Skrifterna
Läran och förbunden 124


Kapitel 124

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith i Nauvoo i Illinois den 19 januari 1841. På grund av ökade förföljelser och offentliga tjänstemäns olagliga metoder mot de heliga hade dessa tvingats att lämna Missouri. Utrotningsordern som Lilburn W. Boggs, Missouris guvernör, utfärdade den 27 oktober 1838 gav dem inget annat val. År 1841, när denna uppenbarelse gavs, hade de heliga uppfört staden Nauvoo, som låg på den plats där byn Commerce i Illinois tidigare hade legat, och här hade kyrkans högkvarter upprättats.

1–14: Joseph Smith befalls att utfärda en högtidlig kungörelse om evangeliet till Förenta staternas president, guvernörerna och alla nationers styresmän; 15–21: Hyrum Smith, David W. Patten, Joseph Smith den äldre och andra bland de levande och döda välsignas för sin redbarhet och sina dygder; 22–28: De heliga befalls att bygga både ett hus för härbärgering av främlingar och ett tempel i Nauvoo; 29–36: Dop för de döda ska utföras i templen; 37–44: Herrens folk bygger alltid tempel för att kunna utföra heliga förrättningar; 45–55: De heliga ursäktas från att bygga templet i Jackson County på grund av förtrycket från deras fiender; 56–83: Instruktioner ges om hur Nauvoo House ska byggas; 84–96: Hyrum Smith kallas att vara patriark, att få nycklarna och att ta Oliver Cowderys plats; 97–122: William Law och andra får råd angående sitt arbete; 123–145: Ämbetsmän på generalnivå och lokal nivå namnges, och deras plikter och kvorumtillhörighet förklaras.

1 Sannerligen, så säger Herren till dig, min tjänare Joseph Smith: Jag finner gott behag i ditt offer och de bekännelser som du har gjort, ty för detta ändamål har jag upprest dig, för att jag genom det asvaga på jorden ska kunna visa min vishet.

2 Dina böner är behagliga för mig, och som svar på dem säger jag dig att du nu är kallad att utan dröjsmål utfärda en högtidlig kungörelse om mitt evangelium och om denna astav som jag har satt att vara en Sions hörnsten, som ska poleras med en förfining lik den man finner i ett palats.

3 Denna kungörelse ska riktas till alla världens akungar, ända till dess fyra hörn, till den hedervärde tillträdande presidenten, till de högsinnade guvernörerna i den nation där du lever och till jordens alla nationer spridda vida omkring.

4 Låt den skrivas i en anda av aödmjukhet och genom den Helige Andens kraft, som ska vara med dig medan du skriver den.

5 För genom den Helige Anden ska det ges dig att få veta min vilja rörande dessa kungar och makthavande, ja, det som ska hända dem i framtiden.

6 För se, jag står i begrepp att uppfordra dem att ge akt på Sions ljus och härlighet, för den fastställda tiden har kommit att bistå henne.

7 Uppfordra dem därför med högljudd kungörelse och med ditt vittnesbörd så att även de kan lämnas utan ursäkt, och frukta dem inte, för de är som agräset och all deras härlighet är som dess blomma som snart faller av,

8 och så att jag kan hemsöka dem på hemsökelsens dag, när jag ska ta slöjan från mitt ansikte för att utse åt förtryckaren hans del bland hycklare, där det finns atandagnisslan, om de förkastar mina tjänare och mitt vittnesbörd som jag har uppenbarat för dem.

9 Och vidare ska jag påverka dem och uppmjuka deras hjärtan, många av dem för er skull, så att ni kan finna nåd inför deras ögon, så att de kan komma till asanningens ljus och icke-judarna till Sions upphöjelse eller förhärligande.

10 För min hemsökelses dag kommer snart, i en astund då ni inte anar det, och var finner man då trygghet för mitt folk och en fristad för dem som lämnas kvar?

11 Vakna upp, o jordens kungar! Kom, o kom med ert guld och ert silver till hjälp för mitt folk, till Sions döttrars hus.

