Skrifterna
Läran och förbunden 111


Kapitel 111

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Salem i Massachusetts den 6 augusti 1836. Vid den här tiden var kyrkans ledare djupt skuldsatta på grund av sitt arbete i kyrkans tjänst. Då de fick höra att en stor summa pengar skulle bli tillgänglig för dem i Salem, reste profeten, Sidney Rigdon, Hyrum Smith och Oliver Cowdery dit från Kirtland i Ohio för att undersöka påståendet och samtidigt predika evangeliet. Bröderna ordnade flera av kyrkans angelägenheter och predikade en del. När det stod klart att det inte skulle finnas några pengar tillgängliga, återvände de till Kirtland. Flera viktiga faktorer som rör bakgrunden framgår av ordvalet i denna uppenbarelse.

1–5: Herren ser till sina tjänares timliga behov; 6–11: Han ska visa barmhärtighet mot Sion och ordna allt till sina tjänares bästa.

1 Jag, Herren er Gud, är trots era dårskaper inte missnöjd med att ni företagit denna resa.

2 Jag har stora skatter för er i denna stad till nytta för Sion, och många människor i denna stad som jag med er medverkan i rätt tid och till nytta för Sion ska insamla.

3 Därför är det viktigt att ni bekantar er med människor i denna stad, såsom ni ska bli ledda och såsom det ska ges er.

4 Och det ska ske i rätt tid att jag ska lägga denna stad i era händer, så att ni får sådan makt över den att de inte upptäcker era hemligheter, och dess rikedomar i fråga om guld och silver ska bli era.

5 Bekymra er inte för era askulder, för jag ska ge er förmåga att betala dem.

6 Bekymra er inte för Sion, för jag ska vara barmhärtig mot henne.

7 Bli kvar på denna plats och i områdena runt omkring.

8 Och den plats där jag vill att ni för det mesta ska uppehålla er ska tillkännages för er genom min Andes afrid och kraft, som ska flöda till er.

9 Den platsen kan ni få tillträde till genom att hyra den. Och gör flitiga förfrågningar om denna stads forna invånare och grundläggare,

10 för det finns mer än en skatt för er i denna stad.

11 Var därför alistiga som ormar och likväl utan synd, så ska jag ordna allt till ert bbästa så snart ni kan ta emot det. Amen.