Skrifterna
Läran och förbunden 50


Kapitel 50

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 9 maj 1831. I Joseph Smiths historia konstateras det att några av äldsterna inte förstått hur olika andar som finns utspridda på jorden ger sig till känna, och att denna uppenbarelse gavs som svar på en speciell fråga om detta. Så kallade andliga fenomen var inte ovanliga bland medlemmarna, och en del gjorde anspråk på att få syner och uppenbarelser.

1–5: Många falska andar är utspridda på jorden; 6–9: Ve över hycklarna och dem som är avskurna från kyrkan; 10–14: Äldster ska predika evangeliet genom Anden; 15–22: Både de som predikar och de som lyssnar behöver upplysas av Anden; 23–25: Det som inte uppbygger är inte av Gud; 26–28: De trofasta är ägare till allt; 29–36: De som är renade får sina böner besvarade; 37–46: Kristus är den gode Herden och Israels klippa.

1 Hör, o ni min kyrkas äldster, och låna ert öra till den levande Gudens röst, och var uppmärksamma på de visdomsord som ska ges åt er i den mån ni har bett och är eniga rörande kyrkan och de andar som har gått ut över jorden.

2 Se, sannerligen säger jag er att det finns många andar som är afalska andar, som har gått ut över jorden för att bedra världen.

3 Och även aSatan har försökt bedra er för att få er på fall.

4 Se jag, Herren, har iakttagit er och har sett avskyvärdheter i den kyrka som abekänner mitt namn.

5 Men välsignade är de som är trofasta och ahåller ut både i liv och i död, för de ska ärva evigt liv.

6 Men ve dem som är abedragare och hycklare, för så säger Herren: Jag ska föra fram dem till att dömas.

7 Se, sannerligen säger jag er: Det finns ahycklare bland er som har bedragit några som har gett bmotståndaren cmakt. Men se, ddessa ska vinnas tillbaka.

8 Men hycklarna ska upptäckas och ska aavskäras, antingen i livet eller i döden, alldeles som jag vill, och ve dem som är avskurna från min kyrka, för de har besegrats av världen.

9 Låt därför var och en akta sig, så att han inte gör det som inte är sant och rättfärdigt inför mig.

10 Och kom nu, säger Herren genom Anden till sin kyrkas äldster, och låt oss asamtala med varandra, så att ni kan förstå.

11 Låt oss samtala alldeles som en människa samtalar med en annan, ansikte mot ansikte.

12 Och när en människa talar blir hon förstådd av människor, eftersom hon talar som en människa. På samma sätt ska jag, Herren, tala med er så att ni kan aförstå.

13 Därför ställer jag, Herren, denna fråga till er: Vartill blev ni aordinerade?

14 Till att predika mitt evangelium genom aAnden, ja, bHjälparen som sändes ut för att undervisa om sanningen.

15 Och sedan tog ni emot aandar som ni inte kunde förstå och tog emot dem som om de var av Gud – och är ni rättfärdigade i detta?

16 Se, denna fråga ska ni själva besvara. Dock ska jag vara barmhärtig mot er. Den som är svag bland er ska hädanefter göras astark.

17 Sannerligen säger jag er: Den som är ordinerad av mig och utsänd att apredika sanningens ord genom Hjälparen, genom sanningens Ande, predikar han genom bsanningens Ande eller på annat sätt?

18 Och om det sker på något annat sätt är det inte av Gud.

19 Och vidare: Den som tar emot sanningens ord, tar han emot det genom sanningens Ande eller på något annat sätt?

20 Om det sker på något annat sätt är det inte av Gud.

21 Varför kan ni då inte förstå och veta att den som tar emot ordet genom sanningens Ande, tar emot det som det predikas genom sanningens Ande?

22 Därför förstår den som predikar och den som tar emot varandra, och båda blir auppbyggda och bgläds med varandra.

23 Och det som inte uppbygger är inte av Gud utan är amörker.

24 Det som är av Gud är aljus, och den som tar emot ljus och bförblir i Gud får cmer ljus, och detta ljus växer sig klarare och klarare fram till den fullkomliga dagen.

25 Och vidare: Sannerligen säger jag er, och jag säger det för att ni ska kunna känna igen asanningen, så att ni kan jaga bort mörkret från er:

26 Den som är ordinerad av Gud och utsänd, han är utsedd att vara den astörste, trots att han är den minste och allas btjänare.

27 Därför är han aägare till allt, för allt, både i himlen och på jorden, är honom underställt: livet och ljuset, Anden och bkraften, utsända enligt Faderns vilja genom Jesus Kristus, hans Son.

28 Men ingen är ägare till allt om han inte är arenad och bbefriad från all synd.

29 Och om ni är renade och befriade från all synd, ska ni abe om allt vad ni önskar i Jesu namn, och det ska ske.

30 Men vet detta: Det ska ges åt er vad ni ska be om, och eftersom ni är utsedda att vara ahuvudet så ska andarna vara er underställda.

31 Därför ska det ske att om ni ser en aande ge sig till känna som ni inte kan förstå, och ni inte tar emot den anden, ska ni be till Fadern i Jesu namn, och om han inte ger er samma ande, då kan ni veta att den inte är av Gud.

32 Och ni ska bli givna amakt över den anden, och ni ska med hög röst förkunna för den anden att den inte är av Gud –

33 inte med asmädande anklagelser, för att ni inte ska besegras, inte heller med bskryt eller glädje, så att ni inte fångas av den.

34 Den som tar emot av Gud, må han anse det komma från Gud, och må han glädja sig över att han av Gud anses värdig att ta emot.

35 Och genom att ge akt på och göra det som ni har tagit emot, och det som ni härefter ska ta emot – och ariket är givet åt er av Fadern, och bkraften att övervinna allt som inte är förordnat av honom –

36 och se, sannerligen säger jag er: Välsignade är ni som nu hör dessa mina ord från mina tjänares mun, för era synder är er aförlåtna.

37 Låt min tjänare Joseph Wakefield, i vilken jag finner gott behag, och min tjänare aParley P. Pratt gå ut bland församlingarna och styrka dem med bförmaningens ord,

38 och även min tjänare John Corrill, eller alla mina tjänare som är ordinerade till detta ämbete, och låt dem arbeta i avingården, och låt ingen hindra dem från att göra det som jag har bestämt åt dem.

39 I denna sak är därför min tjänare aEdward Partridge inte rättfärdigad, men om han omvänder sig ska han bli förlåten.

40 Se, ni är små barn och ni kan inte abära allt nu. Ni måste bväxa till i cnåd och kunskap om dsanningen.

41 aFrukta inte, små bbarn, för ni är mina, och jag har cövervunnit världen och ni är bland dem som min Fader har dgett mig,

42 och ingen av dem som min Fader har gett mig ska gå aförlorad.

43 Och Fadern och jag är aett. Jag är i Fadern och Fadern i mig, och i den mån ni har tagit emot mig är ni i mig och jag i er.

44 Därför är jag mitt ibland er, och jag är den agode herden och Israels bklippa. Den som bygger på denna cklippa ska daldrig falla.

45 Och dagen kommer då ni ska höra min röst och ase mig och veta att jag är.

46 Var därför avaksamma så att ni är bredo. Ske alltså. Amen.