12 Och vidare: Sannerligen säger jag dig: Låt min tjänare Robert B. Thompson hjälpa dig att skriva denna kungörelse, för jag finner gott behag i honom och i att han ska vara hos dig.

13 Låt honom därför hörsamma ditt råd, och jag ska välsigna honom med en mångfald välsignelser. Låt honom härefter vara trofast och sannfärdig i allt, och han ska bli stor i mina ögon.

14 Men låt honom komma ihåg att jag av hans händer kommer att kräva räkenskap för hans aförvaltarskap.

15 Och vidare: Sannerligen säger jag dig: Välsignad är min tjänare aHyrum Smith, för jag, Herren, älskar honom på grund av hans hjärtas bredbarhet och eftersom han älskar det som är rätt för mig, säger Herren.

16 Låt vidare min tjänare John C. Bennett hjälpa dig i ditt arbete med att sända mitt ord till jordens kungar och folk och bistå dig, ja, min tjänare Joseph Smith, i lidandets stund, och hans lön ska inte utebli om han tar emot aråd.

17 Och tack vare sin kärlek ska han bli stor, för han ska vara min om han gör detta, säger Herren. Jag har sett det verk som han har utfört, vilket jag godtar om han fortsätter, och jag kommer att kröna honom med välsignelser och stor härlighet.

18 Och vidare säger jag dig att det är min vilja att min tjänare Lyman Wight ska fortsätta predika för Sion i en anda av ödmjukhet och bekänna mig inför världen, och jag ska bära honom som på aörnvingar och han ska frambringa härlighet och ära åt sig själv och åt mitt namn,

19 så att jag, när han har avslutat sitt verk, kan ta honom till mig alldeles som jag gjorde med min tjänare aDavid Patten, som nu är hos mig, och även med min tjänare bEdward Partridge och även med min åldrige tjänare cJoseph Smith den äldre, som sitter dmed Abraham på dennes högra sida, och välsignad och helig är han, för han är min.

20 Och vidare: Sannerligen säger jag dig: Min tjänare George Miller är utan asvek. Honom kan man lita på tack vare hans hjärtas redbarhet och jag, Herren, älskar honom för den kärlek han har till mitt vittnesbörd.

21 Därför säger jag dig: Jag beseglar på hans huvud en abiskops ämbete, liksom på min tjänare Edward Partridge, så att han kan ta emot det som helgas åt mitt hus, så att han kan utgjuta välsignelser över de fattigas huvuden bland mitt folk, säger Herren. Låt ingen ringakta min tjänare George, för han ska ära mig.

22 Låt min tjänare George och min tjänare Lyman och min tjänare John Snider och andra bygga ett ahus åt mitt namn, ett sådant som min tjänare Joseph ska visa dem på den plats som han också ska visa dem.

23 Och det ska vara ett hus för härbärgering, ett hus dit främlingar kan komma fjärran ifrån och få logi. Låt det därför vara ett gott hus, värdigt att på alla sätt tas emot, så att den trötte aresenären kan finna hälsa och trygghet medan han begrundar Herrens ord och den bhörnsten som jag har utsett åt Sion.

24 Detta hus ska vara en sund boning om det byggs åt mitt namn och om den som utses att vara dess värd inte tillåter något orent komma ditin. Det ska vara heligt, annars kommer inte Herren er Gud att bo däri.

25 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Låt alla mina heliga komma fjärran ifrån.

26 Och sänd snabba budbärare till dem, ja, utvalda budbärare, och säg: ”Kom med allt ert guld och ert silver och era ädelstenar och med alla era antikviteter, och med alla som har kunskap om antikviteter, och alla som vill komma kan komma och ta med sig buxbom och gran och tall jämte jordens alla värdefulla träd,

27 och med järn, med koppar och med mässing och med zink och med allt ert värdefulla från jorden, och bygg ett ahus åt mitt namn vari den Allrahögste kan bbo.”

28 För det står inte att finna en plats på jorden dit han kan komma och aåterställa det som gick förlorat för er, eller det som han har tagit bort, det vill säga prästadömets fullhet.

