Skrifterna
Officiellt tillkännagivande 1


Officiellt tillkännagivande 1

Bibeln och Mormons bok lär att monogami är Herrens norm för äktenskapet såvida han inte förkunnar något annat (se 2 Samuelsboken 12:7–8 och Jakob 2:27, 30). Efter en uppenbarelse till Joseph Smith instiftades utövandet av månggifte bland kyrkans medlemmar under 1840-talets början (se kapitel 132). Mellan 1860-talet och 1880-talet stiftade Förenta staternas regering lagar för att olagligförklara detta utövande. Dessa lagar upprätthölls av Förenta staternas högsta domstol. President Wilford Woodruff tog emot en uppenbarelse och utfärdade följande manifest, vilket antogs av kyrkan som auktoritativt och bindande den 6 oktober 1890. Detta ledde till slutet av utövandet av månggifte i kyrkan.

Till dem det vederbör:

Eftersom presstelegram i politiska syften har sänts ut från Salt Lake City och vitt och brett publicerats, i vilka det framhålls att Utah-kommissionen i sin nyligen till ministern för inrikes ärenden avgivna rapport påstår att polygama vigslar fortfarande förrättas och att fyrtio eller fler sådana äktenskap har ingåtts i Utah sedan sistlidna juni månad eller under det senaste året, samt att kyrkans ledare i offentliga predikningar har lärt, uppmuntrat och uppmanat till fortsatt utövande av månggifte,

tillkännager jag härmed, såsom president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, på det högtidligaste att dessa anklagelser är falska. Vi lär inte polygami eller månggifte, inte heller tillåter vi någon person att börja praktisera det, och jag förnekar att fyrtio eller något annat antal polygama vigslar under ovan angivna tid förrättats i våra tempel eller på någon annan plats i territoriet.

Ett fall har inrapporterats där parterna påstår att äktenskapet ingicks i Endowment House i Salt Lake City på våren 1889, men jag har inte lyckats finna ut vem det var som utförde ceremonin. Vad som än skedde i det här fallet så var det utan min vetskap. Till följd av denna påstådda händelse revs emellertid Endowment House utan dröjsmål enligt mina instruktioner.

Eftersom kongressen har antagit lagar som förbjuder månggifte, lagar som av högsta domstolen förklarats vara författningsenliga, tillkännager jag härmed att det är min avsikt att underkasta mig dessa lagar och att begagna mitt inflytande bland den kyrkas medlemmar över vilken jag presiderar till att förmå dem att göra detsamma.

Det finns inte något i det som jag eller i det som mina medarbetare under den angivna tiden har lärt kyrkan som med rätta kan sägas inskärpa eller uppmuntra till månggifte. Och när någon äldste i kyrkan har uttryckt sig på ett sätt som verkat förmedla någon sådan lära, har han genast blivit tillrättavisad. Och nu tillkännager jag offentligt att mitt råd till de sista dagars heliga är att avstå från att ingå något slag av äktenskap som enligt landets lag är förbjudet.

Wilford Woodruff

President för Jesu Kristi Kyrka
av Sista Dagars Heliga

President Lorenzo Snow lade fram följande förslag:

”Jag föreslår att vi, i det att vi erkänner Wilford Woodruff som president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och den ende man på jorden som i denna stund innehar nycklarna till beseglingens förrättningar, betraktar honom i kraft av sitt ämbete fullt berättigad att utfärda det manifest vi har hört uppläsas och som är daterat den 24 september 1890, och att vi såsom en kyrka församlad till generalkonferens antar hans tillkännagivande angående månggifte såsom auktoritativt och bindande.”

Salt Lake City, Utah, 6 oktober 1890.

Utdrag ur tre tal av
president Wilford Woodruff
angående manifestet

Herren kommer aldrig att tillåta mig eller någon annan man som står som president för denna kyrka att vilseleda er. Det ingår inte i planen. Det är inte Guds avsikt. Om jag skulle försöka det, skulle Herren flytta bort mig från min plats, och det kommer han att göra med varje annan man som försöker vilseleda människobarnen så att de förs bort från Guds ord och från sin plikt. (Kyrkans generalkonferens, den 61:a halvårskonferensen, måndagen den 6 oktober 1890, Salt Lake City, Utah. Återgivet i Deseret Evening News, 11 oktober 1890, s 2.)

