Skrifterna
Läran och förbunden 58


Kapitel 58

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Sion i Jackson County i Missouri den 1 augusti 1831. Tidigare, på första sabbatsdagen efter profetens och hans sällskaps ankomst till Jackson County i Missouri, hade en gudstjänst hållits och två medlemmar hade upptagits genom dop. Under samma vecka anlände några heliga från Colesville, som tillhörde Thompsons gren, samt andra (se kapitel 54). Många var ivriga att få veta Herrens vilja angående dem på den nya samlingsplatsen.

1–5: De som utstår prövningar ska krönas med härlighet; 6–12: De heliga ska förbereda sig för Lammets bröllop och Herrens måltid; 13–18: Biskoparna är domare i Israel; 19–23: De heliga ska lyda landets lagar; 24–29: Människorna bör använda sin handlingsfrihet till att göra gott; 30–33: Herren befaller och återkallar; 34–43: För att omvända sig måste människorna bekänna och överge sina synder; 44–58: De heliga ska inköpa sina arvedelar och samlas i Missouri; 59–65: Evangeliet måste predikas för varje levande varelse.

1 Hör, o ni min kyrkas äldster och låna ert öra åt mitt ord, och lär av mig vad min vilja är rörande er och likaså rörande adetta område till vilket jag har sänt er.

2 För sannerligen säger jag er: Välsignad är den som ahåller mina bud, vare sig i livet eller i bdöden. Och den som är ctrofast i dprövningar, hans lön är större i himmelriket.

3 Ni kan inte just nu med era naturliga ögon se aGuds avsikter angående det som ska komma härefter och den bhärlighet som ska följa på många prövningar.

4 För efter många aprövningar kommer bvälsignelserna. Därför kommer dagen då ni ska ckrönas med stor dhärlighet. Stunden har ännu inte kommit men är nära för handen.

5 Kom ihåg detta som jag säger er på förhand, så att ni kan alägga det på hjärtat och ta emot det som ska komma.

6 Se, sannerligen säger jag er: Av den orsaken har jag sänt er – för att ni ska kunna vara lydiga och för att era hjärtan ska kunna vara aredo att bära bvittnesbörd om det som ska komma,

7 och även för att ni ska kunna få äran att lägga grundvalen och bära vittne om det land där Guds aSion ska stå,

8 och även för att en festmåltid med utsökta rätter ska kunna beredas för de afattiga, ja, en festmåltid med utsökta rätter med bväl klarat gott vin, så att jorden kan veta att profeternas mun inte kan ha fel,

9 ja, en väl tillredd måltid i Herrens hus till vilken alla nationer ska inbjudas,

10 först de rika och de lärda, de visa och de ädla,

11 och därefter kommer min makts dag. Sedan ska de fattiga, de lama och de blinda och de döva komma till Lammets abröllop och ta del av Herrens bmåltid som är tillredd för den stora dag som ska komma.

12 Se, jag, Herren, har talat det.

13 Och så att avittnesbördet kan gå ut från Sion, ja, från Guds arvedels stads mun –

14 ja, därför har jag sänt er hit, och har utvalt min tjänare aEdward Partridge och gett honom hans uppgift i detta område.

15 Men om han inte omvänder sig från sina synder, som är otro och hjärtats blindhet, låt honom då ta sig i akt så att han inte afaller.

16 Se, hans uppgift är given honom, och den ska inte ges på nytt.

17 Och vem som än innehar denna uppgift är utsedd att vara adomare i Israel, på samma sätt som i forna dagar, för att fördela Guds arveländer till hans bbarn,

18 och att döma hans folk enligt de rättfärdigas vittnesmål och med hjälp av sina rådgivare i enlighet med rikets lagar som är givna genom Guds aprofeter.

19 För sannerligen säger jag er: Min lag ska gälla i detta land.

20 Låt ingen tro att han är styresman, utan låt Gud styra den som dömer, enligt sin egen viljas råd, eller med andra ord, den som ger råd eller sitter på domarsätet.

21 Låt ingen bryta mot landets alagar, för den som håller Guds lagar behöver inte bryta mot landets lagar.

22 Underordna er därför den överhet som finns, tills ahan regerar, vars rätt det är att regera, och lägger alla fiender under sina fötter.

23 Se, de alagar som ni har tagit emot ur min hand är kyrkans lagar, och i detta ljus ska ni hålla fram dem. Se, här är visdom.

24 Och se, som jag sa angående min tjänare Edward Partridge: Detta landområde är det landområde där han och de som han har utsett till sina rådgivare ska bosätta sig, och likaså det landområde där han som jag har utsett till att förestå mitt aförrådshus ska bosätta sig.

25 Låt dem därför föra sina familjer till detta landområde enligt vad de rådslår mellan sig själva och mig.

26 För se, det är inte lämpligt att jag ska befalla i allt, för den som är tvingad till allt, han är en alat och oförståndig tjänare. Därför får han ingen lön.

27 Sannerligen säger jag: Människorna ska verka med aiver för en god sak och göra mycket av egen fri vilja och åstadkomma mycket rättfärdighet.

28 För inom dem finns kraften varigenom de kan ahandla av sig själva. Och i den mån som människor gör gott ska de på intet sätt mista sin lön.

29 Men den som inte gör något förrän han blir befalld och tar emot en befallning med tveksamt hjärta och utför den med lättja, han är afördömd.

