Skrifterna
Läran och förbunden 121


Kapitel 121

En bön och profetior nedtecknade av profeten Joseph Smith i ett brev till kyrkan medan han hölls fången i fängelset i Liberty i Missouri och daterade den 20 mars 1839. Profeten och flera av hans medarbetare hade tillbringat månader i fängelse. Deras vädjanden och överklaganden till verkställande ämbetsmän och domstolar hade inte hjälpt dem.

1–6: Profeten ber till Herren för de heliga som lider; 7–10: Herren talar frid till dem; 11–17: Förbannade är alla de som ropar falska beskyllningar om överträdelser mot Herrens folk; 18–25: De kommer inte att få rätt till prästadömet och kommer att fördömas; 26–32: Underbara uppenbarelser utlovas till dem som tappert härdar ut; 33–40: Orsaken till att många är kallade och få är utvalda; 41–46: Prästadömet ska endast utövas i rättfärdighet.

1 O Gud, var är du? Och var är förhänget som täcker ditt agömställe?

2 aHur länge ska din hand hållas tillbaka och ditt öga, ja, ditt rena öga, från de eviga himlarna skåda oförrätterna som begås mot ditt folk och dina tjänare, och ditt öra genomträngas av deras rop?

3 Ja, o Herre, ahur länge ska de lida dessa oförrätter och olagliga förtryck innan ditt hjärta uppmjukas för deras skull och ditt inre rörs av medlidande med dem?

4 O Herre Gud aAllsmäktig, skapare av himmel, jord och hav och av allt som i dem är, och som råder över och underkuvar djävulen och Sheols mörka, nattomhöljda herradöme – sträck ut din arm, låt ditt öga genomtränga, låt ditt förhänge lyftas, låt ditt bgömställe inte längre döljas, låt ditt öra vara benäget, låt ditt hjärta mjukas upp och ditt inre röras av medlidande med oss.

5 Låt din vrede upptändas mot våra fiender, och ahämnas oss med ditt svärd i ditt hjärtas raseri över våra oförrätter.

6 Kom ihåg dina heliga som lider, o vår Gud, och dina tjänare ska glädja sig i ditt namn för evigt.

7 Min son, frid vare med din själ. Dina amotgångar och dina lidanden ska endast vara ett ögonblick,

8 och därefter ska Gud, om du har authärdat väl, upphöja dig i höjden. Du ska triumfera över alla dina fiender.

9 Dina avänner står vid din sida och de ska åter hälsa dig med varmt hjärta och vänlig hand.

10 Du är ännu inte som aJob, dina vänner strider inte mot dig, inte heller anklagar de dig för överträdelser, som de gjorde med Job.

11 Och de som anklagar dig för överträdelser ska se sitt hopp brista och sina förhoppningar smälta bort liksom arimfrosten smälter för den uppgående solens brännande strålar.

12 Och Gud har även satt sin hand till och sitt sigill på att förändra atider och årstider och på att förblinda deras sinnen, så att de inte kan förstå hans underbara gärningar och så att han kan pröva även dem och snärja dem i deras egen list,

13 och även för att deras hjärtan är fördärvade, så att det som de är villiga att förorsaka andra och älskar att låta andra lida ska komma över adem själva i fullaste mått,

14 så att även de blir besvikna och deras hopp avskuret.

15 Och några få år härefter ska de och deras efterkommande bortsopas under himlen, säger Gud, så att inte en enda av dem tillåts att stå vid muren.

16 Förbannade är alla de som lyfter sin häl mot mina asmorda, säger Herren, och ropar att dessa har bsyndat, när de inte har syndat inför mig, säger Herren, utan har gjort det som var rätt i mina ögon och det som jag befallde dem.

17 Men de som ropar om överträdelser gör detta eftersom de själva är syndens tjänare och aolydnadens barn.

18 Och de som svär falskt mot mina tjänare för att de ska kunna föra dem i fångenskap och till död,

19 ve dem, för eftersom de har aförsyndat sig mot mina små ska de skiljas från bförrättningarna i mitt hus.

20 Deras akorg ska aldrig bli full, deras hus och lador ska förstöras och själva ska de bli föraktade av dem som smickrade dem.

21 De ska inte ha rätten till aprästadömet, inte heller deras efterkommande efter dem från släktled till släktled.

22 Det hade varit abättre för dem att en kvarnsten hade hängts om deras hals och att de hade dränkts i havets djup.

23 Ve alla dem som vållar mitt folk obehag och fördriver och mördar och vittnar emot dem, säger Härskarornas Herre. Ett asläktled av huggormar ska inte undgå helvetets fördömelse.

