Skrifterna
Läran och förbunden 85


Kapitel 85

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 27 november 1832. Detta kapitel är ett utdrag från ett brev från profeten till William W. Phelps, som bodde i Independence i Missouri. Det svarade på frågor om de heliga som hade flyttat till Sion men som inte hade följt budet att helga sina ägodelar och därför inte fått sina arvedelar enligt kyrkans upprättade ordning.

1–5: Arvedelar i Sion ska tas emot genom helgelse; 6–12: En som är mäktig och stark ska ge de heliga deras arvedelar i Sion.

1 Det är Herrens sekreterares plikt, hans som han har utsett, att föra en historia och en kyrkans allmänna auppteckning över allt som sker i Sion och över alla dem som bhelgar ägodelar och får lagenliga arvedelar av biskopen,

2 och även över deras sätt att leva, deras tro och gärningar, och även över avfällingarna som avfaller sedan de fått sina arvedelar.

3 Det strider mot Guds vilja och bud att de som inte får sin arvedel genom ahelgelse, i överensstämmelse med hans lag som han har gett för att han ska kunna kräva btionde av sitt folk, för att bereda dem inför chämndens och förintelsens dag, ska ha sina namn inskrivna tillsammans med Guds folk.

4 Inte heller ska deras släktuppteckning föras eller förvaras där den går att finna i någon av kyrkans uppteckningar eller historia.

5 ”Deras namn ska inte finnas nedtecknade i Guds alagbok, inte heller fädernas namn eller barnens namn”, säger Härskarornas Herre.

6 Ja, så säger den amilda, stilla rösten som viskar och btränger igenom allt och ofta får mina ben att skälva då den uppenbarar sig och säger:

7 ”Och det ska ske att jag, Herren Gud, ska sända en som är mäktig och stark, som håller maktens spira i sin hand, klädd med ljus som med en mantel och vars mun ska yttra ord, eviga ord, medan hans inre ska vara en sanningens källa, för att bringa ordning i Guds hus och genom lottning fastställa de heligas arvedelar, deras vars namn, och vars fäders namn och vars barns namn står inskrivna i Guds lagbok,

8 medan den man som kallades av Gud och utsågs, och som räcker ut sin hand för att stödja Guds aark, ska falla för dödens pil likt ett träd som träffas av blixtens skarpa pil.

9 Och alla de som inte finns inskrivna i aminnesboken ska inte få någon arvedel på den dagen, utan de ska huggas i stycken och deras del ska utses åt dem bland de icke troende, där bgråt och tandagnisslan råder.”

10 Detta säger jag inte av mig själv och därför: Som Herren talar så uppfyller han också.

11 Och de som innehar det höga prästadömet och vars namn inte står skrivna i alagboken eller som befinns ha bavfallit eller cavskurits från kyrkan, liksom de som innehar det lägre prästadömet eller medlemmarna, ska på den dagen inte ha någon arvedel bland den Allrahögstes heliga.

12 Därför ska det ske med dem som med prästens barn, som är upptecknat i Esras andra kapitel och sextioförsta och sextioandra verserna.