Skrifterna
Läran och förbunden 115


Kapitel 115

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Far West i Missouri den 26 april 1838, som tillkännager Guds vilja angående uppbyggnaden av denna plats och Herrens hus. Denna uppenbarelse riktar sig till kyrkans presiderande ämbetsmän och medlemmar.

1–4: Herren ger sin kyrka namnet Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga; 5–6: Sion och hennes stavar är försvars- och tillflyktsorter för de heliga; 7–16: De heliga befalls att uppföra ett hus åt Herren i Far West; 17–19: Joseph Smith innehar nycklarna till Guds rike på jorden.

1 Sannerligen, så säger Herren till dig, min tjänare aJoseph Smith den yngre, och även till min tjänare bSidney Rigdon, och även till min tjänare cHyrum Smith och till era rådgivare som nu är eller härefter ska utses,

2 och även till dig, min tjänare aEdward Partridge, och dina rådgivare,

3 och även till mina trofasta tjänare som tillhör min kyrkas högråd i Sion, för så ska det kallas, och till alla äldsterna och medlemmarna i min Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, vilka är vitt spridda över hela världen,

4 för så ska min akyrka kallas i de sista dagarna, ja, bJesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

5 Sannerligen säger jag er alla: aStå upp och stråla, så att ert ljus kan vara ett bbaner för nationerna,

6 och så att ainsamlingen till bSions land och till hennes cstavar kan bli till försvar och till en dtillflykt undan stormen och undan vreden när den oblandad ska eutgjutas över hela jorden.

7 Låt staden Far West vara ett aheligt och åt mig invigt landområde, och det ska kallas högst heligt, för marken på vilken du står är helig.

8 Därför befaller jag er att abygga ett hus åt mig för att kunna samla mina heliga, så att de kan btillbe mig.

9 Och låt detta arbete bli en början och en grund och ett förberedande arbete denna kommande sommar.

10 Och låt det ta sin början den fjärde dagen i juli, och låt mitt folk från den stunden flitigt arbeta med att bygga ett hus åt mitt namn.

11 Och låt dem om aett år från och med denna dag återuppta grundläggningen av mitt bhus.

12 Låt dem således från den stunden arbeta flitigt tills det är färdigt, från dess hörnsten till dess tak, och tills det inte återstår något som inte är färdigt.

13 Sannerligen säger jag er: Låt varken min tjänare Joseph eller min tjänare Sidney eller min tjänare Hyrum längre sätta sig i skuld för att kunna bygga ett hus åt mitt namn

14 utan låt bygga ett hus åt mitt namn efter det amönster som jag ska visa dem.

15 Och om mitt folk inte bygger det efter det mönster som jag ska visa deras presidentskap, kommer jag inte att ta emot det ur deras händer.

16 Men om mitt folk bygger efter det mönster som jag ska visa deras presidentskap, ja, min tjänare Joseph och hans rådgivare, då ska jag godta det ur mitt folks händer.

17 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Det är min vilja att staden Far West ska byggas med hast genom insamlingen av mina heliga,

18 och även att andra platser för astavar ska utses i områdena runt omkring, såsom de ska uppenbaras för min tjänare Joseph tid efter annan.

19 För se, jag ska vara med honom och jag ska heliggöra honom inför folket, för åt honom har jag gett anycklarna till detta rike och tjänandeverk. Ske alltså. Amen.