Skrifterna
Läran och förbunden 69


Kapitel 69

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Hiram i Ohio den 11 november 1831. Den sammanställning av uppenbarelser som var avsedd att snart publiceras hade godkänts vid den särskilda konferensen den 1–2 november. Den 3 november blev den uppenbarelse som häri utgör kapitel 133 tillagd och senare kallad Tillägget. Oliver Cowdery hade tidigare fått uppdraget att föra manuskriptet med de sammanställda uppenbarelserna och befallningarna till Independence i Missouri för tryckning. Han skulle också ta med sig pengar som hade lämnats som bidrag till att bygga upp kyrkan i Missouri. I denna uppenbarelse ombes John Whitmer att följa med Oliver Cowdery och det föreskrivs att Whitmer ska resa och samla in historiskt material i egenskap av sitt ämbete som kyrkans historiker och skrivare.

1–2: John Whitmer ska följa med Oliver Cowdery till Missouri; 3–8: Han ska också predika och samla, uppteckna och skriva ner historiska fakta.

1 Hör på mig, säger Herren er Gud, för min tjänare aOliver Cowderys skull. Det är inte enligt min visdom att han ska anförtros befallningarna och pengarna som han ska föra till Sions land, om inte någon som är sann och trovärdig följer med honom.

2 Därför vill jag, Herren, att min tjänare aJohn Whitmer ska följa med min tjänare Oliver Cowdery,

3 och att han även ska fortsätta skriva och sammanställa en ahistoria över alla de viktiga ting som han ska observera och få kännedom om rörande min kyrka,

4 och att han även ska få aråd och hjälp av min tjänare Oliver Cowdery och andra.

5 Och även mina tjänare som är ute över jorden ska sända redogörelserna över sitt aförvaltarskap till Sions land,

6 för Sions land ska vara ett säte och en plats för att ta emot och utföra allt detta.

7 Låt dock min tjänare John Whitmer ofta resa från plats till plats, från församling till församling, så att han lättare kan skaffa sig kunskap –

8 och predika och förklara, skriva, kopiera, välja ut och skaffa allt det som är till förmån för kyrkan och för de uppväxande släktled som ska växa upp i aSions land, för att besitta det från släktled till släktled i evigheters evighet. Amen.