Skrifterna
Läran och förbunden 19


Kapitel 19

Uppenbarelse given genom Joseph Smith i Manchester i New York, troligtvis under sommaren 1829. I sin historia framställer profeten den som ”en Guds och inte en människas befallning till Martin Harris, given av honom som är evig”.

1–3: Kristus har all makt; 4–5: Alla människor måste omvända sig eller lida; 6–12: Evigt straff är Guds straff; 13–20: Kristus led för alla, så att de inte behöver lida om de omvänder sig; 21–28: Predika omvändelsens evangelium; 29–41: Förkunna glada budskap.

1 Jag är aAlfa och Omega, bHerren Kristus, ja, jag är förvisso han, begynnelsen och änden, världens Återlösare.

2 Jag har utfört och afullbordat hans vilja som jag tillhör, ja, Faderns, beträffande mig – och jag har gjort detta för att kunna blägga allt under mig –

3 och har behållit all amakt, ja, till att bförgöra Satan och hans verk vid världens cände och på den sista, stora dagen för domen, vilken jag ska fälla över dess invånare, när jag ddömer var och en efter hans egärningar och de handlingar som han har utfört.

4 Och var och en måste förvisso aomvända sig eller blida, för jag, Gud, är coändlig.

5 Därför aåterkallar jag inte de domar som jag ska fälla, utan ve ska utgå, gråt, bklagan och tandagnisslan, ja, över dem som befinner sig på min cvänstra sida.

6 Men det står ainte skrivet att det inte ska finnas någon ände på denna pina, utan det står boändlig pina.

7 Vidare står det skrivet aevig fördömelse, varför det är uttryckligare än andra skriftställen, så att det kan påverka människobarnens hjärtan, helt och hållet till mitt namns förhärligande.

8 Därför ska jag förklara denna hemlighet för er, för ni bör få veta det liksom mina apostlar gjorde.

9 Jag talar till er som är utvalda i fråga om detta, ja, som till en enda, för att ni ska kunna ingå i min avila.

10 För se, hur stor är inte gudaktighetens ahemlighet! För se, jag är oändlig och det straff som ges från min hand är oändligt straff, för bOändlig är mitt namn. Därför:

11 aEvigt straff är Guds straff.

12 Oändligt straff är Guds straff.

13 Därför befaller jag dig att omvända dig och hålla de abud som du har fått av min tjänare Joseph Smith den yngres hand, i mitt namn.

14 Och det är genom min allsmäktiga kraft som du har fått dem.

15 Därför befaller jag dig att omvända dig. Omvänd dig så att jag inte slår dig med min muns stav och med min vrede och med min harm, och dina alidanden blir svåra – hur svåra vet du inte och hur intensiva vet du inte, ja, hur svåra att uthärda vet du inte.

16 För se, jag, Gud, har alidit detta för alla, för att de inte ska bbehöva lida om de comvänder sig.

17 Men om de inte omvänder sig måste de alida liksom jag.

18 Detta lidande fick mig, ja, Gud, den störste av alla, att skälva av smärta och blöda ur varje por samt lida till både kropp och ande – och jag önskade att jag ainte skulle behöva dricka den bittra kalken och rygga –

19 dock, ära vare Fadern, och jag drack och afullbordade mina förberedelser för människobarnen.

20 Därför befaller jag dig på nytt att omvända dig, så att jag inte ödmjukar dig med min allsmäktiga kraft, och att abekänna dina synder så att du inte får lida de straff som jag har talat om och som du i en ringa, ja, i allra minsta grad förnam, då jag drog tillbaka min Ande.

21 Och jag befaller dig att du inte ska apredika något annat än omvändelse, och att binte visa detta för världen förrän det är enligt min visdom.

22 För de kan inte nu atåla kött, utan de måste få bmjölk. Därför behöver de inte känna till detta för att inte förgås.

23 Lär av mig och lyssna till mina ord. aVandra i min Andes bödmjukhet, och du ska ha cfrid i mig.

24 Jag är aJesus Kristus. Jag kom genom Faderns vilja, och jag utför hans vilja.

25 Och vidare befaller jag dig att du inte ska ha abegärelse till din nästas bhustru, inte heller trakta efter din nästas liv.

26 Och vidare befaller jag dig att du inte ska ha begärelse till dina egna ägodelar, utan frikostigt ge därav till tryckningen av Mormons bok, som innehåller asanningen och Guds ord,

27 som är mitt ord till aicke-juden, så att den snart kan gå till bjuden, av vilka lamaniterna är en cåterstod, så att de kan tro på evangeliet och inte hoppas på att en dMessias ska komma som redan har kommit.

28 Och vidare befaller jag dig att du ska abe bhögt såväl som i ditt hjärta, ja, inför världen såväl som i det fördolda, offentligt såväl som i enskildhet.

29 Och du ska aförkunna glada budskap, ja, kungör dem från bergen, och från varje högt ställe, och ibland varje folk som du ska tillåtas besöka.

30 Och du ska göra det i all ödmjukhet, med atillit till mig, och inte smäda dem som smädar.

31 Och om alärosatser ska du inte tala, utan du ska förkunna omvändelse och btro på Frälsaren samt syndernas cförlåtelse genom ddop och genom eeld, ja, det vill säga den fHelige Anden.

32 Se, detta är en viktig abefallning och den sista jag ger dig angående denna sak, för detta ska vara tillräckligt för din dagliga vandring ända till ditt livs slut.

33 Och elände ska du erfara om du ringaktar dessa aråd, ja, till undergång för dig själv och din egendom.

34 aDela med dig av en del av dina ägodelar, ja, även av en del av din jord, och av allt du inte behöver för din familjs uppehälle.

35 Betala den askuld du har skrivit bkontrakt om med boktryckaren. Gör dig fri från cträldom.

36 aLämna ditt hus och hem utom då du önskar besöka din familj.

37 Och atala öppet till alla. Ja, predika, förmana och förkunna bsanningen, ja, med hög röst, med glädjens röst, och ropa: ”Hosianna, hosianna, välsignat vare Herrens, Guds namn!”

38 aBe alltid, och jag ska butgjuta min Ande över dig, och stor ska din välsignelse bli – ja, större än om du skulle få jordens skatter och den förgänglighet som följer med dem.

39 Se, kan du läsa detta utan att fröjdas och lyftas i ditt hjärta av glädje?

40 Eller kan du fortsätta springa omkring som en blind vägvisare?

41 Eller kan du vara aödmjuk och saktmodig och uppföra dig förståndigt inför mig? Ja, bkom till mig, din Frälsare. Amen.