Skrifterna
Läran och förbunden 29


Kapitel 29

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i sex äldsters närvaro, i Fayette i New York i september 1830. Denna uppenbarelse gavs några dagar före konferensen som inleddes den 26 september 1830.

1–8: Kristus samlar sina utvalda; 9–11: Hans ankomst inleder tusenårsriket; 12–13: De tolv kommer att döma hela Israel; 14–21: Tecken, plågor och ödeläggelser kommer att föregå Kristi andra ankomst; 22–28: Den sista uppståndelsen och den slutliga domen kommer efter tusenårsriket; 29–35: Allting är andligt för Herren; 36–39: Djävulen och hans härskaror drevs ut från himlen för att fresta människan; 40–45: Fallet och försoningen bringar frälsning; 46–50: Små barn är återlösta genom försoningen.

1 Lyssna till Jesu Kristi röst, han som är er Återlösare, den store aJag Är, vars bbarmhärtighets arm har csonat era synder,

2 som ska asamla sitt folk liksom en höna samlar sina kycklingar under sina vingar, ja, alla som hörsammar min röst och bödmjukar sig inför mig och åkallar mig i mäktig bön.

3 Se, sannerligen, sannerligen säger jag er att era synder nu är er aförlåtna, därför får ni detta, men kom ihåg att inte synda mer så att inte faror kommer över er.

4 Sannerligen säger jag er att ni har valts ut från världen till att förkunna mitt evangelium med glädjens röst, som med en abasuns röst.

5 Lyft upp era hjärtan och var glada, för jag är amitt ibland er, och jag är er bförespråkare hos Fadern, och det är hans goda vilja att ge er criket.

6 Och som det står skrivet: Vad ni än aber om i btro, cförenade i bön enligt min befallning, det ska ni få.

7 Och ni är kallade att genomföra ainsamlingen av mina butvalda, för mina utvalda chör min röst och förhärdar inte sina dhjärtan.

8 Därför har påbudet gått ut från Fadern att de ska ainsamlas till en enda plats i detta land för att bbereda sina hjärtan och vara förberedda i allt, i avvaktan på den dag då cprövningar och ödeläggelser ska sändas ut över de ogudaktiga.

9 För den stunden är nära och dagen snart för handen då jorden är mogen, och alla de ahögmodiga och de som handlar ogudaktigt ska bli som bstubb och jag ska cbränna upp dem, säger Härskarornas Herre, så att ogudaktighet inte ska finnas på jorden.

10 För stunden är nära, och det som atalades av mina apostlar måste fullbordas, för som de talade så ska det ske.

11 För jag ska uppenbara mig med makt och stor härlighet från himlen med alla dess ahärskaror och leva i brättfärdighet med människor på jorden i ett ctusen år, och de ogudaktiga ska inte bestå.

12 Och vidare: Sannerligen, sannerligen säger jag er, och det har gått ut som ett bestämt påbud genom Faderns vilja, att mina aapostlar, de tolv som var med mig under min verksamhet i Jerusalem, ska stå på min högra sida den dag jag kommer i en pelare av beld, klädda i rättfärdighetens skrud, med kronor på sina huvuden, i chärlighet, ja, liksom jag är, för att ddöma hela Israels hus, ja, alla som har älskat mig och hållit mina bud, och inga andra.

13 För en abasun ska ljuda både länge och högt, ja, som på Sinai berg, och hela jorden ska skaka och de ska bkomma fram, ja, de cdöda som dog i mig, för att ta emot en rättfärdighetens dkrona och bli klädda, eliksom jag är, för att vara med mig, så att vi kan vara ett.

14 Men se, jag säger er att innan denna stora adag kommer ska bsolen förmörkas och månen ska förvandlas till blod och stjärnorna ska falla från himlen, och större ctecken ska ske i himlen ovantill och på jorden nedantill.

15 Och det ska bli gråt och aklagan bland människoskarorna.

16 Och en häftig ahagelstorm ska sändas ut för att förstöra jordens gröda.

17 Och på grund av världens ogudaktighet ska det ske att jag ska ahämnas på de bogudaktiga, för de vill inte omvända sig, för min förbittrings bägare är full, för se, mitt cblod ska inte rena dem om de inte hör mig.

18 Därför ska jag, Herren Gud, sända ut flugor över jordens yta, som ska angripa dess invånare och äta deras kött och låta larver utvecklas i dem.

19 Och deras tungor ska hejdas så att de inte ska atala mot mig, och deras kött ska falla från deras ben och deras ögon ur sina hålor.

20 Och det ska ske att skogens adjur och fåglarna i luften ska sluka dem.

21 Och den stora och aavskyvärda kyrkan, som är hela jordens bsköka, ska nedstörtas genom cförtärande eld i enlighet med vad profeten Hesekiels mun har talat. Han talade om detta som ännu inte har skett, men som förvisso dmåste ske så sant jag lever, för avskyvärdheter ska inte härska.

22 Och vidare: Sannerligen, sannerligen säger jag er att när de atusen åren har gått till ända och människor åter börjar förneka sin Gud, då ska jag skona jorden, men endast en bkort tid.