29 För det finns ingen adopbassäng på jorden där de, mina heliga, kan bdöpas för dem som är döda.

30 För denna förrättning tillhör mitt hus och kan inte godkännas av mig utom under er fattigdoms dagar när ni inte är i stånd att bygga ett hus åt mig.

31 Dock befaller jag er, mina heliga, att abygga ett hus åt mig, och jag ger er tillräcklig tid att bygga ett hus åt mig, och under den här tiden ska era dop godkännas av mig.

32 Men se, när den fastställda tiden har gått ska era dop för era döda inte godkännas av mig, och om ni inte har gjort detta när den fastställda tiden har gått ska ni som kyrka förkastas, jämte era döda, säger Herren er Gud.

33 För sannerligen säger jag er att sedan ni har haft tillräcklig tid till att bygga ett hus åt mig, vartill dopförrättningen för de döda hör och för vilket densamma instiftades redan före världens grundläggning, kan era dop för de döda inte godkännas av mig,

34 för däri förlänas det heliga prästadömets anycklar, så att ni kan ta emot ära och härlighet.

35 Och efter den tiden är era dop för de döda, som utförs av dem som är spridda vida omkring, inte godkända av mig, säger Herren.

36 För det är bestämt att i Sion och i hennes stavar och i Jerusalem ska de platser som jag har utsett som atillflyktsorter utgöra platserna för era dop för era döda.

37 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Hur ska era atvättningar kunna godkännas av mig, om ni inte utför dem i ett hus som ni har byggt åt mitt namn?

38 Därför, i den avsikten, befallde jag Mose att bygga ett atabernakel som de skulle bära med sig i öknen samt att bygga ett bhus i löftets land, för att de förrättningar skulle kunna uppenbaras som hade varit fördolda ända från tiden innan världen var till.

39 Därför, sannerligen säger jag er att era asmörjelser och era tvättningar och era bdop för de döda och era chögtidliga församlingar samt era påminnelseceremonier om era doffer genom Levis söner och om Guds ord till er på era allra eheligaste platser, där ni tar emot meddelanden och era stadgar och domslut som en början till uppenbarelserna och Sions grundläggning och till alla hennes invånares härlighet, ära och begåvning, är förlänade genom förordningen för mitt heliga hus, vilket mitt folk alltid är befallda att bygga åt mitt heliga namn.

40 Och sannerligen säger jag er: Låt bygga detta hus åt mitt namn, så att jag kan uppenbara mina förrättningar för mitt folk däri,

41 för jag behagar auppenbara för min kyrka sådant som har varit bfördolt sedan före världens grundläggning, sådant som tillhör ctidernas fullbordans utdelning.

42 Och ajag ska visa min tjänare Joseph allt som rör detta hus och dess prästadöme och platsen varpå det ska byggas.

43 Och ni ska bygga det på den plats där ni har tänkt bygga det, för det är på den platsen som jag har valt att ni ska bygga det.

44 Om ni arbetar av alla era krafter ska jag helga denna plats så att den blir aheliggjord.

45 Och om mitt folk hörsammar min röst och mina atjänares röst vilka jag har utsett att leda mitt folk, se, sannerligen säger jag er: De ska inte flyttas från sin plats.

46 Men om de inte hörsammar min röst och inte heller dessa mäns röst vilka jag har utsett, ska de inte bli välsignade, för de vanhelgar min heliga mark och mina heliga förrättningar och privilegiebrev och mina heliga ord som jag ger dem.

47 Och det ska ske att om ni bygger ett hus åt mitt namn och inte gör vad jag säger, ska jag inte hålla den aed som jag svär er och inte heller uppfylla de löften som ni förväntar av mina händer, säger Herren.

48 För ai stället för välsignelser frambringar ni genom era egna gärningar förbannelser, vrede, förbittring och straffdomar över era egna huvuden genom era dårskaper och alla era avskyvärdheter som ni utövar inför mig, säger Herren.

