Skrifterna
Läran och förbunden 119


Kapitel 119

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Far West i Missouri den 8 juli 1838 som svar på hans ödmjuka vädjan: ”O Herre! Visa dina tjänare hur mycket du fordrar av ditt folks ägodelar i tionde.” Tiondelagen, som vi förstår den i dag, hade inte getts till kyrkan innan denna uppenbarelse togs emot. Uttrycket tionde i den bön som just citerades och i tidigare uppenbarelser (64:23; 85:3; 97:11) avsåg inte endast en tiondel utan alla frivilliga offergåvor eller bidrag till kyrkans fonder. Herren hade tidigare gett kyrkan lagen om helgelse och förvaltning av ägodelar, vilken medlemmarna (huvudsakligen de ledande äldsterna) lydde genom att ingå ett förbund som skulle vara för evigt. På grund av mångas underlåtenhet att hålla detta förbund drog Herren tillbaka det för en tid och gav i stället tiondelagen till hela kyrkan. Profeten frågade Herren hur mycket av deras ägodelar han fordrade för heliga ändamål. Svaret blev denna uppenbarelse.

1–5: De heliga ska skänka sina överflödiga ägodelar och sedan ge en tiondel av sin årliga inkomst i tionde; 6–7: Ett sådant förfaringssätt kommer att helga Sions land.

1 Sannerligen, så säger Herren: Jag fordrar att alla deras aöverflödiga ägodelar läggs i händerna på min kyrkas biskop i Sion,

2 för att bygga mitt ahus och för att lägga grunden till Sion och för prästadömet och för att betala min kyrkas presidentskaps skulder.

3 Och detta ska vara början på mitt folks ationde.

4 Och därefter ska de som på detta sätt har betalt tionde, årligen ge en tiondel av all sin inkomst, och detta ska för evigt vara en gällande lag för dem, för mitt heliga prästadöme, säger Herren.

5 Sannerligen säger jag er: Det ska ske att alla de som samlas till aSions land ska betala tionde i form av sina överflödiga ägodelar och ska iaktta denna lag, annars ska de inte befinnas värdiga att bo bland er.

6 Och jag säger er att om mitt folk inte iakttar denna lag och håller den helig och genom denna lag helgar aSions land åt mig, så att mina stadgar och domar kan hållas däri, så att det kan vara högst heligt, se, sannerligen säger jag er: Då ska det inte vara ett Sions land för er.

7 Och detta ska vara ett mönster för alla Sions astavar. Ske alltså. Amen.