Skrifterna
Läran och förbunden 3


Kapitel 3

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith i Harmony i Pennsylvania i juli 1828 angående förlusten av 116 sidor manuskript som översatts från första delen av Mormons bok och som kallades Lehis bok. Profeten hade motvilligt låtit uppsikten över dessa sidor övergå till Martin Harris, som under en kort tid hade verkat som skrivare vid översättningen av Mormons bok. Uppenbarelsen gavs genom urim och tummim (se kapitel 10).

1–4: Herrens bana är ett evigt kretslopp; 5–15: Joseph Smith måste omvända sig eller förlora gåvan att översätta; 16–20: Mormons bok kommer fram för att rädda Lehis avkomlingar.

1 Guds averk och planer och avsikter kan inte omintetgöras, inte heller kan de gå om intet.

2 För aGud vandrar inte på krokiga stigar, inte heller viker han åt höger eller åt vänster, inte heller avviker han från det han har sagt. Därför är hans stigar raka och hans bbana ett evigt kretslopp.

3 Kom ihåg, kom ihåg att det inte är Guds averk som omintetgörs, utan människornas verk.

4 För även om en människa kan få många uppenbarelser och har förmåga att utföra många kraftgärningar, så måste hon, om hon aberömmer sig av sin egen styrka och ringaktar Guds bråd samt följer sin egen viljas maningar och cköttsliga lustar, ändå falla och ådra sig en rättfärdig Guds dhämnd.

5 Se, du har anförtrotts dessa ting, men hur noggranna var inte dina befallningar. Och kom också ihåg de löften som gavs till dig, förutsatt att du inte överträdde dem.

6 Och se, hur ofta har du inte aöverträtt Guds bud och lagar och envisats med att följa människors bövertalningar.

7 För se, du skulle inte ha afruktat människor mer än Gud. Även om människor ringaktar Guds råd och bföraktar hans ord,

8 borde du ändå ha varit trofast, och då skulle Gud ha räckt ut sin arm och beskyddat dig mot amotståndarens alla bbrinnande pilar, och han skulle ha varit med dig i varje cprövostund.

9 Se, du är Joseph, och du utvaldes att utföra Herrens verk, men om du inte är varsam, kommer du att falla på grund av överträdelse.

10 Men kom ihåg: Gud är barmhärtig. Omvänd dig därför från det du har gjort som strider mot den befallning som jag gav dig, så är du ännu utvald och åter kallad till verket.

11 Om du inte gör detta, ska du överlämnas åt dig själv och bli som andra människor och inte längre ha någon gåva.

12 Och när du överlämnade det som Gud lät dig se och få förmåga att aöversätta, då överlämnade du det som var heligt i händerna på en ogudaktig bman,

13 som har ringaktat Guds råd och brutit de heligaste löften som getts inför Gud och som har litat på sitt eget omdöme samt aberömt sig av sin egen visdom.

14 Och detta är orsaken till att du har förlorat dina förmåner för en tid,

15 för du har från begynnelsen låtit din avägledares råd trampas ner.

16 Ändå ska mitt verk ha framgång, för på samma sätt som kunskapen om en aFrälsare har kommit till världen genom judarnas bvittnesbörd, så ska ckunskapen om en Frälsare komma till mitt folk –

17 och till anephiterna och jakobiterna och josefiterna och zoramiterna genom deras fäders vittnesbörd –

18 och detta avittnesbörd ska komma till blamaniternas och lemueliternas och ismaeliternas kännedom, vilka cnedsjönk i otro på grund av sina fäders ondska, och vilka Herren har tillåtit dförgöra sina bröder, nephiterna, på grund av deras ondska och deras avskyvärdheter.

19 Och i just denna aavsikt är dessa bplåtar, som innehåller dessa uppteckningar, bevarade – för att Herrens clöften, som han gav till sitt folk, skulle kunna gå i fullbordan,

20 och för att alamaniterna skulle kunna komma till kunskap om sina fäder, och för att de skulle kunna känna till Herrens löften, och för att de ska kunna btro på evangeliet och cförtrösta på Jesu Kristi förtjänster samt bli dförhärligade genom tro på hans namn, och för att de genom sin omvändelse skulle kunna bli frälsta. Amen.