49 Sannerligen, sannerligen säger jag er, att när jag ger någon av människornas söner en befallning att utföra ett arbete åt mitt namn, och dessa människors söner med alla krafter och med allt de har tar itu med att utföra detta arbete och inte upphör med sin aflit, och när deras fiender kommer över dem och hindrar dem från att utföra detta arbete, se, då tillkommer det mig att inte längre bkräva detta arbete av dessa människors söners händer, utan jag godtar deras offer.

50 Och ondskan samt överträdelsen av mina heliga lagar och bud ska jag avedergälla över deras huvuden som hindrade mitt verk, ja, intill tredje och fjärde bsläktledet så länge som de inte comvänder sig utan hatar mig, säger Herren Gud.

51 Därför, av den orsaken, har jag godtagit offren från dem som jag befallde att åt mitt namn bygga en stad och ett ahus i bJackson County i Missouri och som hindrades av sina fiender, säger Herren er Gud.

52 Och jag ska svara med astraffdomar, vrede och förbittring, klagan och ångest och tandagnisslan över deras huvuden, intill tredje och fjärde släktledet, så länge som de inte omvänder sig utan hatar mig, säger Herren er Gud.

53 Och detta låter jag vara ett exempel för er, till tröst för er vad gäller alla dem som har befallts att utföra ett arbete och har hindrats av sina fienders händer och av förtryck, säger Herren er Gud.

54 För jag är Herren er Gud och jag ska frälsa alla era bröder som var arenhjärtade och som bdödades i Missouris land, säger Herren.

55 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Jag befaller er åter att bygga ett ahus åt mitt namn, ja, på denna plats, så att ni kan bbevisa för mig att ni är trofasta i allt vad jag befaller er, så att jag kan välsigna er och kröna er med ära, odödlighet och evigt liv.

56 Och nu säger jag er vad gäller det ahärbärge som jag har befallt er att bygga för härbärgeringen av främlingar: Låt bygga det åt mitt namn och låt sätta mitt namn på det och låt min tjänare Joseph och hans hushåll bo däri från släktled till släktled.

57 För denna smörjelse har jag utgjutit på hans huvud, för att hans välsignelse också ska utgjutas på hans efterkommandes huvuden efter honom.

58 Och som jag sa till aAbraham angående jordens släkten, detsamma säger jag till min tjänare Joseph: I dig och i din bavkomma ska alla jordens släkten bli välsignade.

59 Låt därför min tjänare Joseph och hans avkomma efter honom bo i det huset från släktled till släktled i evigheters evighet, säger Herren.

60 Och låt husets namn vara Nauvoo House. Och låt det vara en angenäm bostad för människor och ett rastställe för den trötte resenären, så att han kan begrunda Sions härlighet och denna hennes hörnstens härlighet,

61 så att även han kan ta emot råd av dem som jag har satt till att vara som välkända aplantor och som bväktare på hennes murar.

62 Se, sannerligen säger jag er: Låt min tjänare George Miller och min tjänare Lyman Wight och min tjänare John Snider och min tjänare Peter Haws organisera sig, och utse en av dem till president för deras kvorum i avsikt att bygga huset.

63 Och de ska utforma en författning varigenom de kan låta teckna aktier för att bygga detta hus.

64 Och de ska inte ta emot mindre än femtio dollar för en aktie i detta hus, och de ska tillåtas ta emot femton tusen dollar av en enda person för aktier i detta hus.

65 Men de ska inte tillåtas ta emot mer än femton tusen dollar för aktier av någon enda person.

66 Och de ska inte tillåtas ta emot mindre än femtio dollar för en aktie i detta hus av någon enda person.

67 Och de ska inte tillåtas ta emot någon person som aktieägare i detta hus, om inte denne lägger beloppet för sina aktier i deras händer när han tar emot aktierna.

68 Och i förhållande till storleken på det belopp han lägger i deras händer ska han få aktier i detta hus. Men om han inte lägger något belopp i deras händer ska han inte få någon aktie i detta hus.