30 Vem är jag, som askapade människan, säger Herren, som skulle förklara den utan skuld som inte lyder mina befallningar?

31 Vem är jag, säger Herren, som har alovat och inte uppfyllt?

32 Jag befaller och människor lyder inte. Jag aåterkallar och de får inte välsignelsen.

33 Då säger de i sina hjärtan: ”Detta är inte Herrens verk, för hans löften är inte uppfyllda.” Men ve sådana, för deras lön lurar aunderifrån, och inte ovanifrån.

34 Och nu ger jag er ytterligare föreskrifter angående detta land.

35 Det är enligt min visdom att min tjänare Martin Harris ska vara ett föredöme för kyrkan genom att alägga fram sina pengar inför kyrkans biskop.

36 Och detta är även en lag för var och en som kommer till detta landområde för att ta emot en arvedel, och han ska göra med sina pengar såsom lagen föreskriver.

37 Och det är också klokt att köpa upp mark i Independence som plats för förrådshuset och även för atryckeriet.

38 Och andra föreskrifter angående min tjänare Martin Harris ska ges honom genom Anden, så att han kan få den arvedel som tycks honom gott.

39 Och låt honom omvända sig från sina synder, för han eftersträvar världens aberöm.

40 Och låt också min tjänare aWilliam W. Phelps inneha det ämbete som jag har utsett honom till, och få sin arvedel i landområdet.

41 Och även han behöver omvända sig, för jag, Herren, finner inte behag i honom, för han strävar efter att utmärka sig, och han är inte tillräckligt ödmjuk inför mig.

42 Se, den som har aomvänt sig från sina synder, han är bförlåten och jag, Herren, ckommer inte längre ihåg dem.

43 Härigenom kan ni veta om en människa omvänder sig från sina synder: Se, hon abekänner dem och böverger dem.

44 Och nu, sannerligen säger jag er angående återstoden av äldsterna i min kyrka: Tiden har ännu inte kommit, och kommer inte på många år, för dem att få sin arvedel i detta landområde, med mindre de eftertraktar det genom trons bön, och då endast såsom Herren har bestämt det för dem.

45 För se, de ska adriva folken samman från jordens ändar.

46 Samla er därför och låt dem som inte har utsetts att bli kvar i detta landområde predika evangeliet i områdena runt omkring, och låt dem därefter återvända till sina hem.

47 Låt dem predika längs vägen och abära vittnesbörd om sanningen överallt och mana de rika, de höga och de låga och de fattiga att omvända sig.

48 Och låt dem bygga upp akyrkor i den mån som jordens invånare omvänder sig.

49 Och låt genom kyrkans röst utse ett ombud för kyrkan i Ohio för att ta emot pengar till köp av mark i aSion.

50 Och jag ger till min tjänare Sidney Rigdon en befallning att han ska ge en askriftlig beskrivning av Sions land, och ett uttalande om Guds vilja såsom Anden ska kungöra den för honom.

51 Och ett brev och en insamlingslista ska överlämnas till alla kyrkorna för att skaffa fram pengar att läggas i biskopens händer, hans egna eller ombudets efter hans gottfinnande eller som han beslutar, till att köpa mark som en arvedel åt Guds barn.

52 För se, sannerligen säger jag er: Herren vill att lärjungarna och människobarnen ska öppna sina hjärtan, ja, så att de kan köpa upp hela detta landområde så snart som tiden tillåter.

53 Se här är visdom. Låt dem göra detta, annars får de ingen aarvedel utom genom blodsutgjutelse.

54 Och låt vidare i den mån som mark anskaffas, arbetare av alla slag sändas ut till detta landområde för att arbeta för Guds heliga.

55 Låt allt detta ske med ordning och låt markrättigheterna tid efter annan tillkännages av kyrkans biskop eller ombud.

56 Och låt inte arbetet med att samlas ske med hast, inte heller i flykt, utan låt det ske såsom kyrkans äldster tillråder på konferenserna, enligt den kunskap som de tar emot tid efter annan.

57 Och låt min tjänare Sidney Rigdon helga och inviga detta landområde och platsen för atemplet till Herren.

58 Och låt kalla till ett konferensmöte, och låt därefter mina tjänare Sidney Rigdon och Joseph Smith den yngre återvända, och likaså Oliver Cowdery med dem, för att fullborda återstoden av det verk som jag har ålagt dem i deras eget landområde och i övrigt såsom konferenserna abeslutar.

59 Och låt ingen återvända från detta landområde utan att abära vittnesbörd längs vägen om det han vet och helt visst tror.

60 Låt det som gavs till Ziba Peterson tas ifrån honom, och låt honom stå som medlem i kyrkan och arbeta med sina egna händer tillsammans med bröderna tills han blivit tillräckligt atuktad för alla sina synder, för han bekänner dem inte och han tänker dölja dem.

61 Låt återstoden av denna kyrkas äldster som kommer till detta landområde, av vilka en del är storligen, ja, övermåttan välsignade, även hålla en konferens i detta landområde.

62 Och låt min tjänare Edward Partridge leda konferensen som de ska hålla.

63 Och låt dem även återvända och predika evangeliet längs vägen samt bära vittnesbörd om det som uppenbaras för dem.

64 För sannerligen, ljudet måste gå ut från denna plats till hela världen och till jordens yttersta gränser – evangeliet måste apredikas för varje levande varelse, med btecken som följer dem som tror.

65 Och se, Människosonen akommer. Amen.