Skrifterna
Läran och förbunden 36


Kapitel 36

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Edward Partridge i närheten av Fayette i New York den 9 december 1830 (se överskriften till kapitel 35). Joseph Smiths historia uppger att Edward Partridge ”var ett mönster för fromhet och en av Herrens stora män”.

1–3: Herren lägger handen på Edward Partridge genom Sidney Rigdons hand; 4–8: Varje man som tar emot evangeliet och prästadömet ska kallas att gå ut och predika.

1 Så säger Herren Gud, Israels aMäktige: Se, jag säger dig, min tjänare bEdward, att du är välsignad, och dina synder är dig förlåtna, och du är kallad att predika mitt evangelium som med en basuns röst.

2 Och jag ska lägga min ahand på dig genom min tjänare Sidney Rigdons hand, och du ska få min Ande, den Helige Anden, ja, bHjälparen, som ska lära dig de cfridgivande tingen rörande riket,

3 och du ska förkunna det med hög röst och säga: ”Hosianna, välsignat vare den allrahögste Gudens namn!”

4 Och nu ger jag dig denna kallelse och befallning rörande alla människor,

5 så att alla som kommer inför mina tjänare Sidney Rigdon och Joseph Smith den yngre och anammar denna kallelse och befallning ska aordineras och sändas ut att bpredika det eviga evangeliet bland nationerna,

6 och ropa omvändelse och säga: ”aFräls er från detta vrånga släktled och kom ut ur elden, med avsky till och med för de bkläder som är befläckade av köttet.”

7 Och denna befallning ska ges till min kyrkas äldster, så att varje man som med redbarhet anammar det kan bli ordinerad och sändas ut, alldeles som jag har talat.

8 Jag är Jesus Kristus, Guds Son. Fäst därför bältet om dina höfter, och jag ska plötsligt komma till mitt atempel. Ske alltså. Amen.