Skrifterna
Läran och förbunden 61


Kapitel 61

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith på Missouriflodens strand vid McIlwaine’s Bend den 12 augusti 1831. På återfärden till Kirtland hade profeten och tio äldster rest nerför Missourifloden i kanoter. På resans tredje dag fick de uppleva många faror. Äldste William W. Phelps såg i en syn på ljusa dagen fördärvaren fara fram med kraft över vattnens yta.

1–12: Herren har fastslagit att många förödelser ska äga rum på vattnen; 13–22: Vattnen förbannades av Johannes, och fördärvaren far fram över dess yta; 23–29: Några har makt att befalla över vattnen; 30–35: Äldsterna ska resa två och två och predika evangeliet; 36–39: De ska bereda sig för Människosonens ankomst.

1 Se, och lyssna till hans röst som har all amakt, som är från evighet till evighet, ja, bAlfa och Omega, begynnelsen och änden.

2 Se, sannerligen så säger Herren till er, o ni min kyrkas äldster, som är församlade på denna plats, vilkas synder nu är er förlåtna, för jag, Herren, aförlåter synder och är bbarmhärtig mot dem som cbekänner sina synder med ödmjuka hjärtan.

3 Men sannerligen säger jag er att det inte är nödvändigt att hela detta sällskap av mina äldster ska färdas snabbt på vattnen, medan invånarna på båda sidor förgås i otro.

4 Dock tillät jag det så att ni kan bära era vittnesbörd. Se, det finns många faror på vattnen och i synnerhet härefter,

5 för jag, Herren, har i min vrede fastslagit att många förödelser ska äga rum på vattnen, ja, och i synnerhet på dessa vatten.

6 Dock är allt kött i min hand, och den ibland er som är trofast ska inte förgås på grund av vattnen.

7 Därför är det nödvändigt att min tjänare Sidney Gilbert och min tjänare aWilliam W. Phelps hastar med sitt uppdrag och sin mission.

8 Dock ville jag inte tillåta er att skiljas åt förrän ni blivit atuktade för alla era synder, så att ni kan bli ett och så att ni inte förgås i bogudaktighet.

9 Men se, sannerligen säger jag: Det är min vilja att ni ska skiljas åt. Låt därför mina tjänare Sidney Gilbert och William W. Phelps förena sig med sitt tidigare ressällskap, och låt dem i hast påbörja sin resa, så att de kan fullgöra sin mission. Och genom tro ska de segra.

10 Och i den mån de är trofasta ska de bli bevarade, och jag, Herren, ska vara med dem.

11 Och låt de övriga ta med sig vad de behöver av kläder.

12 Låt min tjänare Sidney Gilbert ta med sig det som de inte behöver, såsom ni kommer överens.

13 Och se, nu gav jag för ert abästa en bbefallning rörande detta. Och jag, Herren, ska gå till rätta med er som med människorna i forna dagar.

14 Se, jag, Herren, välsignade i begynnelsen avattnen, men i de sista dagarna bförbannade jag vattnen genom min tjänare Johannes mun.

15 Därför ska dagar komma, då intet kött ska vara säkert på vattnen.

16 Och i kommande dagar ska det sägas att ingen ska kunna fara upp till Sions land på vattnen, utom den som är uppriktig i hjärtat.

17 Och liksom jag, Herren, i begynnelsen aförbannade marken, på samma sätt har jag i de sista dagarna välsignat den, i sin tid, till nytta för mina heliga, så att de kan ta del av dess fetma.

18 Och nu ger jag er en befallning att det jag säger till en, säger jag till alla, för att ni ska varna era bröder för dessa vatten, så att de inte kommer resande på dem, så att inte tron sviker och de fångas i snaror.

19 Jag, Herren, har beslutat det, och fördärvaren far fram över dess yta, och jag återkallar inte beslutet.

20 Jag, Herren, var i går vred på er, men i dag är min vrede bortvänd.

21 Låt därför dem om vilka jag har sagt att de i hast skulle påbörja sin resa – åter säger jag till er: Låt dem i hast påbörja sin resa.

22 Och efter en kort tid gör det mig detsamma om de reser till sjöss eller till lands, förutsatt att de fullgör sin mission. Låt det ske såsom det härefter tillkännages för dem efter deras eget omdöme.

23 Och nu angående mina tjänare Sidney Rigdon, Joseph Smith den yngre och Oliver Cowdery: Låt dem inte ännu en gång färdas på vattnen, utom på kanalen, på väg till sina hem. Eller med andra ord: De ska inte färdas på vattnen, om det inte sker på kanalen.

24 Se, jag, Herren, har bestämt en väg som mina heliga ska resa, och se, detta är vägen: När de lämnar kanalen ska de färdas till lands, eftersom de har fått befallning att resa och fara upp till Sions land.

25 Och de ska i likhet med Israels barn aslå upp sina tält längs vägen.

26 Och se, denna befallning ska ni ge till alla era bröder.

27 Men den som har fått sig amakt given att befalla över vattnen, honom är det genom Anden givet att få veta alla hans vägar.

28 Låt honom därför göra som den levande Gudens Ande befaller honom, vare sig på land eller på vattnen, såsom det återstår för mig att göra härefter.

29 Och till er är färdvägen för de heliga given, eller vägen som de heliga i Herrens läger ska färdas.

30 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Mina tjänare Sidney Rigdon, Joseph Smith den yngre och Oliver Cowdery ska inte öppna sin mun i de ogudaktigas församlingar förrän de anländer till Cincinnati.

31 Och där ska de höja sin röst till Gud mot det folket, ja, till honom vars vrede är upptänd emot deras ogudaktighet, ett folk som är nära nog amoget för undergång.

32 Och låt dem därifrån bege sig till sina bröders församlingar, för deras arbete behövs nu mycket mer bland dem än bland de ogudaktigas församlingar.

33 Och nu angående de övriga: Låt dem resa och aförkunna ordet bland de ogudaktigas församlingar, i den mån det blir givet.

34 Och i den mån de gör detta ska de arena sina kläder och de ska vara obefläckade inför mig.

35 Och låt dem resa tillsammans eller atvå och två såsom det synes dem gott. Låt bara inte mina tjänare Reynolds Cahoon och Samuel H. Smith, i vilka jag finner gott behag, skiljas åt förrän de återvänder till sina hem, och detta i en för mig vis avsikt.

36 Och se, sannerligen säger jag er, och det jag säger till en säger jag till alla: Var vid gott mod, asmå barn, för jag är bmitt ibland er och jag har inte cövergett er.

37 Och i den mån ni har ödmjukat er inför mig tillhör arikets välsignelser er.

38 Fäst bältet om era höfter och var avaksamma och allvarliga, och se fram emot Människosonens ankomst, för han kommer i en stund ni inte anar.

39 aBe alltid så att ni inte faller för bfrestelser, så att ni kan uthärda dagen för hans ankomst, vare sig i livet eller i döden. Ske alltså. Amen.