Skrifterna
Läran och förbunden 55


Kapitel 55

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till William W. Phelps i Kirtland i Ohio den 14 juni 1831. William W. Phelps, en tryckare, och hans familj hade just anlänt till Kirtland och profeten sökte Herren för att få upplysningar om honom.

1–3: William W. Phelps kallas och utväljs att bli döpt, att ordineras till äldste och till att predika evangeliet; 4: Han ska också skriva böcker för barn i kyrkans skolor; 5–6: Han ska resa till Missouri som kommer att bli hans arbetsområde.

1 Se, så säger Herren, ja, hela ajordens Herre, till dig min tjänare William: Du är kallad och utvald, och sedan du har blivit bdöpt i vatten, och om du gör det med blicken endast fäst på min ära, ska du få förlåtelse för dina synder och ta emot den Helige Anden genom chandpåläggning.

2 Och sedan ska du ordineras genom min tjänare Joseph Smith den yngres hand till att vara en äldste åt denna kyrka, till att predika omvändelse och syndernas aförlåtelse genom dop i Jesu Kristi, den levande Gudens Sons, namn.

3 Och på vilka du än lägger dina händer ska du ha makt att ge den Helige Anden, om de är botfärdiga inför mig.

4 Och vidare ska du ordineras till att hjälpa min tjänare Oliver Cowdery att trycka och välja ut och skriva aböcker för skolorna i denna kyrka, så att även små barn kan få den undervisning inför mig som är behaglig för mig.

5 Och vidare: Sannerligen säger jag dig: Av den orsaken ska du resa med mina tjänare Joseph Smith den yngre och Sidney Rigdon, så att du kan aslå dig ner i ditt arveland och utföra detta arbete.

6 Och vidare: Låt även min tjänare Joseph Coe resa tillsammans med dem. Det övriga ska jag tillkännage senare enligt min vilja. Amen.