69 Och om någon lägger ett belopp i deras händer ska det gälla för aktier i huset åt honom själv och åt hans släktled efter honom, från släktled till släktled, så länge som han eller hans arvingar behåller dessa aktier och inte säljer eller låter aktierna gå dem ur händerna av egen fri vilja och beslut, om ni vill göra min vilja, säger Herren er Gud.

70 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Om min tjänare George Miller och min tjänare Lyman Wight och min tjänare John Snider och min tjänare Peter Haws tar emot betalning för aktier i sina händer, i form av pengar eller i form av ägodelar för motsvarande värde i reda pengar, ska de inte anslå någon del därav till något annat ändamål än till detta hus.

71 Och om de anslår någon del av detta belopp till något annat ändamål än till detta hus utan aktieägarens medgivande och de inte återgäldar fyrdubbelt det belopp som de anslagit till något annat ändamål än till detta hus, ska de förbannas och avsättas från sin befattning, säger Herren Gud, för jag, Herren, är Gud och låter inte agäcka mig i fråga om något av detta.

72 Sannerligen säger jag er: Låt min tjänare Joseph lägga betalningen för aktierna i deras händer så att detta hus kan byggas som det synes honom gott. Men min tjänare Joseph kan inte betala mer än femton tusen dollar för aktier i detta hus, och inte under femtio dollar, och det kan inte heller någon annan person, säger Herren.

73 Och det finns även andra som önskar få veta min vilja rörande dem, för de har begärt det av mina händer.

74 Därför säger jag er angående min tjänare Vinson Knight: Om han vill göra min vilja, så låt honom köpa aktier i detta hus åt sig själv och åt sitt släktled efter sig, från släktled till släktled.

75 Och låt honom höja sin röst länge och högt mitt ibland folket och aföra de fattigas och behövandes talan, låt honom inte misslyckas och låt inte heller hans hjärta bli modlöst. Och jag ska bgodta hans offergåvor, för de ska inte vara för mig som Kains offergåvor, för han ska vara min, säger Herren.

76 Låt hans familj glädja sig och vända sina hjärtan bort ifrån bedrövelser, för jag har utvalt honom och smort honom och han ska hedras mitt i sitt hus, för jag ska förlåta honom alla hans synder, säger Herren. Amen.

77 Sannerligen säger jag er: Låt min tjänare Hyrum köpa aktier i detta hus som det synes honom gott, åt sig själv och sitt släktled efter sig, från släktled till släktled.

78 Låt min tjänare Isaac Galland köpa aktier i detta hus, för jag, Herren, älskar honom för det arbete han har utfört och kommer att förlåta honom alla hans synder. Låt honom därför bli ihågkommen för en andel i detta hus från släktled till släktled.

79 Låt min tjänare Isaac Galland utses bland er och ordineras av min tjänare William Marks och välsignas av honom att gå med min tjänare Hyrum för att utföra det arbete som min tjänare Joseph ska peka ut åt dem, och de ska bli storligen välsignade.

80 Låt min tjänare William Marks köpa aktier i detta hus som det synes honom gott, åt sig själv och sitt släktled efter sig, från släktled till släktled.

81 Låt min tjänare Henry G. Sherwood köpa aktier i detta hus som det synes honom gott, åt sig själv och åt sin avkomma efter sig, från släktled till släktled.

82 Låt min tjänare William Law köpa aktier i detta hus åt sig själv och åt sin avkomma efter sig, från släktled till släktled.

83 Om han vill göra min vilja, så låt honom inte ta sin familj till de östra områdena, ja, till Kirtland. Jag, Herren, kommer dock att bygga upp Kirtland, men jag, Herren, har ett gissel berett för dess invånare.

84 Och hos min tjänare Almon Babbitt finns det mycket som jag inte finner behag i. Se, han strävar efter att upprätta sitt eget råd i stället för det råd som jag har ordinerat, ja, min kyrkas presidentskaps. Och han ställer upp en aguldkalv som mitt folk ska tillbe.

