Skrifterna
Läran och förbunden 63


Kapitel 63

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 30 augusti 1831. Profeten, Sidney Rigdon och Oliver Cowdery hade anlänt till Kirtland den 27 augusti efter sitt besök i Missouri. Joseph Smiths historia beskriver denna uppenbarelse: ”Under dessa kyrkans första dagar fanns det en stor iver att få Herrens ord om varje ämne som på något sätt angick vår frälsning. Och eftersom Sions land nu var det viktigaste timliga målet inom synhåll, bad jag Herren om ytterligare upplysningar om de heligas insamling och inköp av mark och andra angelägenheter.”

1–6: En vredens dag ska komma över de ogudaktiga; 7–12: Tecken kommer av tro; 13–19: De som begått äktenskapsbrott i hjärtat ska förneka tron och kastas i sjön av eld; 20: De trofasta ska få en arvedel på den förklarade jorden; 21: En fullständig redogörelse för händelserna på förklaringsberget har ännu inte uppenbarats; 22–23: De lydiga tar emot rikets hemligheter; 24–31: Arvedelar i Sion ska inköpas; 32–35: Herren påbjuder krig och de ogudaktiga dräper de ogudaktiga; 36–48: De heliga ska samlas till Sion och skaffa pengar till att bygga upp det; 49–54: Välsignelser försäkras de trofasta vid Kristi andra ankomst, i uppståndelsen och under tusenårsriket; 55–58: Detta är en varningens dag; 59–66: Herrens namn missbrukas av dem som brukar det utan myndighet.

1 Hör, o ni folk, och öppna era hjärtan och låna mig ert öra, ni fjärran ifrån. Och lyssna, ni som kallar er Herrens folk, och hör Herrens ord och hans vilja rörande er.

2 Ja, sannerligen säger jag: Hör hans ord vars vrede är upptänd mot de ogudaktiga och aupproriska,

3 och som behagar ta alla dem som han atar och bevarar dem levande som han behagar bevara,

4 som efter sin egen vilja och behag bygger upp och förgör när han behagar samt är i stånd att störta själen ner till helvetet.

5 Se, jag, Herren, låter höra min röst och den ska åtlydas.

6 Därför, sannerligen säger jag: Låt de ogudaktiga ta sig i akt och låt de upproriska frukta och bäva, och låt de icke troende tillsluta sina munnar, för avredens dag ska komma över dem som en bvirvelvind, och allt kött ska cveta att jag är Gud.

7 Och den som söker efter tecken han ska se atecken, men inte till frälsning.

8 Sannerligen säger jag er: Det finns några bland er som söker efter tecken, och sådana har funnits ända från begynnelsen,

9 men se, tro kommer inte av tecken, utan tecken följer dem som tror.

10 Ja, tecken kommer av atro och inte enligt människors vilja, inte heller som det behagar dem, utan enligt Guds vilja.

11 Ja, tecken kommer av tro som leder till kraftgärningar, för utan atro kan ingen människa behaga Gud, och i den som Gud vredgas på finner han inte behag. Därför visar han inga tecken för dem utom i bvrede till deras cfördömelse.

12 Därför finner jag, Herren, inte behag i dem bland er som har sökt efter tecken och under för att kunna tro, och inte till förmån för människorna och till min ära.

13 Dock ger jag befallningar, och många har vänt sig bort från mina befallningar och har inte lytt dem.

14 Det fanns aäktenskapsbrytare och äktenskapsbryterskor bland er, varav några har vänt sig bort från er, och andra finns kvar hos er, vilket härefter ska uppdagas.

15 Låt sådana akta sig och raskt omvända sig, så att inte domen kommer över dem som en snara, och deras dårskap uppenbaras och deras gärningar följer dem inför alla människors ögon.

16 Och sannerligen säger jag er, som jag förut har sagt: Den som aser med bbegär på en kvinna, eller om någon begår cäktenskapsbrott i sitt hjärta, ska de inte ha Anden utan ska förneka tron och ska frukta.

