Skrifterna
Läran och förbunden 10


Kapitel 10

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith i Harmony i Pennsylvania, troligtvis omkring april 1829, även om delar av den kan ha tagits emot så tidigt som sommaren 1828. Häri informerar Herren Joseph om förändringar som gjorts av ogudaktiga människor i de 116 handskrivna sidorna från översättningen av Lehis bok i Mormons bok. Dessa handskrivna sidor hade gått förlorade för Martin Harris, åt vilken de tillfälligt hade anförtrotts (se överskriften till kapitel 3). Den ondskefulla planen var att avvakta den förväntade nya översättningen av det material som de stulna sidorna innehöll och sedan väcka misstro mot översättaren genom att påvisa motsägelser som skapats genom förändringarna. Att detta onda syfte var uppgjort av den onde och var bekant för Herren redan när Mormon, den forntida nephitiska historikern, gjorde sitt sammandrag av de samlade plåtarna, framgår av Mormons bok (se Mormons ord 1:3–7).

1–26: Satan hetsar ogudaktiga människor till att motarbeta Herrens verk; 27–33: Han försöker förgöra människornas själar; 34–52: Evangeliet ska gå ut till lamaniterna och alla nationer genom Mormons bok; 53–63: Herren ska upprätta sin kyrka och sitt evangelium bland människorna; 64–70: Han ska samla de omvända till sin kyrka och ska frälsa de lydiga.

1 Se, nu säger jag dig, att eftersom du överlämnade det skrivna, som du hade blivit given förmåga att översätta med hjälp av aurim och tummim, i en bogudaktig människas händer, har du förlorat det.

2 Och du förlorade samtidigt även din gåva, och ditt aförstånd förmörkades.

3 Men nu är den aåter given till dig. Se därför till att du är trofast och fortsätter som du har börjat tills återstoden av översättningsarbetet är avslutat.

4 Löp inte afortare och arbeta inte mer än du har fått bkraft och medel till för att kunna översätta, men var cflitig intill änden.

5 aBe alltid, så att du kan avgå med seger, ja, så att du kan besegra Satan och så att du kan undkomma Satans tjänares händer, som stöder hans verk.

6 Se, de har försökt att aförgöra dig, ja, till och med den bman som du har litat på har försökt att förgöra dig.

7 Och därför sa jag att han är en ogudaktig man, för han har försökt att ta bort de ting som du har anförtrotts, och han har även försökt att förgöra din gåva.

8 Och eftersom du har överlämnat det skrivna i hans händer, se, så har ogudaktiga människor tagit det ifrån dig.

9 Därför har du överlämnat det, ja, det som var heligt, till ogudaktighet.

10 Och se, aSatan har ingett dem i deras hjärtan att ändra de ord som du har låtit skriva, eller som du har översatt, vilka har gått dig ur händerna.

11 Och se, jag säger dig, att eftersom de har ändrat orden, talar de mot det som du översatte och lät nedteckna.

12 Och på detta sätt har djävulen försökt göra upp en listig plan för att kunna förgöra detta verk,

13 för han har ingett dem i deras hjärtan att göra detta, så att de genom lögn ska kunna säga att de har asnärjt dig i de ord som du har föregett dig översätta.

14 Sannerligen säger jag dig, att jag inte ska tillåta Satan att utföra sin ondskefulla plan i fråga om detta,

15 för se, han har ingett dem i deras hjärtan att få dig att fresta Herren din Gud genom att be om att få översätta det på nytt.

16 Och se, därefter säger de och tänker i sina hjärtan: ”Vi ska se om Gud har gett honom förmågan att översätta, i så fall kommer han att ge honom förmågan ännu en gång.

17 Och om Gud ger honom förmågan ännu en gång, eller om han översätter på nytt, eller med andra ord, om han frambringar samma ord, se, då har vi desamma hos oss och vi har ändrat dem.

18 Därför kommer de inte att stämma överens, och vi ska säga att han har ljugit med sina ord, och att han inte har någon gåva och att han inte har någon förmåga.

19 Följaktligen kommer vi att förgöra honom och även verket, och vi ska göra detta för att vi inte till slut ska komma på skam och för att vi ska kunna vinna världens ära.”