85 Låt ingen a härifrån som har kommit hit för att bemöda sig om att hålla mina bud.

86 Om de lever här ska de leva för mig, och om de dör ska de dö för mig, för de ska avila från allt sitt arbete här och ska fortsätta sina gärningar.

87 Låt därför min tjänare William sätta sin lit till mig och sluta oroa sig för sin familj på grund av sjukdomen i landet. Om ni aälskar mig så håll mina bud, och sjukdomen i landet ska blända er till ära.

88 Låt min tjänare William gå ut och förkunna mitt eviga evangelium med hög röst och med stor glädje, såsom min aAnde ska mana honom, för invånarna i Warsaw och även för invånarna i Carthage och även för invånarna i Burlington och även för invånarna i Madison, och tålmodigt och ihärdigt invänta ytterligare instruktioner vid min generalkonferens, säger Herren.

89 Om han vill göra min vilja, så låt honom härefter hörsamma min tjänare Josephs råd och med sin andel stödja de afattigas sak och ge ut den bnya översättningen av mitt heliga ord till jordens invånare.

90 Och om han vill göra detta ska jag avälsigna honom med en mångfald av välsignelser, så att han inte ska bli övergiven. Inte heller ska hans avkomlingar behöva btigga bröd.

91 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Låt utse, ordinera och smörja min tjänare William till rådgivare åt min tjänare Joseph i min tjänare Hyrums ställe, så att min tjänare Hyrum kan fylla prästadömets och apatriarkens ämbete, vilket hans far utsåg honom till genom välsignelse och även genom hans rätt,

92 så att han härefter innehar nycklarna till de apatriarkaliska välsignelserna över hela mitt folks huvuden,

93 så att den han välsignar ska bli välsignad och den han aförbannar ska bli förbannad, så att vad han än bbinder på jorden ska vara bundet i himlen, och vad han än löser på jorden ska vara löst i himlen.

94 Och från och med nu utser jag honom att i likhet med min tjänare Joseph vara en profet och en asiare och en uppenbarare för min kyrka,

95 så att även han kan handla i samförstånd med min tjänare Joseph, och så att han får råd från min tjänare Joseph, som ska visa honom anycklarna varigenom han kan be om och få samt krönas med samma välsignelse och härlighet och ära och prästadöme och prästadömets gåvor som en gång gavs till honom som var min tjänare bOliver Cowdery,

96 så att min tjänare Hyrum kan bära vittnesbörd om det som jag ska visa honom, så att hans namn kan bli med heder ihågkommet från släktled till släktled i evigheters evighet.

97 Låt även min tjänare William Law få de nycklar varigenom han kan be om och få välsignelser. Låt honom vara aödmjuk inför mig och utan bsvek, så ska han få del av min Ande, ja, cHjälparen, som ska uppenbara sanningen om allting för honom och i rätta stunden ge honom vad han ska säga.

98 Och dessa atecken ska följa honom: Han ska bbota de sjuka, han ska driva ut djävlar och ska bli befriad från dem som skulle vilja ge honom dödligt gift.

99 Han ska ledas på stigar där den agiftiga ormen inte kan stinga hans häl, och med sina tankars bföreställningskraft ska han svinga sig uppåt som på örnars vingar.

100 Och om jag vill att han ska uppväcka de döda, låt honom då inte hålla tillbaka sin röst.

101 Låt därför min tjänare William ropa högt och inte hålla tillbaka, med glädje och fröjd och med hosiannarop till honom som sitter på tronen i evigheters evighet, säger Herren er Gud.

102 Se, jag säger er: Jag har en mission i beredskap åt min tjänare William och min tjänare Hyrum och endast för dem. Och låt min tjänare Joseph stanna kvar där hemma, för han behövs. Det övriga ska jag visa er härefter. Ske alltså. Amen.

103 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Om min tjänare aSidney vill tjäna mig och vara rådgivare till min tjänare Joseph, låt honom då stå upp och komma fram och verka i sin kallelses ämbete och ödmjuka sig inför mig.

