Skrifterna
Läran och förbunden 127


Kapitel 127

Ett brev från profeten Joseph Smith till de sista dagars heliga i Nauvoo i Illinois som innehåller riktlinjer om dop för de döda, daterat i Nauvoo den 1 september 1842.

1–4: Joseph Smith jublar över förföljelser och prövningar; 5–12: Uppteckningar måste föras över dop för de döda.

1 Eftersom Herren har uppenbarat för mig att mina fiender både i Missouri och i denna stat åter var på jakt efter mig, och eftersom de förföljer mig utan agrund och inte har den ringaste skugga eller sken av rätt eller rättighet på sin sida att väcka åtal mot mig, och eftersom alla deras påståenden är grundade på lögner av svartaste slag, har jag funnit det nödvändigt och vist att lämna platsen för en kort tid, för min egen säkerhets och detta folks säkerhets skull. Jag vill säga till alla dem som jag gör affärer med att jag har lämnat mina angelägenheter till ombud och sekreterare som kommer att ordna mina affärer på ett punktligt och korrekt sätt och se till att alla mina skulder betalas i rätt tid genom försäljning av egendom eller på annat sätt som saken fordrar eller som omständigheterna tillåter. När jag får veta att stormen helt har bedarrat, då ska jag återvända till er.

2 Och beträffande de afaror som jag har kallats att genomgå, förefaller de mig mycket ringa, eftersom människors bavund och vrede har varit min ständiga lott alla mina livsdagar. Och vad grunden härtill är verkar gåtfullt, om jag inte cordinerades före världens grundläggning för något gott eller ont ändamål, vad ni väljer att kalla det. Döm själva. Gud vet allt detta, om det är gott eller ont. Men inte desto mindre, djupt vatten är vad jag är van att simma i. Allt detta har blivit en andra natur hos mig och jag känner liksom Paulus att jag vill jubla över dprövningar, för intill denna dag har mina fäders Gud befriat mig ur dem alla, och kommer att befria mig härefter, för se och ge akt, jag ska triumfera över alla mina fiender, för Herren Gud har sagt det.

3 Låt därför alla de heliga fröjda sig och vara mycket glada, för Israels aGud är deras Gud, och han kommer att utmäta en rättvis vedergällning över alla deras förtryckares huvuden.

4 Och vidare: Sannerligen så säger Herren: ”Låt arbetet på mitt atempel och alla de arbetsuppgifter som jag har utsett åt er fortsätta och inte upphöra, och låt fördubbla er bflit och er uthållighet och ert tålamod och era arbetsinsatser, så ska ni på intet sätt mista er lön, säger Härskarornas Herre. Och om de cförföljer er, så förföljde de profeterna och rättfärdiga människor som levde före er. För allt detta finns en belöning i himlen.

5 Och vidare ger jag er ett ord om adopet för era bdöda.

6 Sannerligen, så säger Herren till er om era döda: När någon av er låter adöpa sig för sina döda, låt det då finnas en bskrivare, och låt honom vara ögonvittne till era dop. Låt honom höra med sina öron, så att han verkligen kan vittna, säger Herren,

7 så att alla era uppteckningar kan aupptecknas i himlen, och så att vad ni än bbinder på jorden kan bli bundet i himlen, och vad ni än löser på jorden kan bli löst i himlen,

8 för jag står i begrepp att aåterställa mycket till jorden som hör till bprästadömet, säger Härskarornas Herre.

9 Och låt vidare alla era auppteckningar hållas i ordning, så att de kan läggas i mitt heliga tempels arkiv, för att bli ihågkomna från släktled till släktled, säger Härskarornas Herre.”

10 Jag vill säga till alla de heliga att jag önskade, med en mycket stor önskan, att jag nästa sabbat kunde ha fått tala till dem från talarstolen över ämnet dop för de döda. Men eftersom det går över min förmåga att göra det, skriver jag tid efter annan Herrens ord om detta ämne och om mycket annat, och skickar det till er med post.

11 Jag slutar nu mitt brev för denna gång på grund av brist på mer tid, för fienden är på vakt, och som Frälsaren sa, avärldens furste kommer, men mot mig förmår han ingenting.

12 Se, min bön till Gud är att ni alla kan bli frälsta. Och jag undertecknar som er tjänare i Herren, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas profet och asiare.

Joseph Smith