20 Sannerligen, sannerligen säger jag dig att Satan har fast grepp om deras hjärtan. Han ahetsar dem till bondska mot det som är gott.

21 Och deras hjärtan är afördärvade och fulla av bogudaktighet och avskyvärdheter, och de cälskar dmörkret mer än ljuset eftersom deras egärningar är onda. Därför vill de inte be till mig.

22 aSatan hetsar dem så att han kan bleda deras själar till undergång.

23 Och på så sätt har han gjort upp en listig plan, och tror sig kunna förgöra Guds verk, men jag ska kräva det av deras händer, och det ska leda till deras skam och fördömelse på adomens dag.

24 Ja, han hetsar deras hjärtan till vrede mot detta verk,

25 ja, han säger till dem: ”Bedra och ligg i bakhåll för att fånga så att ni kan förgöra, se, det finns inget ont i det.” Och på så sätt smickrar han dem och säger dem att det inte är någon synd att aljuga för att kunna beslå en person med lögn, så att de kan förgöra honom.

26 Och på så sätt smickrar han dem och aleder dem bort, tills han drar ner deras själar till bhelvetet, och på så sätt får han dem att själva fastna i sin egen csnara.

27 Och på så sätt går han upp och ner, ahit och dit på jorden och försöker bförgöra människors själar.

28 Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Ve den som ljuger för att abedra därför att han tror att någon annan ljuger för att bedra, för sådana är inte förskonade från Guds brättvisa.

29 Och se, de har ändrat dessa ord, eftersom Satan säger till dem: ”Han har bedragit er” – och på så sätt smickrar han dem bort till att göra ont, för att förmå dig att afresta Herren, din Gud.

30 Se, jag säger dig, att du inte på nytt ska översätta dessa ord som har gått dig ur händerna,

31 för se, de ska inte kunna genomföra sina onda planer genom att ljuga om dessa ord. För se, om du skulle komma med samma ord, kommer de att säga att du har ljugit och att du har föregett dig översätta, men att du motsagt dig själv.

32 Och se, de kommer att ge ut det, och Satan kommer att förhärda människornas hjärtan för att hetsa dem till vrede mot dig, så att de inte kommer att tro mina ord.

33 På så sätt ämnar aSatan ta loven av ditt vittnesbörd i detta släktled, så att verket inte ska kunna komma fram i detta släktled.

34 Men se, häri är visdom, och eftersom jag uppenbarar avisdom för dig och ger dig befallningar om detta, ja, vad du ska göra, så visa det inte för världen förrän du har avslutat översättningsarbetet.

35 Förundra dig inte över att jag sa till dig: ”Häri är visdom, visa det inte för världen” – för jag sa: ”Visa det inte för världen”, för att du ska kunna bli bevarad.

36 Se, jag säger inte att du inte ska visa det för de rättfärdiga,

37 men då du inte alltid kan avgöra vem som är arättfärdig, eller då du inte alltid kan skilja den ogudaktige från den rättfärdige, säger jag dig: Var btyst till dess jag anser det lämpligt att tillkännage allt om detta för världen.

38 Och se, sannerligen säger jag dig att en berättelse om adet som du har skrivit, som har gått dig ur händerna, finns inristad på bNephis plåtar.

39 Ja, och du kommer ihåg att det sas i det som har skrivits att en mer ingående berättelse om dessa ting gavs på Nephis plåtar.

40 Och se, eftersom berättelsen som är inristad på Nephis plåtar är mer ingående i fråga om det som jag i min visdom vill bringa till människornas kännedom i den här berättelsen –

41 därför ska du översätta de inristningar som finns på aNephis plåtar ända tills du kommer ner till kung Benjamins regering, eller tills du kommer till det som du har översatt, som du har i behåll,

42 och se, du ska ge ut det som Nephis uppteckning. Och på så sätt ska jag bringa dem på skam som har ändrat mina ord.

43 Jag kommer inte att tillåta dem att förgöra mitt verk, nej, jag ska visa dem att min visdom är större än djävulens list.