104 Och om han vill offra ett godtagbart offer och sina bekännelser åt mig och bli kvar hos mitt folk, se, då ska jag, Herren er Gud, hela honom så att han blir helad, och han ska åter upplyfta sin röst på bergen och vara en atalesman inför mitt ansikte.

105 Låt honom komma och bosätta sig med sin familj i närheten av min tjänare Josephs hem.

106 Och låt honom på alla sina resor höja sin röst som med en basuns ljud och uppmana jordens invånare att fly undan den framtida vreden.

107 Låt honom bistå min tjänare Joseph, och låt även min tjänare William Law bistå min tjänare Joseph genom att utfärda en högtidlig akungörelse till jordens kungar, alldeles som jag tidigare har sagt er.

108 Om min tjänare Sidney vill göra min vilja, låt honom då inte flytta sin familj till de aöstra områdena, utan låt honom byta deras bostad, alldeles som jag har sagt.

109 Se, det är inte min vilja att han ska försöka finna trygghet och en tillflykt utanför den stad som jag har utsett åt er, ja, staden aNauvoo.

110 Sannerligen säger jag er nu: Om han vill hörsamma min röst, ska det gå honom väl. Ske alltså. Amen.

111 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Låt min tjänare Amos Davies lägga betalningen för aktierna i deras händer som jag har utsett att bygga ett hus för härbärgering, ja, Nauvoo House.

112 Låt honom göra detta om han vill ha en andel, och låt honom hörsamma min tjänare Josephs råd och arbeta med sina egna händer så att han kan få människors förtroende.

113 Och när han visar sig trofast i allt som ska anförtros i hans vård, ja, även i det lilla, ska han göras till astyresman över många.

114 Låt honom därför aödmjuka sig så att han kan bli upphöjd. Ske alltså. Amen.

115 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Om min tjänare Robert D. Foster vill lyda min röst, låt honom då bygga ett hus åt min tjänare Joseph enligt det kontrakt som han har gjort upp med honom, närhelst en dörr tid efter annan ska öppnas för honom.

116 Och låt honom omvända sig från all sin dårskap och klä sig med akärlek och sluta göra ont och lägga bort allt sitt hårda tal,

117 och även lägga betalningen i händerna på kvorumet för Nauvoo House, för aktier åt sig själv och åt sitt släktled efter sig från släktled till släktled,

118 och hörsamma mina tjänare Josephs och Hyrums och William Laws råd samt de auktoriteter som jag har kallat att lägga Sions grundval, och det ska gå honom väl i evigheters evighet. Ske alltså. Amen.

119 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Låt ingen ge betalningen för aktier till kvorumet för Nauvoo House om han inte tror på Mormons bok och de uppenbarelser jag har gett er, säger Herren er Gud,

120 för det som är amer eller mindre än detta kommer av det onda och ska åtföljas av förbannelser och inte av välsignelser, säger Herren er Gud. Ske alltså. Amen.

121 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Låt kvorumet för Nauvoo House få skälig ersättning som lön för allt sitt arbete med att bygga Nauvoo House, och låt lönerna bli som de inbördes kommer överens om rörande själva beloppet.

122 Och låt alla som köper aktier bära sin del av deras löner om så behövs för deras uppehälle, säger Herren. Annars ska deras arbete räknas som betalning för aktier i detta hus. Ske alltså. Amen.

123 Sannerligen säger jag er: Nu ger jag er de aämbetsmän som hör till mitt prästadöme, så att ni kan inneha dess bnycklar, ja, det prästadöme som är efter cMelkisedeks orden, vilket är efter min enfödde Sons orden.

124 Först ger jag er Hyrum Smith till att vara en apatriark åt er, att inneha bbeseglingens välsignelser i min kyrka, ja, clöftets Helige Ande varmed ni är dbeseglade intill återlösningens dag, för att ni inte ska falla trots den efrestelses stund som kan komma över er.

125 Jag ger er min tjänare Joseph till att vara en presiderande äldste över hela min kyrka, att vara en översättare, en uppenbarare, en asiare och profet.

