Skrifterna
Läran och förbunden 105


Kapitel 105

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith den 22 juni 1834 vid Fishing River i Missouri. Under profetens ledning hade heliga från Ohio och andra områden marscherat till Missouri. Expeditionen kallades senare för Sions läger. Deras syfte var att eskortera de heliga som drivits ut från Missouri tillbaka till deras mark i Jackson County. Missouribor som tidigare förföljt de heliga fruktade att de heliga i Sions läger skulle hämnas och sökte avskräcka dem genom att attackera heliga som bodde i Clay County i Missouri. Joseph Smith tog emot denna uppenbarelse efter det att Missouris guvernör dragit tillbaka det stöd han lovat de heliga.

1–5: Sion kommer att byggas upp i överensstämmelse med celestial lag; 6–13: Sions återlösning skjuts upp en kort tid; 14–19: Herren ska utkämpa Sions strider; 20–26: De heliga ska vara visa och inte berömma sig av kraftgärningar när de samlas; 27–30: Landområden i Jackson och närliggande län bör inköpas; 31–34: Äldsterna ska ta emot en begåvning i Herrens hus i Kirtland; 35–37: Heliga som är både kallade och utvalda kommer att heliggöras; 38–41: De heliga ska höja ett fredens baner för världen.

1 Sannerligen säger jag till er som har samlats för att få veta min vilja angående mitt plågade folks aåterlösning.

2 Se, jag säger er att om det inte vore för mitt folks aöverträdelsers skull – jag talar om kyrkan och inte om enskilda personer – så kunde de redan nu ha blivit återlösta.

3 Men se, de har inte lärt sig att vara lydiga mot allt det som jag krävde av deras händer, utan är fulla av allt slags ont, och de ager inte av sina medel åt de fattiga och lidande bland sig, såsom det anstår de heliga,

4 och de är inte aförenade enligt den enighet som det celestiala rikets lag kräver.

5 Och aSion kan inte uppbyggas bom det inte sker genom det ccelestiala rikets lags principer, annars kan jag inte ta henne till mig.

6 Och mitt folk måste atuktas tills de lär sig att blyda, även om det måste ske genom det som de får utstå.

7 Jag talar inte om dem som är utsedda att leda mitt folk, som är min kyrkas aförsta äldster, för de är inte alla under denna fördömelse,

8 utan jag talar om mina församlingar vida omkring. Det finns många som säger: ”Var är deras Gud? Se, han ska befria dem i prövningens tid, annars drar vi inte upp till Sion, och vi behåller våra pengar.”

9 Som följd av mitt folks aöverträdelser finner jag det därför lämpligt att mina äldster väntar en kort tid på Sions återlösning,

10 så att de själva kan bereda sig, och så att mitt folk kan bli mer fullkomligt undervisade och få erfarenheter samt mera fullkomligt förstå sin aplikt och vad jag kräver av deras händer.

11 Och detta kan inte åstadkommas förrän mina aäldster har bbegåvats med kraft från höjden.

12 För se, jag har berett en stor begåvning och välsignelse som ska autgjutas över dem i den mån de är trofasta och fortsätter i ödmjukhet inför mig.

13 Därför finner jag det lämpligt att mina äldster väntar en kort tid på Sions återlösning.

14 För se, jag kräver inte av deras händer att de ska utkämpa Sions strider, för det som jag sa i en tidigare befallning, det ska jag uppfylla: Jag ska autkämpa era strider.

15 Se, jag har sänt ut afördärvaren till att förgöra och ödelägga mina fiender, och om några få år ska de inte längre finnas kvar för att vanhelga min arvedel och bhäda mitt namn i de landområden som jag har cinvigt åt insamlingen av mina heliga.

16 Se, jag har befallt min tjänare Joseph Smith den yngre att säga till astyrkan i mitt hus, ja, till mina krigare, mina unga män och medelålders, att samlas för mitt folks återlösning och störta mina fienders torn och skingra deras bväktare,

17 men styrkan i mitt hus har inte hörsammat mina ord.

