Skrifterna
Läran och förbunden 33


Kapitel 33

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Ezra Thayre och Northrop Sweet i Fayette i New York i oktober 1830. I presentationen av den här uppenbarelsen i Joseph Smiths historia försäkras det att ”Herren … är alltid redo att undervisa dem som flitigt söker i tro”.

1–4: Arbetare kallas att förkunna evangeliet i elfte timmen; 5–6: Kyrkan är upprättad och de utvalda ska samlas; 7–10: Omvänd er, för himmelriket är nära; 11–15: Kyrkan är byggd på evangeliets klippa; 16–18: Bered er för brudgummens ankomst.

1 Se, jag säger er, mina tjänare Ezra och Northrop: Öppna era öron och hörsamma Herrens, er Guds, röst, vars aord är levande och kraftfullt, skarpare än ett tveeggat svärd, så att det skiljer både led och märg, själ och ande, och urskiljer hjärtats tankar och bavsikter.

2 För sannerligen, sannerligen säger jag er att ni är kallade att höja era röster som med en abasuns ljud, för att förkunna mitt evangelium för ett fördärvat och avogt släktled.

3 För se, afältet har redan vitnat till skörd, och det är belfte timmen och csista gången som jag ska kalla arbetare in i min vingård.

4 Och min avingård är helt och hållet bfördärvad, och det finns ingen som gör cgott utom några få, och de går i många fall dvilse på grund av eprästvälden som alla har fördärvade sinnen.

5 Och sannerligen, sannerligen säger jag er att denna akyrka har jag bupprättat och kallat ut ur vildmarken,

6 och på samma sätt ska jag asamla mina utvalda från bjordens fyra hörn, ja, alla som tror på mig och hörsammar min röst.

7 Ja, sannerligen, sannerligen säger jag er, att fältet har redan vitnat till skörd. Svinga därför era skäror och skörda av all er förmåga, allt ert förstånd och all er styrka.

8 aÖppna era munnar och de ska fyllas, och ni ska bli liksom bNephi i forna dagar, som färdades från Jerusalem ut i vildmarken.

9 Ja, öppna era munnar och håll inte tillbaka, och många akärvar ska lastas på era ryggar, för se, jag är med er.

10 Ja, öppna era munnar och de ska fyllas, och säg: ”aOmvänd er, omvänd er, och bered Herrens väg och gör hans stigar raka, för himmelriket är nära,

11 ja, omvänd er och låt er alla adöpas till era synders förlåtelse, ja, låt döpa er med vatten, och sedan kommer dopet med eld och med den Helige Anden.”

12 Se, sannerligen, sannerligen säger jag er: Detta är mitt aevangelium, och kom ihåg att de ska ha tro på mig, annars kan de på intet sätt bli frälsta.

13 Och på denna aklippa ska jag bygga min kyrka, ja, på denna klippa är ni byggda, och om ni fortsätter ska bhelvetets portar inte få överhand över er.

14 Och ni ska komma ihåg kyrkans aföreskrifter och förbund, så att ni håller dem.

15 Och dem som har tro ska ni akonfirmera i min kyrka genom bhandpåläggning, och jag ska ge dem den cHelige Andens gåva.

16 Och jag har gett er Mormons bok och de heliga askrifterna till er bundervisning, och min Andes kraft clevandegör allting.

17 Var därför trofasta, be alltid, ha era lampor i ordning och brinnande och ha olja med er, så att ni är redo när abrudgummen kommer,

18 för se, sannerligen, sannerligen säger jag er, att jag akommer snart. Ske alltså. Amen.