44 Se, de har endast fått en del, eller ett sammandrag, av Nephis berättelse.

45 Se, det finns mycket inristat på Nephis plåtar som kastar större ljus över mitt evangelium. Därför är det enligt min visdom att du ska översätta denna första del av Nephis inristningar och ge ut den i detta verk.

46 Och se, allt det övriga i detta averk innehåller alla de delar av mitt bevangelium som mina heliga profeter, ja, och även mina lärjungar, i sina böner cönskade skulle komma ut till detta folk.

47 Och jag sa till dem att det ska ages åt dem i enlighet med btron i deras böner.

48 Ja, och detta var deras tro – att mitt evangelium, som jag gav till dem för att de skulle kunna predika i sina dagar, ska komma till deras bröder, alamaniterna, och även till alla dem som hade blivit lamaniter på grund av att de avfallit.

49 Nu är detta inte allt – tron i deras böner var att detta evangelium skulle tillkännages, även om det vore möjligt att andra nationer skulle komma att besitta detta land.

50 Och därför lämnade de i sina böner en välsignelse över landet, att alla i landet som tror på detta evangelium ska kunna få evigt liv,

51 ja, att det kan bli fritt för alla utan avseende på vad nation, släkt, tungomål eller folk de tillhör.

52 Och se, i enlighet med tron i deras böner ska jag bringa denna del av mitt evangelium till mitt folks kännedom. Se, jag bringar det inte för att förgöra det som de har tagit emot, utan för att bygga upp det,

53 och därför har jag sagt: ”Om detta släktled inte förhärdar sina hjärtan, ska jag upprätta min kyrka ibland dem.”

54 Nu säger jag inte detta för att förgöra min kyrka, utan jag säger det för att bygga upp min kyrka,

55 och därför behöver de som tillhör min kyrka inte afrukta, för sådana ska bärva chimmelriket.

56 Men det är de som inte afruktar mig, som inte heller håller mina bud utan bygger upp bkyrkor åt sig själva för att skaffa sig cvinning, ja, och alla de som handlar ogudaktigt och bygger upp djävulens rike – ja, sannerligen, sannerligen säger jag dig, att det är dessa som jag ska oroa och få att bäva och skälva i sitt innersta.

57 Se, jag är Jesus Kristus, aGuds Son. Jag kom till mina egna, och mina egna tog inte emot mig.

58 Jag är aljuset som lyser i mörkret, och mörkret förstår det inte.

59 Jag är den som sa till mina lärjungar: ”Jag har också aandra bfår, som inte hör till den här fållan” – och många var det som inte cförstod mig.

60 Och jag ska visa detta folk att jag hade andra får och att de var en gren av aJakobs hus.

61 Och jag ska föra fram i ljuset deras förunderliga gärningar som de utförde i mitt namn.

62 Ja, och jag ska även föra fram i ljuset mitt evangelium som förkunnades för dem, och se, de ska inte förneka det som du har tagit emot, utan de ska bygga upp det och föra fram i ljuset de sanna lärosatserna i min alära, ja, och den enda lära som är min.

63 Och detta gör jag för att jag ska kunna stadfästa mitt evangelium, så att det inte blir så mycket stridigheter. Ja, aSatan hetsar människornas hjärtan till bstrid om lärosatserna i min lära, och om dessa misstar de sig, för de cförvränger skrifterna och förstår dem inte.

64 Därför ska jag avslöja denna stora hemlighet för dem,

65 för se, jag ska asamla dem såsom en höna samlar sina kycklingar under sina vingar, om de inte förhärdar sina hjärtan,

66 ja, om de vill, kan de komma och fritt ta del av alivets vatten.

67 Se, detta är min lära: Den som omvänder sig och akommer till mig, han är min bkyrka.

68 Den som aförkunnar mer eller mindre än detta, han är inte av mig utan är bemot mig. Därför är han inte av min kyrka.

69 Och se, alla som är av min kyrka och som är ståndaktiga i min kyrka intill änden, dem ska jag grunda på min aklippa, och bhelvetets portar ska inte få överhand över dem.

70 Och kom nu ihåg din Återlösares, din aHerres och din Guds ord, han som är bvärldens liv och ljus. Amen.