Skrifterna
Läran och förbunden 56


Kapitel 56

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 15 juni 1831. I denna uppenbarelse tillrättavisas Ezra Thayre för att han inte följt en tidigare uppenbarelse (den ”befallning” som nämns i vers 8), som Joseph Smith hade tagit emot för honom med instruktioner till Thayre om hans plikter på Frederick G. Williams gård, där han bodde. Följande uppenbarelse återkallar också Thayres kallelse att resa till Missouri tillsammans med Thomas B. Marsh (se kapitel 52:22).

1–2: De heliga måste ta upp sitt kors och följa Herren för att vinna frälsning; 3–13: Herren befaller och återkallar, och de olydiga förskjuts; 14–17: Ve de rika som inte hjälper de fattiga, och ve de fattiga vars hjärtan inte är förkrossade; 18–20: Välsignade är de fattiga som är rena i hjärtat, för de ska ärva jorden.

1 Hör, o ni folk som abekänner mitt namn säger Herren er Gud, för se, min vrede är upptänd mot de upproriska, och de ska uppleva min arm och min förbittring på bhemsökelsens och vredens dag över nationerna.

2 Och den som inte vill ta upp sitt akors och bfölja mig och hålla mina bud, han ska inte bli frälst.

3 Se jag, Herren, befaller, och den som inte vill alyda ska bavskäras i min egen rätta tid, sedan jag har befallt och befallningen är överträdd.

4 Därför befaller jag, Herren, och aåterkallar som det synes mig gott, och allt detta ska komma över de bupproriskas huvuden, säger Herren.

5 Därför återkallar jag den befallning som gavs till mina tjänare aThomas B. Marsh och Ezra Thayre och ger en ny befallning till min tjänare Thomas att han i hast ska påbörja sin resa till Missouris land, och min tjänare Selah J. Griffin ska också följa med honom.

6 För se, jag återkallar den befallning som gavs till mina tjänare Selah J. Griffin och Newel Knight, till följd av att mitt folk i Thompson är så styvnackat och upproriskt.

7 Låt därför min tjänare Newel Knight bli kvar hos dem, och alla som är botfärdiga inför mig och som vill resa, kan resa och ledas av honom till det land som jag har utsett.

8 Och vidare: Sannerligen säger jag er att min tjänare Ezra Thayre måste omvända sig från sitt ahögmod och från sin själviskhet och lyda den befallning som jag tidigare har gett honom om den plats där han bor.

9 Och om han gör detta ska han fortfarande utses att bege sig till Missouris land, eftersom det inte ska göras några uppdelningar av landet.

10 Annars ska han få de pengar han har betalat och lämna platsen, och han ska aavskäras från min kyrka, säger Herren, härskarornas Gud.

11 Och om än himlen och jorden förgås, ska dessa ord inte aförgås utan ska uppfyllas.

12 Och om min tjänare Joseph Smith den yngre nödvändigtvis måste betala pengarna, se, då ska jag, Herren, betala dem tillbaka till honom i Missouris land, så att de som han får dem av i gengäld kan belönas i förhållande till vad de gör.

13 För efter sina gärningar ska de få, ja, mark till arvedel.

14 Se, så säger Herren till mitt folk: Ni har mycket att göra och mycket att omvända er från, för se, era synder har kommit upp inför mig och är inte förlåtna, eftersom ni vill gå era egna vägar efter ert eget aråd.

15 Och era hjärtan är inte tillfredsställda. Och ni håller er inte till sanningen utan har abehag i orättfärdighet.

16 Ve er ni arika människor som inte bger av era ägodelar åt de cfattiga, för era drikedomar ska fräta sönder era själar, och detta ska på hemsökelsens och domens och förbittringens dag vara er klagan: ”eSkörden är avslutad, sommaren är över och min själ är inte frälst!”

17 Ve er ni afattiga människor, vars hjärtan inte är förkrossade, vars andar inte är botfärdiga och vars magar inte är tillfredsställda och vars händer inte hålls tillbaka från andra människors gods, vars ögon är fulla av bgirighet och som inte vill arbeta med era egna händer!

18 Men välsignade är de afattiga som är rena i hjärtat, vars hjärtan är bförkrossade och vars andar är botfärdiga, för de ska se Guds crike komma med makt och stor härlighet till deras befrielse. För djordens fetma ska de få.

19 För se, Herren kommer och har sin alön med sig, och han ska löna var och en, och de fattiga ska glädja sig,

20 och deras släktled ska aärva jorden från släktled till släktled, i evigheters evighet. Och nu slutar jag tala till er. Ske alltså. Amen.