Skrifterna
Läran och förbunden 130


Kapitel 130

Särskilda instruktioner givna av profeten Joseph Smith i Ramus i Illinois den 2 april 1843.

1–3: Fadern och Sonen kan personligen visa sig för människor; 4–7: Änglar bor i en celestial sfär; 8–9: Den celestiala jorden ska bli ett stort urim och tummim; 10–11: En vit sten ges till alla som inträder i den celestiala världen; 12–17: Tiden för Kristi andra ankomst är undanhållen profeten; 18–19: Intelligens som uppnåtts här i livet följer med oss i uppståndelsen; 20–21: Alla välsignelser kommer genom laglydnad; 22–23: Fadern och Sonen har kroppar av kött och ben.

1 När Frälsaren avisar sig ska vi se honom som han är. Vi ska se att han är en bmänniska som vi.

2 Och samma sällskaplighet som finns bland oss här kommer att finnas bland oss där, men den kommer att vara förenad med aevig härlighet, vilken härlighet vi inte nu åtnjuter.

3 Johannes 14:23: Att aFadern och bSonen ska visa sig, enligt den versen, betyder att de ska cvisa sig personligen, och tanken att Fadern och Sonen dbor i en människas hjärta är en gammal sekterisk föreställning och är falsk.

4 Som svar på frågan: Beror inte Guds atideräkning, änglars tideräkning, profeters tideräkning och människans tideräkning på den himlakropp varpå de bor?

5 svarar jag: Jo. Men inga aänglar betjänar denna jord utom de som tillhör eller har tillhört den.

6 Änglarna bor inte på en planet lik den här jorden,

7 utan de bor i Guds närhet på ett klot som liknar ett ahav av glas och beld, där allt som rör deras härlighet uppenbaras – det förflutna, nuvarande och framtida – och ständigt finns inför Herren.

8 Platsen där Gud bor är ett stort aurim och tummim.

9 Denna ajord i sitt helgade och odödliga tillstånd ska bli som kristall och bli ett urim och tummim för invånarna som bor därpå, varigenom allt som tillhör ett lägre rike, eller alla riken av lägre ordning, kommer att uppenbaras för dem som bor på den. Och denna jord ska tillhöra Kristus.

10 Då ska den vita sten som nämns i Uppenbarelseboken 2:17 bli ett urim och tummim för var och en som får en sådan, varigenom det som tillhör riken av en högre ordning kommer att tillkännages.

11 Och en avit sten ges till var och en som inträder i det celestiala riket, på vilken ett nytt bnamn är skrivet, vilket ingen känner till utom den som får det. Det nya namnet är nyckelordet.

12 Jag profeterar i Herren Guds namn att inledningen till de asvårigheter som ska orsaka stor blodsutgjutelse före Människosonens ankomst, ska börja i bSouth Carolina.

13 De kommer troligtvis att uppstå genom slavfrågan. Detta förkunnade en röst för mig den 25 december 1832, då jag bad innerligt om detta ämne.

14 Jag bad en gång mycket innerligt för att få veta tiden för Människosonens aankomst, när jag hörde en röst säga:

15 ”Joseph, min son, om du lever tills du är åttiofem år gammal, ska du få se Människosonens ansikte. Låt därför detta vara nog och besvära mig inte mera i denna sak.”

16 Sålunda lämnades jag utan att kunna avgöra om denna tillkommelse syftade på tusenårsrikets början, på någon föregående uppenbarelse eller om jag skulle dö och sålunda se hans ansikte.

17 Jag tror att Människosonens ankomst inte sker innan dess.

18 Oavsett vilken grad av aintelligens vi uppnår i detta liv, kommer den att följa med oss i buppståndelsen.

19 Och om en person genom sin aflit och blydnad förvärvar mer ckunskap och intelligens i detta liv än en annan, kommer han att ha motsvarande större dfördelar i den kommande världen.

20 Det finns en alag, oåterkalleligen fastställd i himlen bföre denna världs grundläggning, på vilken alla cvälsignelser är baserade,

21 och när vi får någon välsignelse från Gud, så sker detta genom lydnad mot den lag på vilken den är baserad.

22 aFadern har en bkropp av kött och ben, lika påtaglig som en människas, och likaså Sonen, men den cHelige Anden har inte en kropp av kött och ben, utan är en person som består av ande. Vore det inte så, skulle den Helige Anden inte kunna bo i oss.

23 En människa kan ta emot den aHelige Anden, och den kan sänka sig över henne utan att förbli hos henne.