Skrifterna
Läran och förbunden 46


Kapitel 46

Uppenbarelse given till kyrkan genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 8 mars 1831. Under denna första tid i kyrkan hade det ännu inte utvecklats något enhetligt mönster för hur kyrkans möten skulle ledas. En kutym att endast tillåta medlemmar och uppriktiga undersökare vid sakramentsmötena och andra kyrkans sammankomster hade emellertid blivit ganska vanlig. Denna uppenbarelse uttrycker Herrens vilja beträffande hur mötena ska styras och ledas, samt hans vägledning om att söka och urskilja Andens gåvor.

1–2: Äldsterna ska leda mötena såsom den Helige Anden vägleder dem; 3–6: Sanningssökare ska inte stängas ute från sakramentsmötena; 7–12: Be till Gud och sök Andens gåvor; 13–26: En uppräkning av några av dessa gåvor ges; 27–33: Kyrkans ledare ges makt att urskilja Andens gåvor.

1 Hör, o ni min kyrkas folk, för sannerligen säger jag er att detta talades till er, till er anytta och lärdom.

2 Men trots det som är skrivet har det från begynnelsen alltid blivit min kyrkas aäldster givet, och ska alltid bli dem givet, att bleda alla möten såsom de undervisas och leds av den Helige Anden.

3 Ni är emellertid befallda att aldrig adriva bort någon från era offentliga möten som hålls inför världen.

4 Ni är även befallda att inte driva bort någon som tillhör akyrkan från era sakramentsmöten, men om någon har begått en överträdelse så låt honom binte ta del av sakramentet förrän han förlikat sig.

5 Och vidare säger jag er: Ni ska inte driva bort någon från era sakramentsmöten som uppriktigt söker efter riket. Detta säger jag beträffande dem som inte tillhör kyrkan.

6 Och vidare säger jag er angående era akonfirmationsmöten, att om någon är närvarande som inte tillhör kyrkan och som uppriktigt söker efter riket, så ska ni inte driva bort dem.

7 Men ni är befallda att ifråga om allting abe till Gud, som ger villigt. Och det som Anden vittnar om för er vill jag att ni gör i hjärtats största bhelighet, medan ni vandrar rättrådigt inför mig, cbegrundar er frälsnings slutmål och gör allt med bön och dtacksägelse, så att ni inte eförleds av onda andar eller fdjävlars läror eller gmänniskobud, för några är av människor och andra av djävlar.

8 Ge därför akt så att ni inte vilseleds, och asök uppriktigt efter de bästa gåvorna så att ni inte blir vilseledda, och kom alltid ihåg varför de har getts.

9 För sannerligen säger jag er: De är givna till nytta för dem som älskar mig och håller alla mina bud och för den som strävar efter att så göra, så att alla som söker eller som ber till mig, men inte ber om ett atecken för att kunna bslösa bort det på sina begär, kan få nytta därav.

10 Och sannerligen säger jag er vidare: Jag vill att ni alltid ska komma ihåg och alltid hålla i aminnet vilka dessa bgåvor är som har getts till kyrkan.

11 För alla har inte fått varje gåva sig given, för det finns många gåvor, och åt avar och en är en gåva given genom Guds Ande.

12 Åt några är en given, och åt andra är en annan given, så att alla kan få nytta därav.

13 Åt några är det genom den Helige Anden givet att aveta att Jesus Kristus är Guds Son, och att han blev korsfäst för världens synder.

14 Åt andra är det givet att atro på deras ord, så att även de kan få evigt liv om de förblir trofasta.

15 Och vidare: Åt några är det genom den Helige Anden givet att förstå de aolika sätten att tjäna så att det blir till en och samme Herres behag, i enlighet med Herrens vilja, som anpassar sin barmhärtighet efter människobarnens omständigheter.

16 Och vidare: Åt några är det genom den Helige Anden givet att känna till om de olika slagen av kraftgärningar är av Gud, så att Andens uppenbarelser kan ges åt var och en till hans nytta.

17 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Åt någon är avisdomens ord givna genom Guds Ande.

18 Åt en annan är akunskapens ord givna, så att alla kan läras att vara visa och få kunskap.

19 Och vidare är det åt några givet att ha atro till att bli botade,

20 och åt andra är det givet att ha tro till att abota.

21 Och vidare är det åt några givet att utföra aunder,

22 och åt andra är det givet att aprofetera,

23 och åt andra att aurskilja andar.

24 Och vidare är det åt någon givet att tala atungomål,

25 och åt en annan är det givet att uttyda tungomål.

26 Och alla dessa agåvor kommer från Gud, till nytta för Guds bbarn.

27 Och åt kyrkans abiskop, och åt alla dem som Gud ska utse och ordinera till att vaka över kyrkan och att vara kyrkans äldster, ska det ges att burskilja alla dessa gåvor, så att ingen av er ska kunna påstå sig vara av Gud utan att vara det.

28 Och det ska ske att den som ber i aAnden ska få i Anden,

29 för att det ska kunna ges åt någon att ha alla dessa gåvor, så att det kan finnas ett överhuvud, så att varje medlem kan få nytta därav.

30 Den som aber i bAnden ber enligt Guds cvilja, därför sker det alldeles som han ber.

31 Och vidare säger jag er: Allt måste göras i Kristi namn, ja, vad ni än gör i Anden,

32 och ni måste atacka Gud i Anden för vilka välsignelser ni än välsignas med.

33 Och ni måste ständigt utöva adygd och bhelighet inför mig. Ske alltså. Amen.