17 Därför har jag, Herren, sagt att de aräddhågade och icke troende och alla blögnare, och alla som älskar och cutövar lögn, och horkarlen och trollkarlen, ska få sin del i den dsjö som brinner med eld och svavel, vilket är den eandra döden.

18 Sannerligen säger jag att de inte ska ha någon del i den aförsta uppståndelsen.

19 Och se, nu säger jag, Herren, till er att ni inte är arättfärdigade, eftersom sådant förekommer bland er.

20 Men den som ahåller ut i tro och gör min vilja, han ska segra och ska få en barvedel på jorden när förklaringens dag kommer,

21 när ajorden ska bförklaras, ja, efter den förebild som visades för mina apostlar på cberget, varom ni ännu inte fått fullständig redogörelse.

22 Och se, sannerligen säger jag er, att eftersom jag sa att jag skulle tillkännage min vilja för er ska jag tillkännage den för er, men inte i form av befallning, för det finns många som inte vinnlägger sig om att lyda mina befallningar.

23 Men åt den som lyder mina befallningar ska jag ge mitt rikes ahemligheter, och dessa ska i honom bli en källa av blevande vatten som cväller upp till evigt liv.

24 Och se, detta är Herrens er Guds vilja rörande sina heliga, att de ska samlas i Sions land, inte i hast, för att det inte ska uppstå förvirring som för med sig farsoter.

25 Se, aSions land – jag, Herren, håller det i mina egna händer,

26 ändå ger jag, Herren, akejsaren det som tillhör kejsaren.

27 Därför vill jag, Herren, att ni ska köpa marken så att ni har övertaget över världen, så att ni kan ställa anspråk på världen, så att de inte kan hetsas till vrede.

28 För aSatan inger dem i deras hjärtan att vredgas mot er och att utgjuta blod.

29 Därför kan Sions land inte förvärvas utom genom köp eller genom blod, annars finns det ingen arvedel för er.

30 Och om det sker genom köp, se, då är ni välsignade.

31 Och om det sker genom blod, se, då är era fiender över er, eftersom ni har förbjudits att utgjuta blod, och ni ska gisslas från stad till stad, och från synagoga till synagoga, och endast några få ska finnas kvar att ta emot en arvedel.

32 Jag, Herren, är vred på de ogudaktiga. Jag undanhåller min Ande för jordens invånare.

33 Jag har i min vrede svurit och påbjudit akrig på jordens yta, och de ogudaktiga ska dräpa de ogudaktiga, och fruktan ska komma över var och en,

34 och även de aheliga ska knappast undkomma. Dock är jag, Herren, med dem, och jag ska bkomma ner i himlen från min Faders närhet och förtära de cogudaktiga med outsläcklig deld.

35 Och se, detta sker ännu inte, men snart.

36 Och eftersom jag, Herren, nu har påbjudit allt detta på jordens yta, vill jag att mina heliga ska samlas i Sions land,

37 och att var och en ska ta arättfärdigheten i sina händer och trofastheten om sina höfter samt höja en varningens bröst till jordens invånare, och både med ord och med flykt förkunna att cödeläggelse ska komma över de ogudaktiga.

38 Låt därför mina lärjungar i Kirtland som bor på denna gård ordna sina timliga angelägenheter.

39 Låt min tjänare Titus Billings som har uppsikt däröver göra sig av med marken, så att han när våren kommer är redo att påbörja sin resa till Sions land tillsammans med dem som bor på den, med undantag av dem som jag ska spara åt mig själv, som inte ska ge sig av förrän jag befaller dem.

40 Och låt alla pengar som kan undvaras, det gör mig detsamma om det är litet eller mycket, sändas upp till Sions land, till dem som jag har utsett att ta emot dem.

41 Se jag, Herren, ska ge min tjänare Joseph Smith den yngre makt, så att han blir i stånd att genom Anden aurskilja dem som ska fara upp till Sions land och dem av mina lärjungar som ska stanna kvar.