Det har ingen betydelse vem som lever eller vem som dör, eller vem som kallas att leda denna kyrka, de måste leda den genom inspiration från Gud den Allsmäktige. Om de inte gör det på det sättet, kan de inte göra det alls. …

Jag har på sista tiden fått en del uppenbarelser, mycket viktiga sådana, och jag ska berätta för er vad Herren har sagt till mig. Låt mig få påminna er om det som kallas manifestet. …

Herren har sagt att jag ska ställa en fråga till de sista dagars heliga, och han sa också att om de lyssnade till vad jag sa till dem och besvarade frågan som ställdes till dem genom Guds Ande och kraft, skulle de alla svara lika, och de skulle alla tro lika vad gäller denna sak.

Frågan är denna: Vilken väg är visast för de sista dagars heliga att följa – att vi fortsätter försöka utöva månggifte, med landets lagar emot det och motstånd från sextio miljoner människor, och till priset av att alla templen konfiskeras och förloras och att alla förrättningar i dem upphör, både för de levande och de döda, och att första presidentskapet och de tolv och familjeöverhuvuden i kyrkan sätts i fängelse samt att människors privata egendom konfiskeras (allt detta som i sig självt skulle sätta stopp för utövandet), eller att vi, efter att ha gjort och lidit det vi har gjort genom att vi har hållit fast vid denna princip, upphör med detta utövande och rättar oss efter lagen och därigenom låter profeterna, apostlarna och fäderna vara hemma, så att de kan undervisa folket och ägna sig åt kyrkans uppgifter och även låter templen vara i de heligas händer, så att de kan ägna sig åt evangeliets förrättningar för både de levande och de döda?

Herren visade mig genom syner och uppenbarelse exakt vad som skulle hända om vi inte upphörde att utöva detta. Om vi inte hade upphört därmed skulle ni inte haft bruk för … någon människa i detta tempel i Logan, för alla förrättningar skulle ha upphört i hela Sions land. Förvirring skulle ha rått i hela Israel, och många människor skulle ha fängslats. Detta bekymmer skulle ha drabbat hela kyrkan och vi skulle ha blivit tvingade att upphöra med utövandet. Frågan är nu om det borde upphöra på detta sätt, eller på det sätt Herren har uppenbarat för oss, och låta våra profeter och apostlar och fäder vara på fri fot och templen i folkets händer så att de döda kan återlösas. Ett stort antal har redan befriats från fängelset i andevärlden genom detta folk, och ska verket fortsätta eller upphöra? Detta är frågan jag ställer till de sista dagars heliga. Ni måste själva avgöra. Jag vill att ni själva besvarar den. Jag ska inte göra det. Men jag säger er att detta är exakt det tillstånd vi som ett folk skulle ha befunnit oss i om vi inte hade valt den väg vi gjorde. …

Jag såg exakt vad som skulle hända om inte något gjordes. Jag har haft denna känsla inom mig under en lång tid. Men jag vill säga detta: Jag skulle ha låtit alla templen gå oss ur händerna, jag skulle själv ha gått i fängelse och låtit alla andra män gå dit om inte himlens Gud hade befallt mig att göra det jag gjorde. Och när stunden kom då jag befalldes att göra detta, stod det helt klart för mig. Jag gick inför Herren och jag skrev det som Herren sa att jag skulle skriva. …

Jag lämnar detta åt er för att ni ska kunna begrunda och överväga det. Herren arbetar med oss. (Konferens för Cache stav i Logan, Utah, söndagen den 1 november 1891. Återgivet i Deseret Weekly den 14 november 1891.)

Nu ska jag berätta för er vad som uppenbarades för mig och vad Guds Son gjorde rörande detta. … Allt detta skulle ha hänt, så sant som Gud den Allsmäktige lever, om inte manifestet hade utfärdats. Guds Son var därför benägen att få det framlagt för kyrkan och för världen i avsikter som bara han själv känner till. Herren hade fastslagit att Sion ska upprättas. Han hade fastslagit att detta tempel ska fullbordas. Han hade fastslagit att frälsning ska ges till de levande och de döda i dessa bergs dalar. Och Gud den Allsmäktige fastslog att djävulen inte skulle omintetgöra det. Om ni kan förstå detta, är detta en nyckel till manifestet. (Från en predikan vid sjätte invigningssessionen i Salt Lake-templet i april 1893. Maskinskriven kopia av invigningsmötena, Kyrkans historiska avdelnings arkiv i Salt Lake City, Utah.)