiga därtill, så att det finns agärningar och tro i överensstämmelse med de heliga skrifterna, och vandra i bhelighet inför Herren.

70 Varje medlem i Kristi kyrka som har barn, ska inför kyrkan föra dem till äldsterna, som ska lägga händerna på dem i Jesu Kristi namn och avälsigna dem i hans namn.

71 Ingen kan tas emot i Kristi kyrka om han inte har uppnått aansvarighetsåldern inför Gud och är i stånd att bomvända sig.

72 aDopet ska utföras på följande sätt för alla dem som omvänder sig:

73 Den som är kallad av Gud och har myndighet från Jesus Kristus att döpa, ska gå ner i vattnet med den som har anmält sig till dop och ska nämna honom eller henne vid namn och säga: ”Med fullmakt av Jesus Kristus döper jag dig i Faderns och i Sonens och i den Helige Andens namn. Amen.”

74 Sedan ska han asänka ner honom eller henne i vattnet och komma upp igen ur vattnet.

75 Det är viktigt att kyrkan ofta kommer tillsammans för att ata del av bröd och vin till bminne av Herren Jesus.

76 Och äldsten eller prästen ska välsigna det, och på detta asätt ska han välsigna det: Han ska knäfalla med kyrkan och åkalla Fadern i högtidlig bön och säga:

77 ”O Gud, du evige Fader, vi ber dig i din Sons, Jesu Kristi, namn att välsigna och helga detta abröd för varje själ som äter därav, så att de kan göra det till minne av din Sons kropp och bbetyga för dig, o Gud, du evige Fader, att de är villiga att cta på sig din Sons namn och alltid minnas honom samt dhålla de bud som han har gett dem, så att de alltid kan ha hans eAnde hos sig. Amen.”

78 aSättet att välsigna vinet: Han ska även ta bbägaren och säga:

79 ”O Gud, du evige Fader, vi ber dig i din Sons, Jesu Kristi, namn att välsigna och helga detta avin för varje själ som dricker därav, så att de kan göra det till minne av din Sons blod som utgöts för dem, så att de kan betyga för dig, o Gud, du evige Fader, att de alltid minns honom, så att de kan ha hans Ande hos sig. Amen.”

80 Varje medlem i Kristi kyrka som begår en överträdelse eller ertappas med en förseelse ska behandlas som skrifterna föreskriver.

81 Det åligger de olika församlingarna, som tillsammans utgör Kristi kyrka, att sända en eller flera av sina lärare att närvara vid de olika konferenser som hålls av kyrkans äldster,

82 med en lista med anamnen på de olika medlemmar som har förenat sig med kyrkan sedan föregående konferens, eller skicka den med någon präst, så att en regelmässig lista över alla namnen i hela kyrkan kan förvaras i en bok av en av äldsterna, den som de andra äldsterna utser tid efter annan,

83 och även så att, om några har auteslutits ur kyrkan, deras namn kan utplånas ur kyrkans allmänna namnregister.

84 Alla medlemmar som flyttar från den församling där de bor kan, om de går till en församling där man inte känner dem, ta med sig ett brev som intygar att de är regelrätta medlemmar och i god ställning i kyrkan. Ett sådant intyg kan undertecknas av en äldste eller präst, om den medlem som ska få brevet är personligen bekant med äldsten eller prästen, eller också kan det undertecknas av församlingens lärare eller diakoner.