Skrifterna
Läran och förbunden 17


Kapitel 17

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Oliver Cowdery, David Whitmer och Martin Harris i Fayette i New York i juni 1829, innan de fick se de inristade plåtarna som innehöll Mormons boks uppteckning. Joseph och hans skrivare Oliver Cowdery hade från översättningen av Mormons boks plåtar fått veta att tre särskilda vittnen skulle utses (se Ether 5:2–4; 2 Nephi 11:3; 27:12). Oliver Cowdery, David Whitmer och Martin Harris greps av en inspirerad önskan att bli de tre särskilda vittnena. Profeten frågade Herren och som svar gavs denna uppenbarelse genom urim och tummim.

1–4: Genom tro kommer de tre vittnena att se plåtarna och andra heliga ting; 5–9: Kristus bär vittne om Mormons boks gudomlighet.

1 Se, jag säger er att ni måste lita på mitt ord, och om ni gör det med helhjärtat uppsåt ska ni få ase bplåtarna och även bröstplåten, cLabans svärd, durim och tummim som gavs till eJareds broder på berget när han talade med Herren fansikte mot ansikte, samt de gförunderliga vägvisarna som gavs till Lehi då han uppehöll sig i öknen vid hRöda havets stränder.

2 Och det är genom er tro som ni ska få se dem, ja, genom den tro som de forna profeterna hade.

3 Och sedan ni har fått tro och har sett dem med era ögon, ska ni med Guds kraft avittna om dem.

4 Och detta ska ni göra för att min tjänare Joseph Smith den yngre inte ska förgöras, så att jag genom detta verk kan genomföra mina rättfärdiga avsikter med människobarnen.

5 Och ni ska betyga att ni har sett dem, ja, liksom min tjänare Joseph Smith den yngre har sett dem. För det är genom min makt som han har sett dem, och det är tack vare att han hade tro.

6 Och han har översatt aboken, ja, den bdel därav som jag befallde honom, och så sant er Herre och er Gud lever är den sann.

7 Därför har ni fått samma förmåga och samma tro och samma gåva som han.

8 Om ni håller dessa mina senaste bud som jag har gett er, ska ahelvetets portar inte få överhand över er, för min bnåd är tillräcklig för er, och ni ska bli cupphöjda på den yttersta dagen.

9 Och jag, Jesus Kristus, er aHerre och er Gud, har talat detta till er, för att jag ska kunna genomföra mina rättfärdiga avsikter med människobarnen. Amen.