24 Se, mina ögon askådar och känner alla deras gärningar, och jag har en hastig bdom i beredskap för dem alla när tiden är inne,

25 för det finns en atid fastställd för var och en efter hans bgärningar.

26 Gud ska ge er akunskap genom sin bHelige Ande, ja, genom den Helige Andens outsägliga cgåva, som inte sedan världens begynnelse har blivit uppenbarad förrän nu,

27 vilken våra förfäder med ivrig förväntan har sett fram emot skulle uppenbaras i den sista tiden, vilken änglarna riktade deras sinnen mot och som hölls i beredskap för deras härlighets fullhet.

28 En tid kommer då ainget ska undanhållas, vare sig det finns en enda Gud eller många bgudar så ska de uppenbaras.

29 Alla troner, herradömen, furstendömen och makter ska auppenbaras och läggas fram för alla dem som tappert har härdat ut för Jesu Kristi evangeliums skull.

30 Och det ska även uppenbaras om agränser är satta för himlarna eller för haven, eller för det torra landet, eller för solen, månen eller stjärnorna.

31 Alla deras omloppstider, alla deras bestämda dagar, månader och år och alla deras dagars dagar, månader och år och alla deras härligheter, lagar och fastställda tider ska uppenbaras i atidernas fullbordans utdelnings dagar,

32 enligt det som fastställdes i hans aråd som är den evige bGuden över alla gudar förrän den här världen var till, att undanhållas till dess fullbordan och ände, då var och en ska inträda i hans eviga cnärhet och i hans odödliga dvila.

33 Hur länge kan rinnande vatten förbli orent? Vilken makt kan hålla tillbaka himlarna? Lika gärna kan människan sträcka ut sin svaga arm för att hejda Missourifloden i dess bestämda lopp eller vända den mot strömmen, som att hindra den Allsmäktige från att utgjuta akunskap från himlen över de sista dagars heligas huvuden.

34 Se, många är akallade, men få är butvalda, och varför är de inte utvalda?

35 Eftersom deras hjärtan i så hög grad är fästa vid det som hör denna avärld till och de strävar efter att bäras av människor, lär de sig inte denna enda läxa:

36 Att prästadömets arättigheter står i oskiljaktig förbindelse med bhimlens krafter, och att himlens krafter inte kan kontrolleras eller användas utom genom crättfärdighetens principer.

37 Att de kan förlänas oss är sant, men när vi försöker askyla våra bsynder eller tillfredsställa vårt chögmod, vår fåfängliga ärelystnad, eller utöva kontroll eller herravälde eller tvång över människobarnens själar genom någon grad av orättfärdighet, se, då ddrar sig himlarna tillbaka, Herrens Ande sörjer, och när den dragit sig tillbaka, är det slut med den mannens prästadöme eller myndighet.

38 Se, innan han vet ordet av är han lämnad åt sig själv att asparka mot udden, att bförfölja de heliga och att kämpa mot Gud.

39 Vi har genom sorgliga erfarenheter lärt att det ligger i nästan alla människors anatur och böjelse att så snart de får vad de förmodar är lite myndighet, börjar de genast utöva orättfärdigt herravälde.

40 Därför är många kallade, men få är utvalda.

41 Ingen makt och inget inflytande kan eller bör göra sig gällande i kraft av prästadömet utom genom aöverbevisning, genom blångmodighet, genom mildhet och ödmjukhet och genom uppriktig kärlek,

42 genom välvilja och ren kunskap som storligen ska utvidga själen, utan ahyckleri och utan bsvek,

43 i rätt tid skarpt atillrättavisande, när den Helige Anden manar därtill, och därefter visande större bkärlek mot honom som du har tillrättavisat, för att han inte ska betrakta dig som sin fiende,

44 så att han kan erfara att din trofasthet är starkare än dödens band.

45 Låt även ditt inre vara fyllt av kärlek till alla människor och till trons egna, och pryd ständigt dina atankar med bdygd. Då ska din självtillit växa sig stark i Guds närhet, och läran om prästadömet ska falla över din själ som himlens cdagg.

46 Den aHelige Anden ska vara din ständige ledsagare och din spira en oföränderlig rättfärdighetens och sanningens spira, och ditt bherradöme ska vara ett evigt herradöme, och det ska utan tvångsmedel strömma till dig i evigheters evighet.