Skrifterna
Läran och förbunden 21


Kapitel 21

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith i Fayette i New York den 6 april 1830. Denna uppenbarelse gavs när kyrkan vid nämnda datum organiserades i Peter Whitmer den äldres hem. Sex män som tidigare blivit döpta deltog. Efter enhällig röstning uttryckte dessa män sin önskan och beslutsamhet att organisera kyrkan enligt Guds befallning (se kapitel 20). De röstade också för att godkänna och stödja Joseph Smith den yngre och Oliver Cowdery som kyrkans presiderande ämbetsmän. Genom handpåläggning ordinerade sedan Joseph Oliver till en äldste i kyrkan, och Oliver ordinerade på samma sätt Joseph. Efter att ha välsignat och delat ut sakramentet lade Joseph och Oliver händerna på var och en av deltagarna för att förläna dem den Helige Anden och för att konfirmera var och en som medlem i kyrkan.

1–3: Joseph Smith kallas att vara siare, översättare, profet, apostel och äldste; 4–8: Hans ord ska vägleda Sions sak; 9–12: De heliga ska tro på hans ord när han talar genom Hjälparen.

1 Se, en auppteckning ska föras ibland er, och däri ska du kallas bsiare, översättare, profet, Jesu Kristi capostel, kyrkans äldste genom Gud Faderns vilja och er Herres Jesu Kristi nåd,

2 eftersom du var ainspirerad av den Helige Anden att lägga grunden därtill och att uppbygga den för den allra heligaste trons skull,

3 den akyrka som borganiserades och upprättades i er Herres år artonhundratrettio, i fjärde månaden och på den sjätte dagen i den månad som kallas april.

4 Därför ska du, det vill säga kyrkan, ge akt på alla hans aord och befallningar som han ska ge dig såsom han tar emot dem och vandra i all bhelighet inför mig,

5 för hans aord ska ni ta emot som från min egen mun, med största tålamod och tro.

6 För om ni gör detta ska helvetets aportar inte få överhand över er, ja, och Herren Gud ska skingra bmörkrets makter framför er och låta himlarna cskälva för er skull och sitt namns dförhärligande.

7 För så säger Herren Gud: Jag har inspirerat honom till att främja aSions sak med mäktig kraft för det goda, och hans flit känner jag och hans böner har jag hört.

8 Ja, hans gråt över Sion har jag sett, och jag ska se till att han inte längre ska sörja för hennes skull, för hans glädjes dagar är komna till följd av hans synders aförlåtelse och tillkännagivandet om mina välsignelser över hans gärningar.

9 För se, jag ska avälsigna alla dem som arbetar i min bvingård med en mäktig välsignelse, och de ska tro på hans ord som är honom givna genom cHjälparen, som duppenbarar att Jesus blev ekorsfäst av fsyndiga människor för gvärldens synder, ja, till syndernas förlåtelse för det hbotfärdiga hjärtat.

10 Därför är det min vilja att han ska aordineras av dig Oliver Cowdery, min apostel,

11 och detta är en förordning åt dig för att du ska vara en äldste under hans hand, så att han är den aförste för dig, och så att du kan vara en äldste i denna Kristi kyrka, som bär mitt namn,

12 och denna kyrkas förste förkunnare för kyrkan och inför världen, ja, inför icke-judarna, ja, och så säger Herren Gud: Ja, se! Även till ajudarna. Amen.