18 Men i den mån det finns de som har hörsammat mina ord, har jag berett en välsignelse och en abegåvning för dem om de förblir trofasta.

19 Jag har hört deras böner och ska godta deras offer. Och jag finner det lämpligt att de förs så här långt för att pröva deras atro.

20 Och se, sannerligen säger jag er: Jag ger er en befallning att alla som har kommit hit upp, och som kan stanna i området häromkring, ska stanna.

21 Och de som inte kan stanna, som har familjer i de östra delarna, låt dem stanna kvar en kort tid, enligt vad min tjänare Joseph bestämmer för dem.

22 För jag ska råda honom i denna sak, och allt vad han bestämmer för dem ska gå i uppfyllelse.

23 Och låt allt mitt folk som bor i trakterna häromkring vara mycket trofasta och bedjande och ödmjuka sig inför mig och inte uppenbara det som jag har uppenbarat för dem, förrän det är enligt min visdom att det ska uppenbaras.

24 Tala inte om domar, aberöm er inte heller över er tro eller era kraftgärningar, utan samlas försiktigt så många som möjligt på ett ställe, i förhållande till folkets inställning.

25 Och se, jag ska låta er finna ynnest och nåd inför deras ögon, så att ni kan känna er alugna och trygga när ni säger till folket: ”Utöva dom och rättvisa mot oss enligt lagen och gottgör oss för våra oförrätter.”

26 Se, jag säger er, mina vänner, att på så sätt kan ni finna nåd i folkets ögon, tills Israels ahär blir mycket stor.

27 Och jag ska uppmjuka folkets hjärtan tid efter annan, såsom jag gjorde med aFaraos hjärta, tills min tjänare Joseph Smith den yngre och mina äldster, som jag har utsett, får tid att samla styrkan i mitt hus,

28 och att sända avisa män att fullgöra det jag har befallt angående buppköpet av all den mark som går att köpa i Jackson County och i närliggande län.

29 För det är min vilja att dessa landområden ska uppköpas, och att mina heliga efter köpet ska besitta dem enligt de alagar om helgelse som jag har gett.

30 Och sedan dessa landområden är uppköpta ska jag hålla aIsraels härar utan skuld när de tar sina egna landområden i besittning, de som de tidigare har köpt för sina pengar, och störtar de torn mina fiender kan ha ställt på dem och skingrar deras väktare och bhämnas mina fiender intill tredje och fjärde släktledet av dem som hatar mig.

31 Men låt först min här bli mycket stor och låt den bli aheliggjord inför mig, så att den kan vara skön som solen och klar som bmånen och så att hennes fanor kan bli fruktansvärda för alla nationer,

32 så att den här världens riken kan tvingas erkänna att Sions rike i själva verket är ”det arike som tillhör vår Gud och hans Smorde. Låt oss därför bunderkasta oss hennes lagar.”

33 Sannerligen säger jag er: Jag finner det lämpligt att min kyrkas första äldster ska ta emot sin abegåvning från höjden i mitt hus, som jag har befallt att byggas åt mitt namn i Kirtlands landområde.

34 Och låt de befallningar som jag har gett angående Sion och hennes alag utföras och fullgöras efter hennes återlösning.

35 Det har varit en akallelsens dag, men tiden har kommit för en utkorelsens dag, och låt utvälja dem som är bvärdiga.

36 Och genom Andens röst ska det uppenbaras för min tjänare vilka som är autvalda, och de ska bli bheliggjorda.

37 Och i den mån de följer arådet de får, ska de efter många dagar få kraft att utföra allt som rör Sion.

38 Och vidare säger jag er: Sök fred, inte bara med människorna som har slagit er utan med alla människor,

39 och höj ett afredsbaner och utfärda en kungörelse om fred till jordens ändar,

40 och ge fredsförslag till dem som har slagit er enligt den Andens röst som finns i er, och aallt ska samverka till ert bästa.

41 Var därför trofasta, och se, ajag är med er ända till slutet. Ske alltså. Amen.