Skrifterna
Läran och förbunden 47


Kapitel 47

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 8 mars 1831. John Whitmer, som redan hade verkat som Joseph Smiths sekreterare, tvekade först när han ombads verka som kyrkans historiker och skrivare i Oliver Cowderys ställe. Han skrev: ”Jag ville helst inte göra det, men förstod att Herrens vilja måste ske, och om han önskade det så önskade jag att han skulle uppenbara det för siaren Joseph.” Efter att Joseph Smith tagit emot denna uppenbarelse accepterade John Whitmer kallelsen och verkade i sitt tilldelade uppdrag.

1–4: John Whitmer utses till att föra kyrkans historia och att skriva åt profeten.

1 Se, jag finner det lämpligt att min tjänare John ska skriva och föra en regelbunden ahistoria och bistå dig, min tjänare Joseph, med att skriva ner allt det som ska ges dig, tills han kallas till ytterligare uppgifter.

2 Vidare, sannerligen säger jag dig att han även får höja sin röst på möten, närhelst det är lämpligt.

3 Och vidare säger jag dig att han ska utses till att fortlöpande föra kyrkans uppteckningar och historia, för jag har utsett Oliver Cowdery till ett annat ämbete.

4 Därför ska det, om han är trofast, bli honom givet genom aHjälparen att skriva detta. Ske alltså. Amen.