42 Låt min tjänare Newel K. Whitney behålla sin handelsbod, eller med andra ord handelsboden, ännu en liten tid.

43 Men låt honom skänka alla pengar han kan skänka, så att de kan sändas upp till Sions land.

44 Se, detta ligger i hans egna händer, låt honom handla med visdom.

45 Sannerligen säger jag: Låt honom ordineras till ombud för lärjungarna som ska stanna kvar, och låt honom ordineras till denna myndighet.

46 Och besök nu raskt församlingarna tillsammans med min tjänare Oliver Cowdery och förklara detta för dem. Se, det är min vilja att skaffa fram pengarna alldeles som jag har föreskrivit.

47 Den som är atrofast och håller ut ska övervinna världen.

48 Den som sänder upp skatter till Sions land ska få en aarvedel i den här världen och hans gärningar ska följa honom, och likaså en lön i den kommande världen.

49 Ja, och välsignade är de adöda som härefter dör i Herren. När Herren kommer, och det gamla bförgås och allt blir nytt, då ska de cuppstå från de döda och ska därefter inte d, och de ska få en arvedel inför Herren i den heliga staden.

50 Och avälsignad är den som lever när Herren kommer och som har bevarat tron. Ändå är det för honom bestämt att b när han har uppnått en människas ålder.

51 Därför aska barn bväxa upp tills de blir gamla. Gamla män ska dö, men de ska inte sova i stoftet, utan de ska cförvandlas i ett ögonblick.

52 Därför, av den orsaken, predikade apostlarna de dödas uppståndelse för världen.

53 Det är detta som ni måste hoppas på. Och enligt Herrens talesätt är det nu anära för handen och sker i en kommande tid, ja, på dagen för Människosonens ankomst.

54 Och fram till den stunden kommer det att finnas oförståndiga ajungfrur bland de förståndiga. Och i den stunden kommer de rättfärdiga och orättfärdiga att helt skiljas åt. Och på den dagen ska jag sända mina änglar att bplocka ut de ogudaktiga och kasta dem i outsläcklig eld.

55 Och se, sannerligen säger jag er: Jag, Herren, finner inte behag i min tjänare aSidney Rigdon. Han bupphöjde sig i sitt hjärta och tog inte emot råd, utan bedrövade Anden.

56 Därför är hans askrivelse inte godtagbar för Herren, och han ska utfärda en annan. Och om Herren inte antar den, se, då ska han inte längre verka i det ämbete vartill jag har utsett honom.

57 Och vidare: Sannerligen säger jag er: aDe som har en önskan i sitt hjärta att i ödmjukhet bmana syndare till omvändelse, låt dem ordineras till denna myndighet,

58 för detta är en varningens dag och inte en dag för många ord. För jag, Herren, kommer inte att låta mig gäckas i de sista dagarna.

59 Se, jag är ovanifrån och min makt breder ut sig nedantill. Jag är över allt och i allt och genom allt och autforskar allt, och den dag kommer då allt ska underställas mig.

60 Se, jag är aAlfa och Omega, ja, Jesus Kristus.

61 Låt därför alla människor ge akt på hur de tar mitt anamn på sina läppar –

62 för se, sannerligen säger jag, att det finns många som är under denna fördömelse, som brukar Herrens namn och missbrukar det, eftersom de inte har myndighet därtill.

63 Låt därför kyrkan omvända sig från sina synder och jag, Herren, ska kännas vid dem, annars ska de avskäras.

64 Kom ihåg att det som kommer ovanifrån är aheligt och måste btalas med försiktighet och enligt Andens maningar. Och i detta ligger ingen fördömelse, och Anden får ni cgenom bön, men utan detta kvarstår fördömelsen.

65 Låt mina tjänare Joseph Smith den yngre och Sidney Rigdon söka sig ett hem, såsom de undervisas av Anden genom abön.

66 Det återstår att övervinna detta med tålamod så att sådana kan få en långt större ahärlighet, som väger btungt och varar i evighet, i annat fall en större fördömelse. Amen.