Skrifterna
Läran och förbunden 1


Läran och förbunden

Kapitel 1

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith den 1 november 1831, vid en särskild konferens för kyrkans äldster som hölls i Hiram i Ohio. Många uppenbarelser hade tidigare tagits emot från Herren, och sammanställningen av dessa och deras utgivning i bokform var en av de viktigaste frågorna som godkändes under konferensen. Detta kapitel utgör Herrens förord till lärdomarna, förbunden och buden som getts i denna tidsutdelning.

1–7: Varningens röst ljuder för alla människor; 8–16: Avfall och ogudaktighet föregår Kristi andra ankomst; 17–23: Joseph Smith kallas att återställa Herrens sanningar och makt till jorden; 24–33: Mormons bok förs fram och den sanna kyrkan upprättas; 34–36: Friden ska tas bort från jorden; 37–39: Utforska dessa bud.

1 Hör, o ni min akyrkas folk, säger hans röst som bor i höjden och vars bögon skådar alla människor. Ja, sannerligen säger jag: cHör, ni folk fjärran ifrån, och ni som bor på öarna i havet, lyssna ni alla!

2 För Herrens aröst ljuder förvisso för alla människor, och bingen ska undkomma. Och det finns inte något öga som inte ska se, inte heller något öra som inte ska höra, inte heller något chjärta som inte ska genomborras.

3 Och de aupproriska ska plågas med stor sorg, för deras ondska ska btillkännages från hustaken, och deras hemliga gärningar ska uppenbaras.

4 Och den varnande arösten ska ljuda för alla människor genom mina lärjungars mun, vilka jag har utvalt i dessa bsista dagar.

5 Och de ska gå ut och ingen ska hindra dem, för jag, Herren, har befallt dem det.

6 Se, detta är min amyndighet, och mina tjänares myndighet, och mitt förord till boken med mina befallningar, vilka jag har gett dem för att bges ut till er, o ni jordens invånare.

7 aFrukta därför och bäva, o ni folk, för vad jag, Herren, har fastslagit i dem ska bfullbordas.

8 Och sannerligen säger jag er att de som går ut och för dessa budskap till jordens invånare, till dem är makt given att både på jorden och i himlen abesegla de icke troende och de bupproriska,

9 ja, sannerligen, att besegla dem för den dag då Guds avrede i högsta grad ska utgjutas över de bogudaktiga –

10 för den adag då Herren ska komma för att bvedergälla var och en efter hans cgärningar och dmäta upp åt var och en efter det mått, varmed han har mätt upp åt sin nästa.

11 Därför ljuder Herrens röst till jordens ändar, för att alla som vill höra ska kunna höra:

12 ”Bered er, bered er för det som ska komma, för Herren är nära.

13 Och Herrens avrede är upptänd, och hans bsvärd har druckit sig rusigt i himlen, och det ska falla på jordens invånare.

14 Och Herrens aarm ska uppenbaras, och dagen kommer då de som inte vill bhöra Herrens röst, inte heller hans tjänares röst, inte heller cge akt på profeternas och apostlarnas ord, ska davskäras från folket,

15 för de har aavvikit från mina bförordningar och har cbrutit mitt deviga förbund.

16 De asöker inte Herren för att upprätta hans rättfärdighet, utan var och en går sin begen cväg och efter sin egen guds davbild, vars avbild är lik världens, och vars stoff är som en avguds som blir egammal och som ska förgås i fBabylon, ja, det stora Babylon, som ska falla.

17 Därför kallade jag, Herren, på min tjänare Joseph Smith den yngre och talade till honom från himlen och gav honom befallningar, eftersom jag kände till det elände som skulle drabba ajordens invånare,

18 och gav även befallningar till andra att de skulle förkunna detta för världen, och allt detta för att det skulle kunna fullbordas som skrivits av profeterna –

19 ’det som för världen är asvagt ska komma fram och bryta ner de starka och mäktiga, så att människor inte ska kunna råda sin nästa, inte heller bförlita sig på köttslig arm’ –

20 utan så att var och en ska kunna atala i Herren Guds, ja, i världens Frälsares namn,

21 så att även tron ska kunna tillta på jorden,

22 så att mitt eviga aförbund ska kunna upprättas,

23 så att mitt aevangeliums fullhet ska kunna bförkunnas av de csvaga och ringa till världens ändar och inför kungar och styresmän.

24 Se, jag är Gud och har talat detta. Detta är mina abefallningar, och de gavs till mina tjänare i deras svaghet enligt deras bspråk, för att de skulle kunna cförstå,

25 och att i den mån de for vilse det skulle kunna uppdagas,

26 och att i den mån de sökte efter avisdom de skulle kunna undervisas,

27 och att i den mån de syndade de skulle kunna atuktas, så att de kunde bomvända sig,

28 och att i den mån de var aödmjuka de skulle kunna göras starka och välsignas från höjden och ta emot bkunskap tid efter annan,

29 och att min tjänare, ja, Joseph Smith den yngre, sedan han fått nephiternas uppteckning skulle få förmågan att översätta aMormons bok genom Guds barmhärtighet och Guds kraft,

30 och även så att de till vilka dessa befallningar gavs skulle kunna få amakt att lägga denna bkyrkas grundval och att föra den ut ur dunklet och ut ur cmörkret, ja, den enda sanna och levande dkyrka på hela jordens yta, i vilken jag, Herren, finner ebehag. Detta säger jag om kyrkan som helhet och inte om de enskilda medlemmarna.

31 För jag, Herren, kan inte se på asynd med den minsta grad av överseende.

32 Ändå ska den som omvänder sig och håller Herrens bud bli aförlåten.

33 Och den som inte aomvänder sig, från honom ska till och med det ljus som han har fått btas bort, för min cAnde ska inte alltid dsträva med människan, säger Härskarornas Herre.

34 Och vidare: Sannerligen säger jag er, o jordens invånare: Jag, Herren, är villig att kungöra detta för aallt kött,

35 för jag gör inte askillnad på människor utan vill att alla människor ska veta att den bdag snart kommer, stunden är ännu inte kommen men är nära för handen, då cfriden ska tas bort från jorden, och ddjävulen ska få makt över sitt eget herradöme.

36 Och likaså ska Herren ha makt över sina aheliga och ska bregera cmitt ibland dem och ska komma ner för att hålla ddom över eIdumeen, eller världen.

37 Utforska dessa abud, för de är sanna och trovärdiga, och de profetior och blöften som finns i dem ska alla fullbordas.

38 Vad jag, Herren, har talat, det har jag talat, och jag ursäktar mig inte. Och även om himlarna och jorden förgås, ska mina aord inte förgås utan ska alla buppfyllas, antingen genom min egen cröst eller genom mina dtjänares röst, för det är edetsamma.

39 För se och ge akt, Herren är Gud, och aAnden bär vittne och vittnesbördet är sant och bsanningen består i evigheters evighet. Amen.”