Skrifterna
Läran och förbunden 135


Kapitel 135

Tillkännagivande om profeten Joseph Smiths och hans brors, patriarken Hyrum Smiths, martyrdöd i Carthage i Illinois den 27 juni 1844. Detta dokument infogades i slutet av 1844 års utgåva av Läran och förbunden, vilken nästan var redo för publicering när Joseph och Hyrum Smith mördades.

1–2: Joseph och Hyrum led martyrdöden i Carthagefängelset; 3: Profetens upphöjda ställning hyllas; 4–7: Deras oskyldiga blod vittnar om att verket är sant och gudomligt.

1 För att besegla denna boks och Mormons boks vittnesbörd tillkännager vi profeten aJoseph Smiths och patriarken Hyrum Smiths bmartyrdöd. De blev skjutna i cCarthagefängelset den 27 juni 1844, ungefär klockan fem på eftermiddagen, av en beväpnad pöbelhop bestående av mellan 150 och 200 personer med svartmålade ansikten. dHyrum träffades först och föll lugnt, medan han ropade: ”Jag är dödens!” Joseph hoppade ut genom fönstret och sköts ihjäl under försöket, medan han ropade: ”O Herre min Gud!” Båda sköts på ett brutalt sätt sedan döden inträtt, och båda fick fyra kulor i kroppen.

2 aJohn Taylor och Willard Richards, två av de tolv, var de enda personerna i rummet vid den tidpunkten. Den förre sårades på ett grymt sätt av fyra kulor, men har sedan dess hämtat sig. Den senare undkom genom Guds försyn utan så mycket som ett hål i sina kläder.

3 Joseph Smith, Herrens aprofet och bsiare, har med undantag endast av Jesus gjort mer för människornas frälsning i den här världen än någon annan människa som någonsin levt i den. Under den korta tidrymden av tjugo år har han fört fram Mormons bok, som han översatte genom Guds gåva och kraft, och har varit redskapet till att ge ut den på två kontinenter. Han har sänt det eviga evangeliets cfullhet, som boken innehåller, till jordens fyra hörn, har fört fram de uppenbarelser och befallningar som utgör denna bok, Läran och förbunden, och många andra dokument fyllda med visdom samt undervisning till människobarnens nytta. Han har samlat flera tusen sista dagars heliga, grundlagt en stor dstad och lämnat efter sig ett rykte och namn som inte kan utplånas. Han var stor i livet och han dog stor i Guds och hans folks ögon, och liksom de flesta av Herrens smorda i forna dagar har han beseglat sin mission och sitt verk med sitt eget eblod, och detsamma har hans bror Hyrum. I livet var de inte söndrade och i döden var de inte åtskilda!

4 När Joseph begav sig till Carthage för att överlämna sig åt lagens föregivna fordringar, sa han två eller tre dagar före mordet på honom: ”Jag går som ett alamm till slakt, men jag är lugn som en sommarmorgon. Jag har ett gott samvete inför Gud och alla människor. Jag ska dö oskyldig, och det ska sedan sägas om mig: ’han blev kallblodigt mördad.’” Samma morgon, när Hyrum hade gjort sig klar att gå – ska vi säga till slakt? Ja, för så var det – läste han följande stycke i slutet av Ethers tolfte kapitel i Mormons bok och vek ett hörn på sidan:

5 ”Och det hände sig att jag bad Herren att han skulle visa icke-judarna nåd så att de skulle kunna ha denna kärlek. Och det hände sig att Herren sa till mig: ’Om de inte har denna kärlek, så rör det inte dig, du har ju varit trofast. Därför ska dina kläder göras arena. Och eftersom du har insett din svaghet ska du göras så stark att du kan inta den plats som jag har berett åt dig i min Faders boningar.’ Och nu bjuder jag … icke-judarna farväl, ja, och likaså mina bröder som jag älskar, till dess vi möts inför Kristi bdomarsäte där alla människor ska veta att mina kläder inte är befläckade med ert blod.” cTestatorerna är nu döda, och deras testamente äger laga kraft.

6 Hyrum Smith var fyrtiofyra år gammal i februari 1844 och Joseph Smith var trettioåtta i december 1843, och hädanefter ska deras namn räknas bland religionsmartyrernas, och läsarna i varje nation ska påminnas om att det kostade det nittonde århundradets ädlaste blod att föra fram Mormons bok och denna kyrkas bok, Läran och förbunden, till frälsning för en fallen värld, och om elden kan skada ett agrönt träd för Guds härlighets skull, hur lätt kan den då inte bränna upp de torra träden för att rena vingården från fördärv. De levde för härlighetens skull, de dog för härlighetens skull, och härlighet är deras eviga belöning. Från tidsålder till tidsålder ska deras namn gå till eftervärlden som ädelstenar för de heliggjorda.

7 De var oskyldiga till varje brott, såsom de tidigare ofta visat sig vara, och sattes i fängelse endast genom förrädares och ogudaktiga människors sammansvärjning. Och deras oskyldiga blod på Carthagefängelsets golv är ett stort sigill, satt på ”mormonismen”, som ingen domstol på jorden kan förkasta, och deras oskyldiga blod på staten Illinois vapensköld, med statens brutna löfte, givet av guvernören, är ett vittne om att det eviga evangeliet är sant och som hela världen inte kan ifrågasätta, och deras oskyldiga blod på frihetens baner, och på Förenta staternas Magna Charta, är ett sändebud för Jesu Kristi religion som ska röra vid ärliga människors hjärtan i alla nationer, och deras oskyldiga blod ska tillsammans med alla de martyrers oskyldiga blod, vilka Johannes såg under aaltaret, ropa till Härskarornas Herre tills han hämnas detta blod på jorden. Amen.