126 Som hans rådgivare ger jag honom min tjänare Sidney Rigdon och min tjänare William Law, så att dessa kan utgöra ett kvorum och ett första presidentskap som ska ta emot auppenbarelser för hela kyrkan.

127 Jag ger er min tjänare aBrigham Young till att vara president över de tolvs resande råd.

128 Dessa atolv innehar nycklarna till att öppna för mitt rikes myndighet i jordens fyra hörn och därefter bsända mitt ord till varje levande varelse.

129 De är Heber C. Kimball, Parley P. Pratt, Orson Pratt, Orson Hyde, William Smith, John Taylor, John E. Page, Wilford Woodruff, Willard Richards och George A. Smith.

130 aDavid Patten har jag btagit till mig. Se, hans prästadöme tar ingen ifrån honom. Men sannerligen säger jag er: En annan kan utses till samma ämbete.

131 Och vidare säger jag er: Jag ger er ett ahögråd åt Sions hörnsten,

132 det vill säga: Samuel Bent, Henry G. Sherwood, George W. Harris, Charles C. Rich, Thomas Grover, Newel Knight, David Dort, Dunbar Wilson – Seymour Brunson har jag tagit till mig, ingen tar hans prästadöme, men en annan kan utses till samma prästadöme i hans ställe, och sannerligen säger jag er: låt min tjänare Aaron Johnson ordineras till detta ämbete i hans ställe – David Fullmer, Alpheus Cutler och William Huntington.

133 Och vidare ger jag er Don C. Smith till att vara president över högprästernas kvorum,

134 vilken förordning är instiftad i avsikt att kvalificera dem som ska utses till lokala presidenter eller tjänare över olika astavar som är spridda vida omkring.

135 Och de kan också företa resor om de vill, men egentligen är de ordinerade till lokala presidenter. Detta är deras kallelses ämbete, säger Herren er Gud.

136 Jag ger honom Amasa Lyman och Noah Packard som rådgivare, så att de kan presidera över högprästernas kvorum i min kyrka, säger Herren.

137 Och vidare säger jag er: Jag ger er John A. Hicks, Samuel Williams och Jesse Baker, vars prästadöme är att presidera över aäldsternas kvorum, ett kvorum som instiftades för de lokala tjänarna. De kan ändå företa resor, men de är ordinerade till att vara lokala tjänare åt min kyrka, säger Herren.

138 Och vidare ger jag er Joseph Young, Josiah Butterfield, Daniel Miles, Henry Herriman, Zera Pulsipher, Levi Hancock och James Foster till att presidera över de asjuttios kvorum,

139 det kvorum som är instiftat för resande äldster som bär vittne om mitt namn i hela världen, varthelst det resande högrådet, mina apostlar, ska sända dem för att bereda en väg inför mitt ansikte.

140 Skillnaden mellan detta kvorum och äldsternas kvorum är att det ena ska ständigt vara på resande fot och det andra ska från tid till annan presidera över församlingarna. Det senare har ansvaret att presidera tid efter annan, och det första har inget ansvar att presidera, säger Herren er Gud.

141 Och vidare säger jag er: Jag ger er Vinson Knight, Samuel H. Smith och Shadrach Roundy, om han vill ta emot det, till att presidera över abiskopsrådet. Kunskap om biskopsrådet har getts er i boken bLäran och förbunden.

142 Och vidare säger jag er: Jag ger er Samuel Rolfe och hans rådgivare för prästerna, och jag ger er lärarnas president och hans rådgivare, och även diakonernas president och hans rådgivare, och även stavens president och hans rådgivare.

143 De ovan nämnda ämbetena med tillhörande nycklar har jag gett er till hjälp och ledning, för arbetet i tjänandeverket och afullkomliggörandet av mina heliga.

144 Och en befallning ger jag er att ni ska besätta alla dessa ämbeten och agodkänna de namn som jag har nämnt, eller också inte godkänna dem på min generalkonferens,

145 och att ni bör inrätta rum åt alla dessa ämbeten i mitt hus när ni bygger det åt mitt namn, säger Herren er Gud. Ske alltså. Amen.