23 Och aänden ska komma och himlen och jorden ska förtäras och bförgås, och det ska bli en ny himmel och en cny jord.

24 För allt det gamla ska aförgås och allting ska bli nytt, till och med himlen och jorden och allt vad i dem är, både människor och djur, fåglarna i luften och fiskarna i havet,

25 och inte ett enda ahårstrå eller minsta grand ska förloras, för det är mina händers verk.

26 Men se, sannerligen säger jag er: Innan jorden förgås ska aMikael, min bärkeängel, blåsa i sin cbasun, och då ska alla de döda dvakna, för deras gravar ska öppnas och de ska ekomma fram, ja alla.

27 Och de arättfärdiga ska samlas på min bhögra sida till evigt liv, och de ogudaktiga på min vänstra sida ska jag skämmas för att kännas vid inför Fadern.

28 Därför ska jag säga till dem: ”a bort från mig ni förbannade, till evig beld beredd åt cdjävulen och hans änglar.”

29 Och se, nu säger jag er: Aldrig någonsin har jag med min egen mun förkunnat att de ska komma tillbaka, för adär jag är, dit kan de inte komma, för de har ingen förmåga därtill.

30 Men kom ihåg att alla mina domar inte är givna till människorna. Och liksom orden har gått ut från min mun, på samma sätt ska de fullbordas, så att de aförsta ska bli de sista och de sista ska bli de första i allt vad jag har skapat med min makts ord, som är min Andes makt.

31 För genom min Andes kraft askapade jag dem, ja allting, både bandligt och timligt –

32 först aandligt, sedan timligt, vilket är begynnelsen på mitt verk, och vidare, först timligt och sedan andligt, vilket är slutet på mitt verk –

33 detta talar jag till er så att ni kan förstå det på ett naturligt sätt, men för mig har mitt verk inget aslut, inte heller någon begynnelse. Men det är givet till er för att ni ska kunna förstå, eftersom ni har bett mig om det och är överens.

34 Sannerligen säger jag er därför att allting är andligt för mig, och jag har aldrig gett åt er någon lag som var timlig, inte heller åt någon människa eller åt människobarnen, inte heller åt Adam, er fader, som jag skapade.

35 Se, jag gav honom förmåga att ahandla av sig själv, och jag gav honom bud, men jag gav honom inga timliga bud, för mina bud är bandliga, de är inte naturliga eller timliga, inte heller köttsliga eller sinnliga.

36 Och det hände sig att Adam frestades av djävulen – för se, adjävulen var till före Adam, för han gjorde buppror mot mig och sa: ”Ge mig din cära”, vilket är min dmakt. Och även en etredjedel av himlens fhärskaror vände han bort från mig på grund av deras ghandlingsfrihet.

37 Och de kastades ner, och på så sätt blev adjävulen och hans bänglar till.

38 Och se, det finns en plats beredd åt dem från begynnelsen, den platsen är ahelvetet.

39 Och det är nödvändigt att djävulen afrestar människobarnen, annars skulle de inte kunna handla av sig själva, för om de aldrig upplevde något bbittert skulle de inte kunna känna till det söta –

40 därför hände det sig att djävulen frestade Adam, och denne åt av den förbjudna afrukten och överträdde budet, varigenom han bunderkastades djävulens vilja, eftersom han gav efter för frestelsen.

41 Därför lät jag, Herren Gud, adriva ut honom ur bEdens lustgård, från min närhet, på grund av hans överträdelse, varigenom han blev candligen död, vilket är den första döden, ja, samma död som är den sista ddöden, som är andlig och som kommer att uttalas över de ogudaktiga när jag säger: ”Gå bort, ni eförbannade!”

42 Men se, jag säger er att jag, Herren Gud, gav till Adam och till hans avkomlingar att de inte skulle a den timliga döden innan jag, Herren Gud, hade sänt ut bänglar att förkunna comvändelse och dåterlösning för dem, genom tro på min eenfödde Sons namn.

43 Och på så sätt gav jag, Herren Gud, åt människan hennes aprövotids dagar, för att hon genom sin naturliga död skulle kunna buppväckas i codödlighet till devigt liv, ja, alla som tror,

44 och de som inte tror till evig afördömelse, för de kan inte återlösas från sitt andliga fall, eftersom de inte omvänder sig,

45 för de älskar mörker mer än ljus, och deras agärningar är onda, och de får sin blön av honom som de föredrar att lyda.

46 Men se, jag säger er att små abarn är båterlösta från världens grundläggning genom min Enfödde,

47 därför kan de inte synda, för Satan är inte given makt att afresta små barn förrän de börjar bli bansvariga inför mig,

48 för det är givet dem alldeles som jag vill, enligt mitt eget gottfinnande, så att stora ting kan krävas av deras afäders händer.

49 Och vidare säger jag er: Vem har fått kunskap utan att jag har befallt honom att omvända sig?

50 Och den som inte aförstår, med honom återstår det för mig att göra såsom det står skrivet. Och nu förkunnar jag inte mer för er denna gång. Amen.