Skrifterna
Läran och förbunden 64


Kapitel 64

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till kyrkans äldster, i Kirtland i Ohio den 11 september 1831. Profeten gjorde sig redo att flytta till Hiram i Ohio för att återuppta översättningen av Bibeln, ett arbete som hade lagts åt sidan medan han var i Missouri. En grupp bröder som hade fått befallning att resa till Sion (Missouri) var ivrigt upptagna med förberedelser för att kunna resa i oktober. Under denna bråda tid togs uppenbarelsen emot.

1–11: De heliga befalls att förlåta varandra, annars vilar det en större synd på dem; 12–22: De som inte omvänder sig ska föras fram inför kyrkan; 23–25: Den som betalar sitt tionde kommer inte att brinna vid Herrens ankomst; 26–32: De heliga varnas för att sätta sig i skuld; 33–36: De upproriska kommer att avskäras från Sion; 37–40: Kyrkan ska döma nationerna; 41–43: Sion ska blomstra.

1 Se, så säger Herren er Gud, till er, o ni min kyrkas äldster: Lyssna och hör och ta emot min vilja rörande er.

2 För sannerligen säger jag er: Jag vill att ni ska aövervinna världen. Därför kommer jag att ha bmedlidande med er.

3 Det finns några bland er som har syndat, men sannerligen säger jag: För denna enda gång, för min egen ahärlighets och för själarnas frälsnings skull, har jag bförlåtit er era synder.

4 Jag ska vara barmhärtig mot er, för jag har gett er riket.

5 Och anycklarna till rikets hemligheter ska inte tas ifrån min tjänare Joseph Smith den yngre genom de medel jag har bestämt så länge han lever, om han lyder mina bförordningar.

6 Det finns några som har sökt sak mot honom men utan grund.

7 Inte desto mindre har han syndat. Men sannerligen säger jag er: Jag, Herren, aförlåter deras synder som bbekänner sina synder inför mig och ber om förlåtelse och som inte har syndat till cdöds.

8 Mina lärjungar i forna dagar sökte asak mot varandra och förlät inte varandra i sina hjärtan. Och för detta onda led de bedrövelser och btuktades svårt.

9 Därför säger jag er att ni bör aförlåta varandra, för den som inte bförlåter sin broder hans överträdelser är fördömd inför Herren, för den större synden vilar på honom.

10 Jag, Herren, aförlåter den jag vill förlåta, men av er krävs det att ni bförlåter alla människor.

11 Och ni bör säga i era hjärtan: ”Låt Gud adöma mellan mig och dig och löna dig efter dina bgärningar.”

12 Och den som inte omvänder sig från sina synder, och inte bekänner dem, ska ni föra fram inför akyrkan och behandla honom som skriften säger er, antingen genom bud eller genom uppenbarelse.

13 Och detta ska ni göra så att Gud kan förhärligas – inte så att ni inte förlåter, eftersom ni saknar medlidande, utan för att ni ska kunna bli rättfärdigade i lagens ögon, så att ni inte förtörnar honom som är er lagstiftare.

14 Sannerligen säger jag: Av den orsaken ska ni göra detta.

15 Se jag, Herren, blev vred på Ezra Booth som var min tjänare och även på min tjänare Isaac Morley, för de höll inte lagen, inte heller befallningen.

16 I sina hjärtan sökte de det som är ont, och jag, Herren, undanhöll min Ande. De afördömde det som ont, vari det inte fanns något ont. Dock har jag förlåtit min tjänare Isaac Morley,

17 och även min tjänare aEdward Partridge. Se, han har syndat och bSatan försöker förgöra hans själ, men när detta blir tillkännagivet för dem och de omvänder sig från det onda, ska de få förlåtelse.

18 Och se, sannerligen säger jag att jag finner det nödvändigt att min tjänare Sidney Gilbert om några veckor återvänder till sin verksamhet och till sitt uppdrag som ombud i Sions land.

19 Och det som han har sett och hört kan tillkännages för mina lärjungar, så att de inte förgås. Och av den orsaken har jag talat detta.

20 Och vidare säger jag er: För att min tjänare Isaac Morley inte ska afrestas mer än han förmår uthärda och inte ge felaktiga råd till er skada, befallde jag att hans gård skulle säljas.

21 Jag vill inte att min tjänare Frederick G. Williams ska sälja sin gård, för jag, Herren, vill behålla ett starkt fäste i Kirtlands landområde under fem års tid, varunder jag inte ska tillintetgöra de ogudaktiga, för att därigenom kunna frälsa några.

22 Och efter den dagen ska jag, Herren, inte hålla någon askyldig som med öppet hjärta far upp till Sions land, för jag, Herren, fordrar människobarnens bhjärtan.

23 Se, nu heter det ai dag ända till Människosonens bankomst, och detta är sannerligen en dag för coffer, och en dag då mitt folk ska betala tionde, för den som dbetalar tionde ska inte ebrinna vid hans ankomst.

24 För efter i dag kommer aelden – detta är enligt Herrens talesätt – för sannerligen säger jag: I morgon ska alla de bhögmodiga och de som handlar ogudaktigt bli som stubb, och jag ska bränna upp dem, för jag är Härskarornas Herre och jag ska inte skona någon som blir kvar i cBabylon.

25 Därför ska ni, om ni tror mig, verka medan det heter i dag.

26 Och det är inte rätt att mina tjänare aNewel K. Whitney och Sidney Gilbert säljer sin bhandelsbod och sina ägodelar här, för det är inte visdom i detta förrän återstoden av kyrkan som är kvar på den här platsen, far upp till Sions land.

27 Se, det är sagt eller förbjudet i mina lagar att sätta sig i askuld till sina fiender,

28 men se, det är inte vid något tillfälle sagt att Herren inte ska ta när han behagar, och betala som det synes honom gott.

29 Och eftersom ni är ombud går ni Herrens ärenden, och vad ni än gör som är Herrens vilja är Herrens angelägenhet,

30 och han har satt er att sörja för sina heliga i dessa sista dagar, så att de kan få en aarvedel i Sions land.

31 Och se, jag, Herren, betygar för er att de ska få den, och mina aord är vissa och ska inte bslå fel.

32 Men allt måste ske i sin tid.

33 aTröttna därför inte på att göra gott, för ni lägger grundvalen till ett stort verk. Och av det bringa kommer det som är stort.

34 Se, Herren afordrar bhjärtat och ett villigt sinne, och de villiga och clydiga ska i dessa sista dagar äta Sions lands goda.

35 Och de aupproriska ska bavskäras från Sions land och ska drivas bort och ska inte ärva landet.

36 För sannerligen säger jag att de upproriska inte är av aEfraims blod, varför de ska ryckas upp.

37 Se, jag, Herren, har gjort min kyrka i dessa sista dagar lik en domare som sitter på en höjd, eller på en hög plats, för att döma nationerna.

38 För det ska ske att Sions invånare ska adöma i allt som gäller Sion.

39 Och lögnare och hycklare ska prövas av dem, och de som inte är aapostlar och profeter ska avslöjas.

40 Och även abiskopen, som själv är bdomare, och hans rådgivare ska bli dömda om de inte är trofasta i sitt cförvaltarskap, och dandra ska sättas i deras ställe.

41 För se, jag säger er att aSion ska blomstra och Herrens bhärlighet ska vila på henne.

42 Och hon ska bli ett abaner för folken, och från alla nationer under himlen ska de komma till henne.

43 Och dagen ska komma när jordens nationer ska abäva på grund av henne, och ska frukta på grund av hennes fruktansvärda invånare. Herren har talat det. Amen.